مجيد شمس كلاهي

گروه : تفسير و علوم قرآن
shams@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول.

 

تحصيلات دانشگاهي:

دكتري علوم قرآن مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي

جانشين سردبير مجله علمي پژوهشي قرآن شناخت.

نظارت بر تدوين درسنامه تفسير كه به قلم محققان: جناب استاد انواري، جناب استاد طاهري‌نيا، جناب استاد نقيب‌زاده نوشته مي‌شود (بخشي از كار تا كنون ـ ارديبهشت نود و هشت - انجام پذيرفته اما هنوز به پايان نرسيده و در دست تكميل است)فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي

1.    استاد راهنما پايان نامه سيماي سيد المظلومين اميرالمؤمنين علي 7، دانشكده تفسير و معارف قرآن، 1388 ش.
2.    استاد داور پايان نامه راهكارهاي تهذيب نفس از ديدگاه آيات و روايات، دانشكده تفسير و معارف قرآن، 1387 ش.
3.    استاد داور پايان نامه ريا در قرآن، دانشكده تفسير و معارف قرآن، 1388 ش.
4.    استاد داور پايان نامه روش تفسيري امام باقر عليه السلام، دانشكده تفسير و معارف قرآن، 1392 ش.
5.    استاد داور رساله دكتري فرايند اقامه توحيد عملي در جامعه از ديدگاه قرآن، مؤسسه امام خميني1.
 آثار و تاليفات

كتاب

1. نحو روشن، ترجمه النحو الواضح، تاليف علي الجارم ـ مصطفي امين، دوره پيشرفته، تهران، انتشارات الهام، 1377 ش. 
2. مديريت تفكّر در پرتو قرآن، پايان نامه كارشناسي ارشد، 1386 ش، نمره: 19، دريافت مجوز چاپ، در حال اعمال اصلاحات.
3. آموزش نحو به روش نوين (نحو در 24 درس)، متن فوق از سال 1388 تا كنون در دانشگاه مجازي تدريس مي‌شود.
4. طرح درسنامه‌‌ي «آموزش نحو به روش استقرائي»، مورد بررسي در گروه زبان مؤسسه امام خميني 
 

مقاله

1. مقاله چيستي تفسير از نگاه قرآن، به طبع رسيده در دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي قرآن شناخت،‌ شماره7.
2. مقاله آيه‌ تفسير (نحل 44) و جواز تفسير اجتهادي، به طبع رسيده در دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي قرآن شناخت،‌ شماره 10.
3. مقاله نقد ديدگاه علامه شوشتري به تفسير منسوب به امام عسكري 7، به طبع رسيده در ماهنامه علمي ـ ترويجي معرفت، شماره 187.
4. مقاله چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از نگاه قرآن، به طبع رسيده در فصلنامه علمي ـ ترويجي معارف عقلي شماره 25.
5. مقاله علمي پژوهشي رابطه‌ي تذكّر و تفكّر در قرآن كريم، دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي قرآن شناخت.
6. فرايند تفسير قرآن از نگاه قرآن رساله دكتري 1393 ش، نمره: 19، دريافت مجوز چاپ، در حال اعمال اصلاحات.افتخارات

1.    دانش پژوه ممتاز در دوره كارشناسي علوم قرآن و تفسير، مؤسسه امام خميني.
2.    رتبه نخست در آزمون ورودي كارشناسي ارشد علوم قرآن و تفسير، مؤسسه‌.
3.    رتبه نخست در آزمون ورودي دكتري علوم قرآن و تفسير، مؤسسه.
4.    دانش‌پژوه ممتاز دوره دكتري علوم قرآن و تفسير، مؤسسه امام خميني.
 سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي