محمد سربخشي

گروه : فلسفه
sarbakhshi@iki.ac.ir


زندگينامه

محمد سربخشي, فرزند حسين,  تاريخ تولد: 1350سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتراي فلسفه, طلبه درس خارج حوزهفعاليت هاي اجرايي

دبير ويژه نامه ‏هاي فلسفي مجله علمي ترويجي معرفتفعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

 

كتاب‌ها:

 

 • نقد مباني اخلاق سكولار,
 • آموزش ترجمه متون تخصصي فلسفه و كلام از عربي,
 • آئين عرفي,
 • چيستي و ارزش معرفتشناختي علم حضوري,
 • هم انديشي معرفت شناسي,
 • فلسفه چيست؟
 • فلسفه اخلاق

 

مقالات:

 • تشكيك در سه مكتب فلسفي,
 • وحدت وجود و همساني مكاتب عرفاني,
 • پيشينة علم حضوري در سنت فلسفة اسلامي,
 • ارزش معرفتشناختي علم حضوري,
 • تعريف و اقسام علم حضوري,
 • ادراك حسي، ادراكي حضوري,
 • خطاناپذيري علم حضوري,
 • بررسي عقل و عقلانيت و خودبسندگي آن از منظر فلاسفه با رويكرد پاسخگوئي به شبهات مخالفان فلسفه,
 • بررسي چيستي فلسفه با رويكرد پاسخ به اشكالات مخالفان,
 • مباني انسانشناختي اخلاق سكولار,
 • مباني معرفتشناختي اخلاق سكولار,
 • اضرار دين به اخلاق,
 • دين، اخلاق و سكولاريسم,
 • رابطة اخلاق و دين از نظر عادل ضاهر,
 • هنر ديني و هنرمند متعهد در انديشة آيتالله مصباح, عنايت الهي و نسبت آن با شرور از ديدگاه ابن‌سينا,
 • فلسفه چيست,
 • بررسي دامنة ارزش‌ها بر اساس معنايابي مفاهيم و جملات اخلاقي
 • بازنگري در تعريف و تقسيم معقولات
 • عينيت دين و اخلاق و برتري اخلاق ديني بر اخلاق سكولار
 • بررسي وجوه سه‌گانه غيرواقع‌گرايي
 • عليت؛ معنا، ملاك و اقوال
 • تقرير بنيان‌گرايي معرفتي با استفاده از مباني حكمت متعاليه
 • تنوع پرسش‌هاي ناظر به علت آفرينش و پاسخ آنها
 • بررسي تضمين احكام اخلاقي در دو رويكرد واقع‌گرايي و غيرواقع‌گرايي اخلاقي
 • رابطه بايد و هست


افتخارات

كسب عنوان «اثر برگزيده» جشنواره جايزه كتاب فصل جمهوري اسلامي براي كتاب «آئين عرفي».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي