صادق كريم زاده

گروه : علوم تربيتي
karimzade@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 
درس خارج


تحصيلات دانشگاهي: 
دكتراي روانشناسي تربيتي

 

عنوان پايان‌نامه: 

  • بنيان هاي تحول اخلاقي در قرآن با رويكرد روان شناختي(رساله‌ي دكتري)
  • بررسي رابطه ادراك خود، داوري اخلاقي و رفتار اخلاقي در نوجوانان عادي (14 تا 16 سال) و نوجوانان داراي مشكل رفتاري (14و 15 سال) شهر قم (پايان‌نامه ارشد)


فعاليت هاي اجرايي
  • مديرگروه تربيت اخلاقي مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت.
  • عضو شوراي علمي پژوهشكده معنويت و اخلاق.
  • دبير آموزش گروه علوم تربيتي موسسه ‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


فعاليت هاي آموزشي

1. تدريس دروس مختلف در رشته‌ي معارف اسلامي و علوم تربيتي

2. روان شناسي تربيتي(عادي) - كارشناسي 

3. تعليم وتربيت اسلام1 - كارشناسي

4. روش هاي اماري درعلوم تربيتي - كارشناسي

5. تعليم وتربيت اسلام2 - كارشناسي

6. روانشناسي تربيتي - كارشناسي

7. نظريه هاي يادگيري(عادي) - كارشناسي

8. فقه3 (مكاسب شروط المتعاقدين)(عادي) - سطح حوزه /فقه3

9. (مكاسب شروط المتعاقدين)(عادي) - سطح حوزه 

10. روش‌تحقيق پيشرفته كارشناسي ارشد

11. روانشناسي يادگيري كارشناسي ارشدفعاليت هاي پژوهشي

استاد راهنماي پايان‌نامه‌ي كارشناسي آقاي محمد مهدي عباسي آغويي با عنوان:

«جايگاه حياي همسران در تعاليم اسلامي و رابطه آن با ناسازگاري هاي زناشويي»

 

استاد مشاور: پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد آقاي سيد حبيب الله موسوي با عنوان:

«بررسي نقش ايمان به مثابه يكي از بنيادي ترين ارزش ها در شكل گيري شخصيت سالم انسان با نگرش به منابع اسلامي»آثار و تاليفات

كتاب

1. بنيادهاي رشد اخلاقي در قرآن؛

2. روش تحقيق؛

3. رشد اخلاقي: تغيير در روي‏آوردهاي معاصر.
 

مقاله

1. سازوكارهاي روان‌شناختي فرايند دروني‌سازي ارزش‌هاي اخلاقي؛

2. بررسي انتقادي «روي آورد يادگيري به رشد اخلاقي» از منظر قرآن؛

3. بررسي مقايسه‌اي رابطه‌ شاخصه‌هاي تربيت اخلاقي (داوري اخلاقي و رفتار اخلاقي) با مؤلفه‏ هاي ادراك خود در نوجوانان عادي و داراي مشكل رفتاري؛

4. ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسش‌نامه پايبندي زنان به آموزه‌هاي همسرداري اسلام؛

5. رابطه حياي همسران و ناسازگاري‌هاي زناشويي.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي