محمد نقيب‌زاده

گروه : تفسير و علوم قرآن
naghibzade@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري تفسير و علوم قرآن مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي

1. سال 1382 ش. مسؤوليت دبيري گروه قرآن و حديث مدرسة‌ عالي فقه و معارف اسلامي و تداوم آن تاكنون

2. سال 1389ش. مسؤوليت دبيري آموزش گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني و تداوم آن تاكنون.

3. عضو انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم

4. عضو گروه علمي جامعه المصطفي العالميه.فعاليت هاي آموزشي

1. تدريس رسمي در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي تحت پوشش جامعه المصطفي العالميه صلي الله عليه و آله از سال 1382 با عناوين مختلف تفسير ترتيبي،‌ تفسير موضوعي و علوم قرآن و تداوم آن تدريس تا 1390ش. در همين دوره به عنوان استاد ثابت يا همكار معرفي شدم.

2. تدريس در مؤسسة‌ آموزشي پژوهشي امام خميني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از حدود سال 1383ش. دروس تفسير ترتيبي و معارف قرآن (در ترم هاي متعدد و در ترم جاري نيز ادامه دارد)

3. تدريس در دانشكده علوم قرآن به مدت دو ترم 1386 ش.

4. تدريس در برخي مدارس حوزه مانند قديري، صدوق با عناوين تفسير، ‌علوم قرآن، كلام، رجال)

5. تدريس در موسسه عالي علوم انساني تحت پوشش جامعه المصطفي العالميه صلي الله عليه و آله با عنوان روش تفسير1388ش.

6. تدريس در دورة طرح ضيافت انديشه دانشگاه ها (دانشگاه زنجان) در ماه رمضان با عنوان فمنيسم 1389ش.

7. تدريس در دوره طرح ولايت دانشجويي در سطح كشوري در شهر مقدس مشهد با عنوان انسان، ‌راه و راهنماشناسي1390ش.

8. تدريس در طرح ولايت دانشجويي از استان خوزستان، دانشگاه شهيد چمران اهواز، با موضوع قرآن‌شناسي برگزار شده در شهر آبعلي، تابستان 1390ش.

9. تدريس در طرح ولايت دانشجويي در سطح استان كرمان برگزار شده در شهر مقدس مشهد با موضوع انسان‌شناسي و جاذبه و دافعه، تابستان1390ش.

10. تدريس در طرح سلمان (مديران ادارات استان‌هاي مختلف از جمله تهران، قزوين، قم) با موضوع تبيين منشور توسعة فرهنگ قرآني و موضوع وضعيت فرهنگي كشور پاييز و زمستان 1390ش.

11. تدريس در دوره‌هاي ارتقاي مربيان طرح ملي رحمت در استان‌هاي لرستان، كرمانشاه، خراسان رضوي پاييز 1390ش.

12. تدريس قرآن‌شناسي در نمايندگي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني در كرمان (نيمسال دوم 91- 90)فعاليت هاي پژوهشي

راهنمايي پايان نامه

 

از سال 1384 تاكنون مسؤوليت راهنمايي پايان نامه هاي متعددي، در مقطع كارشناسي ارشد در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي از مدارس تحت پوشش جامعه‌المصطفي العالميه به عهده داشته‌ام.

1. حيات برزخي از نظر قرآن و روايات. 13/4/1385

2. تقوي، مراتب و آثار آن از ديدگاه قرآن. 23/8/1385

3. الهجره في ظلال القرآن الكريم قديماً و حديثاً. 21/9/1385

4. نقش صبر در غلبه بر مشكلات از منظر قرآن. 14/6/1386

5. عوامل پيروزي و شكست از منظر قرآن كريم. 8/3/1386

6. همسران پيامبر )ص( در قرآن. 15/12/1386

7. خاتميت از ديدگاه قرآن و حديث. 8/4/1387

8. تعظيم شعائر الهي از منظر قرآن و روايات (با تأكيد بر عزاداري و رد شبهات وهابيان(. 28/8/1387

9. اعجاز غيبي قرآن كريم 1390/10/12

10. سعادت انسان از منظر قرآن كريم 1390/11/25

11. فتنه‌هاي اجتماعي از منظر قرآن و نهج‌البلاغه. اسفند1390.

12. بررسي تطبيقي آيات ولايت خاصه در تفسير الميزان و مفاتيح الغيب. 25/3/1391

13. استكبار از منظر قرآن كريم.

14. پايان‌نامة چيستي و عوامل بركت از ديدگاه قرآن كريم مقطع كارشناسي ارشد در مؤسسة‌ آموزشي پژوهشي امام خميني رحمه‌الله.

 

مشاوره پايان نامه

1. تجلي قرآن در صحيفه سجاديه. 16/10/1385

2. محبوبان خدا از نگاه قرآن 14/11/1388

3. دورالتعاليم القرآنيه في مسيره حزب الله )لبنان(وانتصاره. 1390/12/20

 

شركت در همايش‌ها

1. همايش ملي مباني و روش تفسيري علامة طباطبايي برگزارشده در 14/ 2/ 1390 و ارائة مقاله‌اي با عنوان: واقع‌نمايي قرآن و تأثير آن در تفسير از ديدگاه علّامه طباطبايي (با تأكيد بر ابعاد بلاغي)

2. همايش ملي غديرپژوهي در كرمانشاه و ارائة مقاله‌اي با عنوان بررسي دو نظريه انتصاب و انتخاب (پس از مميزي توسط هيأت داوران همايش در سطح عالي ارزيابي گرديد و واجد شرايط لازم براي چاپ در مجموعة مقالات و ارائه در همايش تشخيص داده شد. (تاريخ 22/ 8/ 1390)آثار و تاليفات

كتاب

1. درسنامه كاربرد علوم بلاغي در تفسير قرآن.

 

مقاله

1. سلسله مراتب خويشاوندي در قرآن كريم . مجلة علمي تخصصي قرآن شناخت ش. 1/ بهار و تابستان 1387ش.

2. نقش آفريني قرآن در ادبيات عرب و مهجوريت آن در ميان اديبان . مجلة علمي تخصصي ‌قرآن شناخت ش. 3 / بهار و تابستان 1388ش.

3. نقش علوم بلاغي در پاسخ گويي به شبهات اعجاز قرآن . مجلة علمي تخصصي قرآن شناخت ش. 5 / بهار و تابستان 1389ش.

4. منابع ادبي در تفسير . مجلة علمي تخصصي معرفت ش. 96/ آذر 1384ش.

5. قصص قرآن در آينة‌ واقع نمايي مجلة علمي تخصصي معرفت ش. 107/ آبان 1385ش.

6. نمود قدرت بي پايان الهي در چهره ها و نغمه ها . مجلة علمي ترويجي معرفت ش. 152/ مهر 1389ش.

7. واقع‌نمايي قرآن و تأثير آن در تفسير از ديدگاه علّامه طباطبايي (با تأكيد بر ابعاد بلاغي) مجلة‌ علمي پژوهشي قرآن‌شناخت سال چهارم، شمارة‌ 2 پاييز و زمستان 1390ش. ص 65

8. تحقيق و تنظيم تفسير قرآن كريم سورة‌ بقره، آيات 30- 40 استاد محمدتقي مصباح يزدي ؛ مجلة علمي پژوهشي قرآن شناخت ش. 6 / پاييز و زمستان 1389ش.

9. تحقيق و تنظيم تفسير قرآن كريم سورة‌ بقره، آيات 47- 40 استاد محمدتقي مصباح يزدي ؛ مجلة علمي پژوهشي قرآن شناخت ش. 7 بهار و تابستان 1390ش.

10. شيعه و تحريف قرآن مجلة صبح انديشه (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ، دوره جديد، سال دوم، ش. 8 مرداد و شهريور 1382

11. نقل به معنا در قرآن؛

12. مقايسه دو تفسير علامه طباطبايي(ره) (الميزان و البيان)؛

13. كاركردهاي امنيتي نماز در قرآن كريم و روايات .افتخارات

1. لوح تقدير از همايش ملي غديرپژوهي در كرمانشاه، 1390ش.

2. ارائة مقاله در همايش ملي مباني و روش تفسيري علامة طباطبايي، 1391ش.

3. دو بار به عنوان استاد نمونه در بخش پايان نامه ها در حدود سال‌ 1386ش. و سال 1390ش. از جامعه‌ المصطفي‌العالميهسفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي