محمدحسين فارياب

گروه : کلام
faryab@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي: 

درس خارج

 

تحصيلات دانشگاهي: 

كارشناسي: رشته  معارف اسلامي و كلام. فارغ التحصيل موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره(1382)

كارشناسي ارشد: رشته دين شناسي. فارغ التحصيل موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره(1386)

دكتري: رشته كلام اسلامي. فارغ التحصيل موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره(1392)فعاليت هاي اجرايي

 1. دبير پژوهش گروه كلام و فلسفه دين مؤسسه امام خميني(ره)،

2. عضو شوراي علمي گروه كلام و فلسفه دين مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي آموزشي

تدريس

 

 1. فرق و مذاهب،
 2. كلام،
 3. برداشت­هاي كلامي از آيات،
 4. برداشت­هاي كلامي از روايات،
 5. كلام جديد،
 6. الهيات بين الاديان،
 7. تاريخ كلام،
 8. منابع تفكر شيعه،
 9. كلام اهل بيت عليهم­السلام،
 10. وهابيت و بهائيت،
 11. مكاسب،
 12. اصول فقه و ... . (در حوزه و دانشگاه)


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب

1. عصمت امام در تاريخ تفكر اماميه تا پايان قرن پنجم(90)، انتشارات موسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

2. معنا و  چيستي امامت در قرآن، سنت و آثار متكلمان(91)، انتشارات موسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

3. براهين اثبات خدا با محوريت شبهات معاصر(93)(با همكاري دو نفر از نويسندگان)، انتشارات باقر العلوم(ع)

4. يادگاران ماندگار(94)، انتشارات فقاهت.

5. افضليت امام از منظر عقل و نقل.
6. عصمت امام در تاريخ تفكر اماميهاز قرن ششم تا قرن معاصر

 

مقاله

علمي پژوهشي

 1. سيري در مسئل? حدوث و قدم جهان در فلسفه اسلامي(فصلنامه علمي پژوهشي معرفت فلسفي)
 2. بازخواني ادله عقلي عصمت امام(فصلنامه علمي پژوهشي انديشه نوين ديني)
 3. جستاري در شأن ولايت تكويني(فصلنامه علمي پژوهشي آينه معرفت)
 4. تحليلي تاريخي بر مسئلة حدوث و قدم زماني عالم در تاريخ كلام اسلامي (فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي اعتقادي)
 5. اثبات و تحليل شأن وساطت فيض امامان عليهم­السلام(تحقيقات كلامي، ش3، زمستان 92)
 6. جستاري در حيات نوري امامان عليهم­السلام(معرفت كلامي، زمستان 93)
 7. نقش امام در تشريع، دريافت و تفسير دين(مجله فلسفه و كلام دانشگاه فردوسي، شماره 94، بهار و تابستان 94)

علمي ترويجي

 1. تحريف تورات و انجيل از ديدگاه قرآن( مجله علمي ترويجي معرفت)
 2. مهدويت در انديش? صادق آل محمد عليه­السلام (مجله علمي ترويجي معرفت)
 3. خلافت انسان در قرآن (مجله علمي ترويجي معرفت)
 4. درنگي بر يك نقد(مجله علمي ترويجي معرفت)
 5. رهبانيت در مسيحيت (مجله علمي ترويجي معرفت)
 6. تبيين سازگاري علم خدا به جزئيات با تغييرناپذيريِ او در آثار مشاهير فلسفه و كلام(مجله علمي ترويجي معرفت)
 7. سيري بر نظريه عصمت امام از  ابتدا تا قرن پنجم هجري( فصلنامه علمي ترويجي معارف عقلي)
 8. تغييرپذيري و تغييرناپذيريِ خداوند در قرآن و سنت( فصلنامه علمي ترويجي معارف عقلي)

علمي تخصصي

 1. بررسي مسئله عصت امام از ديدگاه شيخ مفيد(ره) (فصلنامه تخصصي كلام اسلامي)
 2. امامت در مكتب امام صادق عليه­السلام(فصلنامه تخصصي معرفت كلامي)
 3. بازخواني ادل? نقلي عصمت در قرون نخستين(فصلنامه تخصصي معرفت كلامي)
 4. تأمّلي در نظرية علامه طباطبائي در مفهوم امامت در آية ابتلا(فصلنامه تخصصي معرفت كلامي)
 5. تناسخ و معاد جسماني؛ سنخيت يا غيريت(فصلنامه تخصصي معرفت كلامي)


افتخارات
 1. برگزيده جشنواره بين المللي فارابي به خاطر تأليف كتاب عصمت در تاريخ تفكر اماميه(90)
 2. برگزيده جشنواره كتاب سال دانشجويي به خاطر تأليف كتاب عصمت در تاريخ تفكر اماميه(90)
 3. شايسته تقدير كتاب سال جمهوري اسلامي ايران به خاطر تأليف كتاب عصمت در تاريخ تفكر اماميه(91)
 4. شايسته تقدير كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران به خاطر تأليف كتاب معنا و چيستي امامت(91)
 5. برگزيده جشنواره ملي غدير به خاطر تأليف كتاب معنا و چيستي امامت(91)
 6. برگزيده كنگره ملي امام جواد عليه السلام به خاطر مقاله «امامت در انديشه­هاي امام جواد عليه­السلام»(91)
 7. برگزيده همايش ملي انتظار و مهدويت در فرهنگ رضوي به خاطر مقاله «صفات امام در كلام عالم آل محمد(ص)


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي