صفدر الهي‌راد

گروه : کلام
elahi@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 

درس خارج

 

تحصيلات دانشگاهي: 

الف: كارشناسي كلام فارغ‌التحصيل 1384 مؤسسه امام خميني ره
ب:‌ كارشناسي ارشد دين‌شناسي فارغ‌التحصيل 1387 مؤسسه امام خميني ره
ج: دكتري كلام فارغ‌التحصيل 1392 مؤسسه امام خميني ره
 

عنوان پايان نامه:
الف: كارشناسي ارشد: نقد و بررسي الهيات پست ليبرال جُرج ليندبك، كارشناسي ارشد، تابستان 1387.
ب: دكتري: نقد و بررسي نظريه‌هاي مشروعيت در كلام سياسي اشاعره، دكتري، زمستان 1392.


 فعاليت هاي اجرايي

1.    رياست مركز آموزش انديشه‌هاي بنيادين (مآب) و مسئول طرح ولايت مؤسسه امام خميني(ره)
2.    عضو شوراي سياست‌گذاري مآب و شوراي علمي طرح ولايت
3.    عضو شوراي علمي گروه كلام و فلسفه دين مؤسسه امام خميني(ره)
4.    عضو هيئت مديره انجمن كلام اسلامي حوزه
5.    عضو كانون طلوع مؤسسه امام خميني(ره)
 فعاليت هاي آموزشي

تدريس دروس:

1.    كلام اسلامي (كارشناسي و كارشناسي ارشد): مؤسسه امام خميني(ره)؛
2.    كلام جديد: (كارشناسي): مؤسسه امام خميني(ره)؛ (كارشناسي ارشد)مركز تخصصي تبليغ؛
3.    فلسفه دين، مسائل جديد كلامي: (كارشناسي) دانشگاه معارف و مركز نيمه‌حضوري وابسته به مؤسسه امام خميني(ره)؛
4.    هرمنوتيك (ارشد)، مؤسسه امام خميني(ره)؛
5.    قلمرو دين (ارشد)، مؤسسه امام خميني(ره)؛
6.    نقد اومانيسم، ليبراليسم و سكولاريسم (مقطع كارشناسي): مؤسسه امام خميني(ره)؛
7.    انسان شناسي تطبيقي: (كارشناسي ارشد) مؤسسه امام خميني(ره)؛
8.    انسان‌شناسي (ارشد)، مؤسسه امام صادق(ع)؛
9.    الهيات در قرآن: (كارشناسي ارشد) مركز تخصصي تبليغ؛
10.    شبهات كلامي: (كارشناسي ارشد) مركز تخصصي تبليغ؛
11.    فلسفه دين: (كارشناسي ارشد) جامعه الزهرا(س)؛
12.    انسان‌شناسي: (كارشناسي و ارشد)، بنياد ملي نخبگان؛
13.    معرفت‌شناسي: (ارشد و دكتري)، بنياد ملي نخبگان؛
14.    فلسفه سياست: (كارشناسي و ارشد)، بنياد ملي نخبگان؛
15.    معرفت‌شناسي، حوزه علميه قم؛
16.    خداشناسي؛ حوزه علميه قم؛
17.    انسان‌شناسي؛ حوزه علميه قم؛
18.    فلسفه اخلاق؛ حوزه علميه قم.
19.    پلوراليسم ديني و تعدد قرائت‌ها: مراكز دانشگاهي و حوزوي؛
20.    انسان، راه و راهنماشناسي: دانشگاه‌ها و مراكز تربيت معلم؛
21.    انسان‌شناسي: حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و مراكز تربيت معلم؛
22.    معرفت‌شناسي و مباني معرفت ديني: حوزه هاي علميه، دانشگاه‌ها؛
23.    فلسفه سياسي اسلام: دانشگاه‌ها،حوزه‌هاي علميه و مراكز سپاه؛
24.    ولايت فقيه: دانشگاه‌ها،حوزه‌هاي علميه و مراكز سپاه؛
25.    فرجام‌شناسي: فرماندهان انتظامي سراسر كشور؛
26.    مسيحيت‌شناسي انتقادي: دانشگاه قم و سازمان بسيج دانشجويي (تهران) .
و ... .


برگزاري كارگاه هاي آموزشي

 • كارگاه تربيت مدرس طرح ولايت (انسان‌شناسي)، سال‌هاي 1390، 1391، 1392، 1393، 1394، 1395، 1396 و 1397.
 • كارگاه علم ديني، اساتيد دانشگاه تبريز.
 • كارگاه كارآمدي نظام اسلامي، اساتيد دانشگاه شهركرد.


شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

 • كارگاه اسلامي سازي علوم انساني، دكتر علي مصباح، مؤسسه امام خميني(ره)؛
 • كارگاه فلسفه اخلاق، دكتر مجتبي مصباح، مؤسسه امام خميني(ره)


فعاليت هاي پژوهشي

راهنمايي/ مشاوره/ داوري پايان نامه

 

1. بررسي مباني كلامي نظريه محمد عماره در باب مشروعيت حكومت /استاد راهنما/ارشد/ سيد ابوالقاسم كاظمي/ مؤسسه امام خميني(ره).
2. بررسي مباني كلامي سيد قطب درباره ماهيت حكومت ديني و مشروعيت سياسي/ استاد راهنما/ ارشد/ عباس نجفي/ مؤسسه امام خميني(ره).
3. استلزامات سياسي آموزه توحيد با تأكيد بر بررسي نظريات رقيب/ استاد راهنما/ ارشد/ امرالله قلي‌زاده/ مؤسسه امام خميني(ره).
4. مشروعيت حكومت از منظر امام علي(عليه السلام) با تكيه بر مباني كلامي/ استاد راهنما/ ارشد/ سلمان محمدي ولداني/ مؤسسه امام خميني(ره).
5. نسبت توحيد باوري با مشاركت سياسي از منظر مقام معظم رهبري و آيت الله مصباح يزدي/ استاد راهنما/ ارشد/ محمد پورواعظيان/ در حال تدوين/ مؤسسه امام خميني(ره).
6. نقد معنويت‌هاي جديد/، استاد داور/ سطح 4/ عليجان عين‌الكمالي/ مركز مديريت حوزه علميه قم.
7. پاسخ به شبهات انسان‌شناسي كتاب نقد قرآن/ سطح 3/ استاد داور/ مركز مديريت حوزه علميه قم.
7. سنجش اعمال در قيامت از منظر عقل و نقل/ استاد داور/ ارشد/ محمد رحماني/ مؤسسه امام خميني(ره).
و ...


داوري نشست هاي علمي

 • نقد و بررسي الهيات پست ليبرال/ سخنران نشست.
 • كلام سياسي؛ چيستي، ضرورت و جايگاه/ سخنران نشست.
 • قلمرو شناسي علم كلام/ سخنران نشست.
 • بررسي و تحليل جسمانيت معاد در عرفان/ استاد ناقد.
 • معنا و تجلي عدل الهي در مورد انسان/ استاد ناقد.
 • بررسي برهان لطف/ استاد ناقد.
   


آثار و تاليفات

كتاب

 1. آشنايي با هرمنوتيك، 1395، چاپ مشترك مؤسسه امام خميني(ره) و سمت.
 2. انسان‌شناسي: سلسله دروس مباني انديشه اسلامي (طرح ولايت) 3. 1395، مؤسسه امام خميني(ره).
 3. الهيات پست‌ليبرال: بررسي ماهيت آموزه‌هاي ديني از منظر جُرج ليندبك. 1390، مؤسسه امام خميني(ره)

 

مقالات

 1. بررسي مسأله صدق در الهيات پست ليبرال، فصلنامه علمي- پژوهشي معرفت فلسفي، شماره 22.
 2. بررسي نگرش زباني – فرهنگي در الهيات پست ليبرال، فصلنامه علمي- پژوهشي معرفت كلامي ، شماره 1.
 3. بازخواني معناشناختي كلام سياسي و نسبت آن با فلسف? سياسي و فقه سياسي، فصلنامه علمي- پژوهشي معرفت كلامي ، شماره 6.
 4. مسألة شر، ماهنامه علمي- ترويجي معرفت، شماره 88.
 5. خداگونگي انسان در آفرينش،‌ ماهنامه علمي- ترويجي معرفت، شماره 123.
 6. امكان و ضرورت معاد روحاني، ماهنامه علمي- ترويجي معرفت، شماره 178.
 7. بررسي ديدگاه تجربه گرايي ديني در تفسير وحي، مجله علمي – تخصصي رواق انديشه،شماره36.
 8. بررسي مشروعيت نصب الهي در كلام سياسي اشاعره، دو فصلنامه علمي پژوهشي معرفت كلامي، ش 15.
 9.  نقد و بررسي استنادات محمدعماره درباره‌ي«مشروعيت سياسي انتخاب»، صفدر الهي راد و سيد ابوالقاسم كاظمي، فصل‌نامه علمي- پژوهشي حكومت اسلامي، شماره 81.
 10. استلزامات سياسي آموزه « توحيد » در تبيين مشروعيت الهي و نقد « مشروعيت مردمي » و « مشروعيت دوگانه »، امرالله قلي‌زاده و صفدر الهي راد، ماهنامه علمي- ترويجي معرفت، شماره 234.
 11. بررسي مباني كلامي سيد قطب در مشروعيت سياسي حكومت ديني، عباس نجفي و صفدر الهي راد، ماهنامه علمي- ترويجي معرفت، شماره 234.


افتخارات

1. كسب عنوان «اثر برگزيده» جشنواره پايان‏ نامه ‏هاي برتر دانشجويي جهاد دانشگاهي در سال 1387 براي پايان‏ نامه «الهيات پست ليبرال».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي