سيدعلي ميرداماد‌نجف‌آبادي

گروه : حقوق
mirdamad@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 
سطح سه


تحصيلات دانشگاهي: 

  • كارشناسي، 1383، معارف و حقوق
  • كارشناسي‌ارشد، 1388، حقوق عمومي
  • دكتري، 1394، حقوق عمومي


فعاليت هاي اجرايي

 

1. دبير آموزشي گروه حقوق موسسه امام خميني، 90-91

2. مسئول اداره قرآن و حديث مجتمع آموزش عالي امام خميني، 82-83

3. دبير بخش حقوقي ماهنامه معرفت

4- عضو شوراي علمي گروه حقوق موسسه امام خميني ره

5- عضو شوراي تحصيلات تكميلي موسسه امام خميني ره 

6- عضو كانون طلوع فعاليت هاي آموزشي

 1- علوم قرآني / كارشناسي / بيش از ده سال /جامعه المصطفي (ص)

2- تجويد و قرائات سبع/ كارشناسي و ارشد/ 15 سال/ جامعه المصطفي (ص)

3- تفسير قرآن/ كارشناسي و ارشد/ 20 سال/ جامعه المصطفي (ص)

4- مقدمه علم حقوق و مباني علم حقوق/ كارشناسي/ بيش از 10 دوره/ موسسه امام خميني- موسسه آموزش عالي حوزوي معصوميه خواهران

5- فلسفه حقوق/ سطح 3/4 دوره/ مركز تخصصي قضا – دوره هاي آموزشي طرح ولايت/ بيش از ده دوره/ موسسه امام خميني ره/ 2 دوره

6- حقوق بشر در اسلام/ سطح 3/ 2 دوره / مركز تخصصي قضا

7- حقوق اساسي1 و 2/ كارشناسي/ موسسه امام خميني(ره)

8- تحليل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ كارشناسي ارشد/ 8 دوره/ دانشگاه معارف

9- حقوق اداري/ كارشناسي/ بيش از 10 دوره/ موسسه امام خميني ره/ جامعه العلوم/ موسسه آموزش عالي بنت الهدي

10- حقوق اداري/ كارشناسي ارشد/ 3 دوره / موسسه امام خميني ره

11- حقوق اداري/ دكتري/ يك دوره / موسسه امام خميني ره

12- قرآن و حقوق عمومي/ دكتري/ يك دوره /چامعه المصطفي

13- حقوق كار/ كارشناسي/ بيش از ده دوره/ جامعه العلوم/ موسسه آموزش عالي بنت الهدي/ موسسه امام خميني ره

14- حقوق كار/ كارشناسي ارشد/ يك دوره/ موسسه امام خميني ره

15- حقوق ماليه عمومي/كارشناسي ارشد/ يك دوره / موسسه امام خميني ره

16- سمينار/ سطح 4/ 5 دوره / جامعه المصطفي(ص)

17- تاريخ حقوق/ كارشناسي/ 3 دوره/ موسسه امام خميني ره

18- تحليل حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران / دكتري دانشگاه معارف / چند دوره 

19 - حقوق اداري ايران (به زبان عربي) /كارشناسي ارشد حقوق/ دانشگاه اديان/ 3 دوره

20 - حقوق كار (به زبان عربي) /كارشناسي ارشد حقوق/ دانشگاه اديان

21- حقوق اداري تطبيقي (به زبان عربي) /كارشناسي ارشد حقوق / دانشگاه اديانفعاليت هاي پژوهشي

1- تاثير قرائت ابوعمرو بصري بر تفاسير فريقين/ راهنما/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي (ص)/ 1395

2- انس با قرآن در سيره فاطمي (س)/راهنما/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي(ص)/1395

3- شيوه هاي معصومين در ايجاد انس با قرآن در ميان كودكان و نوجوانان/راهنما/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي/1396

4- كاربردهاي آموزشي نظريه رشد شناختي پياژه در يادگيري مهارت قرائت قرآن كريم/مشاور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي (ص)/1391

5- روش شناسي تعليم قرآن از منظر پيامبر(ص) و اهل بيت (ع)/مشاور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي(ص)/ 1391

6- بررسي تاثير قرائت در تفسير آيات در مجمع البيان/ مشاور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي/ 1392

7- اثر قرائات در احكام و قواعد فقهي/ مشاور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي/ 1395

8- بررسي وقف هاي لازم از ديدگاه فريقين/ داور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي/ 1391

9- تاثير قرائت عاصم به دو روايت حفص و شعبه در تفسير منهج الصادقين/ داور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي (ص)/ 1394

10- بررسي انفرادات روايت حفص از عاصم كوفي با تاكيد بر منابع تفسيري/ داور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المضطفي (ص)/1394

11- بررسي روش ترتيل منشاوي با تاكيد بر وقف و ابتدا/ داور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي (ص)/ 1395

12- بررسي تطبيقي وقوف هبطي با وقوف خلف الحسيني/ داور/ كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفي (ص)/ 1395

13- نظام حقوق بين الملل معاهدات از منظر قرآن كريم/ داور/ دكتري/ جامعه المصطفي(ص)/ 1395

14- مباني و گستره حريم خصوصي از منظر فقه و حقوق/ داور/ كارشناسي ارشد/ موسسه امام ره /1396

15- ظرفيت سنجي اصل 4 در تقنين شريعت و نسبت آن با اصول 71 و 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ داور/ دكتري/ موسسه امام خميني ره/ 1397

16- اصول و ساختار حقوق اداري در سيره و سنت معصومين(ع)/ مشاور/كارشناسي ارشد/ موسسه امام خميني ره/ 1397

17- مطالعه تطبيقي نسبت دين و حكومت/ مشاور/ كارشناسي ارشد/ موسسه امام ره/1397

18- حقوق اساسي در حكومت علوي/ داور/ كارشناسي ارشد/ موسسه امام ره /1397

19- حقوق اساسي در حكومت نبوي/ داور/ كارشناسي ارشد/ موسسه امام ره/ 1397

20- ملاكهاي ثابت و متغير در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ داور/ كارشناسي ارشد / موسسه امام ره/ 1397آثار و تاليفات

كتاب

1. درسنامه حفظ موضوعي قرآن(كتاب درسي دوره كارشناسي)، انتشارات جامعه المصطفي العالميه

2. اصول و روشهاي حفظ قرآن(كتاب درسي دوره كارشناسي ارشد)، انتشارات جامعه المصطفي العالميه

 

مقاله

1- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري/ معرفت حقوقي شماره يك- پاييز 1390 / علمي تخصصي

2- نيم نگاهي به قوانين دادرسي اداري در ايران و سير تحولات آن/ معرفت حقوقي- شماره 2- زمستان 1390/ علمي تخصصي

3- ماهيت نهاد مظالم؛ ضرورت و مباني تشكيل آن در حكومت اسلامي/ حكومت اسلامي شماره 75 بهار 1394/ علمي پژوهشي

4- عدالت در روابط مردم و كارگزاران در پرتو قواعد ساختاري حكومت اسلامي/ معرفت سياسي شماره 15 بهار و تابستان 1395/ علمي پژوهشي

5- بررسي ممنوعيت ازدواج فرزند پذير با فرزند خوانده با نگاهي به قرآن كريم/ قرآن فقه و حقوق اسلامي شماره 6 بهارو تابستان 96/ علمي پژوهشي

6- بررسي مشروعيت ازدواج فرزند پذير با فرزند خوانده با نگاهي به آيات قرآن/ ماهنامه معرفت- شماره 233- 1396/ علمي ترويجي

7- گستره صلاحيت و حدود اختيارات ولي فقيه از منظر قانون اساسي/ فصلنامه پاسخ- شماره 5 بهار 1396 / علمي تخصصيافتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي