سيدعلي حسني

گروه : اديان
hasani@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

خارج فقه و اصول.

دكتري اديان و عرفان از  مؤسسه آموزشي و پژوهشي  امام خميني(ره)فعاليت هاي اجرايي

1. عضو شوراي علمي گروه اديان.

2. عضو انجمن اديان و كلام حوزه علميه قم.

3. دبير آموزشي گروه اديان.فعاليت هاي آموزشي

تدريس


1. فقه                  مدرسه شهيدين        
2. منطق              مدرسه شهيدين       
3. فرق و مذاهب اسلامي    دانشگاه باقرالعلوم   مقطع كارشناسي ارشد     3 ترم( 6 واحد)
4. تاريخ و الاهيات مسيحي  دانشگاه باقرالعلوم   مقطع كارشناسي ارشد      يك ترم( 2 واحد)
5. تاريخ تشيع 2        مدرسه عالي امام خميني(ره) وابسته به جامعه المصطفي العالميه    دو ترم(8 واحد)
6. تاريخ تشيع 3        مدرسه عالي امام خميني(ره) وابسته به جامعه المصطفي العالميه   سه ترم( 8 واحد)
7. تاريخ علم كلام      مدرسه عالي امام خميني(ره)  وابسته به جامعه المصطفي العالميه دو ترم( 4 واحد)
8. مسيحيت       مدرسه عالي امام خميني(ره)  وابسته به جامعه المصطفي العالميه       يك ترم( 2 واحد)
9.نيازهاي منطقه اي(پاسخ به شبهات)   مدرسه عالي امام خميني  وابسته به جامعه المصطفي العالميه                           يك ترم( 2 واحد)
10. كتاب مقدس    مدرسه عالي امام خميني  وابسته به جامعه المصطفي مقطع كارشناسي ارشد العالميه                           يك ترم( 2واحد)
11. فرق و مذاهب اسلامي    موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   مقظع كارشناسي ارشد يك ترم(2واحد)
12. تاريخ و الاهيات يهودي   موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   مقظع كارشناسي ارشد (4واحد)
 13. انسان و راه و راهنما شناسي    طرح ولايت دانشجويي( 40 واحد) 
14. انسان و راه و راهنما شناسي     طرح ولايت دبيران آموزش و پرورش (24 واحد)
15. تدريس در تيپ ابا عبداله الحسين وابسته به سپاه علي بن ابي طالب: سه دوره
16. تدريس در مركز سيد الشهداء وابسته به نيروي دريايي سپاه: سه دوره.
17. تاريخ اديان 2( مسيحيت): مدرسه عالي امام خميني  وابسته به جامعه المصطفي العالميه يك ترم
18. فرق و مذاهب اسلامي: مدرسه عالي امام خميني  وابسته به جامعه المصطفي العالميه يك ترم
 19. فرق و مذاهب اسلامي    موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني   بخش غير حضوري
 20. بهائيت    سازمان بسيج دانشجويي تهران
21. وهابيت    سازمان بسيج دانشجويي تهران  سه دوره
22. انسان راه و راهنماشناسي    دانشگاه آزاد مشهد
23. انسان راه و راهنماشناسي     دانشگاه علوم قرآني قم
24. قلمرو دين و انتظار بشر از دين  دانشگاه باقر العلوم دو ترم
25. فلسفه دين(1)    جامعه المصفي العالميه
26. فلسفه دين (3)    جامعه المصفي العالميه
27. فرق مسيحيت( مكتب الاهيات ليبرال و مكتب  راست ديني جديد و مكتب اگزيستانسياليسم)
28. جنگ نرم        استانداري استان گيلان،
29. مهدويت و انقلاب اسلامي      استانداري گيلان، لرستان، كرمانشاه، قزوين و تهران
30. آسيب شناسي مساله انتظار منجي دانشگاه آزاد و پيام نور شهر زنجان
 31. انسان شناسي دانشگاه قم
 32. جريان شناسي فرهنگي: نقد و بررسي بهائيت، تهران موسسه غدير پژوهي( بنياد معارف و علوم اسلامي)1391.
 33. طرح حكمت ( ويژه هيئت علمي دانشگاه ها) دانشگاه اروميه 10 ساعت1391
 43. كلام جديد (1) سال 1390-1391 جامعه المصطفي، مدرسه بنت الهدي،
44. كلام جديد (2) سال 1390-1391 جامعه المصطفي، مدرسه بنت الهدي،

45. تاريخ تحليلي مسيحيت, 139-1396 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  2 واحد دكتري

45. فرق الهيات جديد مسيحي 1396-1397 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  2 واحد دكتري

46. علم  ودين 1 واحد 1397-1398سطح چهار تبليغ

47. كلام جديد 2 واحد  1396-1397 سطح چهار تبليغ

48. انسان شناسي تطبيقي مركز اخلاق و تربيت

49. انسان شناسي تطبيقي مركز اخلاق و تربيت

50 انسان شناسي تطبيقي 1397-1398 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

51. فلسفه دين 3 2 1397-198 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) دو واحد

52. انسان شناسي تطبيقي 1395-1396مركز تربيت مشاور امام خميني (ره) دو واحد

53. انسان شناسي تطبيقي  1396-1937مركز تربيت مشاور امام خميني (ره) دو واحد

54. انسان شناسي تطبيقي 1396- 1397 مركز تربيت مشاور امام خميني (ره) دو واحد

55. جريان شناسي فرق و مذاهب در ايران معاصر 1397-1398موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) دو واحد

56. بررسي ماتب جديد الهيات مسيحي، ترم اول 1398-1399، دكتري، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، دو واحد

57. انسان شناسي تطبيقي، ترم اول 1398-1399، ارشد، موسسه غير انتفاعي اخلاق و تربيت، دو واحد

58. رابطه علم و دين،ترم اول 1398-1399، سطح چهار تبليغ يك واحد

59: الهيات جديد مسيحي، ترم دوم  1398-1399، ارشد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دو واحد

 فعاليت هاي پژوهشي

مقالات

الف: علمي -پژوهشي

 1. دوري از تعصب در نظرات و رفتار علماي شيعه اثني عشريه،  مجله شيعه شناسي، شماره، 17، سال 1386.
 2. بررسي تاريخ حوزه علميه حله، مجله شيعه شناسي، شماره،21، سال 1387.
 3. حقيقت ايمان، بررسي ايمان در قرآن و نقد نظريه شبستري، مجله معرفت كلامي، شماره دوم، 1389.
 4. تاثير اومانيسم بر نهضت اصلاح ديني، معرفت كلامي  شماره 7 سال 1390.
 5. الاهيات ليبرال،تلاشي جهت بازسازي  ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن، مجله معرفت اديان، شمار 10، 1391.
 6. نقد و بررسي نظريه وحدت متعالي اديان با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآن، مجله معرفت اديان، شماره 13، سال 1391.
 7. بررسي تطبيقي رابطه آموزه لطف با اختيار انسان از ديدگاه اماميه و كاتوليك، مجله معرفت كلامي، شماره 10، سال 1392.
 8. نقد وبررسي اومانيسم جديد، مجله معرفت فلسفي، شماره 39، سال 1392.
 9. چالش هاي فراروي آيين پروتستان، مجله معرفت اديان، شماره 1394.
 10. خشونت مذهبي در پناه نص گرايي(ظاهرگرايي) در اسلام و مسيحيت، مجله معرفت اديان، شماره 22، سال 1394.
 11. سرچشمه هاي يوناني- رومي محتوا و ساختار شاخص ترين آموزههاي مسيحي، شماره 28، 1395.
 12. نقد وبررسي قرائيت فمينيستي از الهيات مسيحي، مجله معرفت اديان، شماره 26.
 13. چالش هاي تصويرهاي جديد از كتاب مقدس با تصوير سنتي، مجله معرفت اديان، شماره 30.
 14. حكومت مهدوي برآيند كشتار وسيع يا فراهم شدن زمينه ها و ظهور حقيقت(بررسي تحليلي روايات مدعي كشتار وسيع)، مجله مشرق موعود، شماره 41، سال 1396.
 15. نقد و بررسي مدل هاي الهيات محيط زيست در مسيحيت نوين، مجله اديان و عرفان، شماره 2 سال 1396
 16. تاملي بر آخرالزمان شناسي مسيحيت پنطيكاستي، مجله مشرق موعود، شماره 44، سال 1396.
 17. بررسي تاثير عصر روشنگري در الهيات جديد مسيحي ، معرفت اديان شماره 34 سال 1397.
 18. علل و زمينه هاي پذيرش ولادت امام مهدي عليه السلام از سوي عدهاي از دانشمندان اهل سنت، مشرق موعود، شماره 1/45 سال 1397.
 19. تاملي بر بر رويكردهاي فرهنگي- اجتماعي پنطيكاستي­ها در حوزه تبشير، معرفت اديان، شماره 36، 1397.
 20. مؤلفه­هاي حقيقت دعا از نظر شيعه و كاتوليك: وجوه شباهت و افتراق، معرفت اديان، شماره 38، 1398.
 21. بررسي و نقد مباني صلح جهاني آخرالزمان در مسيحيت صهيونيستي، معرفت اديان، شماره 43، 1399.
 22. تحليلي بر ظرفيت تاثيرگذاري كشفيات نجع حمادي بر تاريخ و الهيات مسيحي، معرفت اديان، شماره
 23. ارزيابي تحليلي روش كليساي كاتوليك در بسط عدالت اجتماعي، معرفت اديان، شماره 45، 1399.
 24.  

 

 

 

 

ب: مقالات علمي ترويجي

 

 1. جايگاه كعبه در نزد اقوام جاهلي و پيروان اديان مختلف، مجله معرفت، شماره95 سال 1384.
 2. فلسفه و زبان ديني( ترجمه) مجله معرفت، شماره111 سال 1385.
 3. شلاير ماخر و قرائت اومانيستي از الهيات مسيحي، معرفت شماره 242، سال 1396.

 

ج: مقالات علمي- تخصصي

 1. معرفي دو اثر كلامي از قرن ششم، مجله طلوع، شماره 16، سال 1384.
 2. مروري اجمالي بر آثار مهدوي از غيبت كبري تا قرن هفتم هجري، مجله طلوع، شماره 19، سال 1385.                           
 3. آثار مهدوي از نيمه دوم قرن پنجم تا نيمه دوم قرن هفتم هجري ، مجله انتظار موعود، شماره 20، سال 1386.
 4. سيره تبليغي پيامبر، مجله پيام مبلغ، شماره 6، سال..
 5.  تصوف و تشيع ( علامه سيد حيدر آملي)، مجله خردنامه همشهري، سال 1383.
 6. تاريخ پيدايش تشيع، مجله خردنامه همشهري، 1373.
 7. تاويل از ديدگاه علامه( حكايت نامكرر)، مجله خردنامه همشهري، 1384.
 8. فلسفه دين در يك نگاه، مجله خردنامه همشهري، 1384.

 

 

 

 

 

3/ ارائه مقالات در كنفرانس هاي علمي

 1. ارائه مقاله با عنوان: حكومت مهدوي برآيند كشتار وسيع يا فراهم شدن زمينه ها و ظهور حقيقت، در همايش بين المللي دكترين مهدويت، در سال 1395.
 2. ارائه مقاله با عنوان وضعيت پيروان اديان ، مذاهب و مخالفان در حكومت جهاني امام مهدي عليه السلام، در همايش بين المللي دكترين مهدويت، سال 1396.
 3. ارائه مقاله  با عنوان: حقيقت دعا از نگاه شيعه و كاتوليك وجوه اشتراق و افتراق آن، در همايش بين المللي علوم انساني اسلامي، سال 1396.
 4. ارائه مقاله با عنوان: علل و زمينه هاي پذيرش ولادت امام مهدي عليه السلام از سوي عدهاي از دانشمندان اهل سنت،  در همايش بين المللي دكترين مهدويت، در سال 1397.

  ) راهنمايي و مشاوره  و داوري پايان نامهها و رسالهها:

  رديف

  عنوان پاياننامه/رساله

  سمت

  مركز

  سال

  1

  فيض و لطف از ديگاه شيعه و كاتوليك

  مشاور

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1392

  2

  شعائر از ديدگاه شيعه و كاتوليك

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1394

  3

  اديان از ديدگاه علامه طباطبايي

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1393

  4

  زن از ديدگاه كتاب مقدس

  راهنما

  جامعه الزهرا   

  1393

  5

  نقد و بررسي روش هاي كلامي متكلمان اسلامي قرن چهار و پنج قمري

  راهنما

  مدرسه  عالي بنت الهدي

  1393

  6

  بررسي تطبيقي سلفي گري در جهان اسلام و بنيادگرايي در مسيحيت

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1394

  7

  توسل، شفاعت، زيارت و بناي قبور از ديدگاه ائمه اربعه اهل سنت   

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1392

  8

  ديدگاههاي فرقه‏ي ابومعين نسفي در كتاب تبصره الادله

  مشاور

  مدرسه امام خميني ره جامعه المصطفي

  1392

  9

  بررسي تطبيقي اسما و صفات الهي از منظر مرحوم فيض كاشاني و آيت الله سبحاني

  راهنما

  مدرسه  عالي بنت الهدي

  1394

  10

   ريشه يابي مباني علم نوين در الهيات مسيحي در سده­هاي سيزدهم تا پانزدهم ميلادي

  مشاور

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1395

  11

  بررسي تطبيقي تظريه ولايت فقيه از ديدگاه محقق نراقي و آيت الله خويي

   

  مشاور

   

  حوزه علميه قم

   

   

  1395

  12

  بررسي تطبيقي ولايت فقيه از ديدگاه علامه مصباح يزدي و آيت الله سيستاني

  مشاور

  حوزه علميه قم

  1396

  13

  بررسي تطبيقي حقيقت دعا و نقش آن در تعالي انسان از نظر شيعه و كاتوليك

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  1395

  14

  نقش و جايگاه شورا و بيعت در حكومت اسلامي از ديدگاه شيعه و اهل سنت

  مشاور

  حوزه علميه قم

  1396

  15

  كمال و سعادت حقيقي انسان بر مبناي ويژگي هاي فطرت و استعدادهاي دروني

  مشاور

  حوزه علميه قم

  1397

  16

  بررسي و تحليل تبليغ مسيحيت در فضاي مجازي و راههاي مواجهه ي با آن(دكتري)

         داور

  حوزه علميه قم

  1398

  17

  رابطه خويشاوندي از منظر قرآن

  راهنما

  حوزه علميه قم

  1399

  20

  بررسي آيات ادياني قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي و رشيد رضا در المنار

  راهنما

  حوزه علميه قم

  1399

  21

  آموزه واحديت و احديت در مكاتب فكري اماميه

  مشاور

  دانشگاه اديان

  1399

  22

  تفاوت فقهي شريعت حضرت موسي و اسلام براساس             داور

  اقتضاءات محيطي

  حوزه علميه قم

  1399

   

  23

  بررسي رابطه موعود و صلح جهاني آخر الزمان در اماميه و مسيحت صهيونيستي(دكتري)

       راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

  1399

   

  24

  الگوي تحقق عدالت اجتماعي در اسلام و مسيحيت(دكتري)

  راهنما

  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

  1399

   

  25

  مقايسه مباني اخلاق علامه طباطبايي و كنفوسيوس

  راهنما

  حوزه علميه قم

  1400

   

  26

   استنباط و تبيين نقش عقل و گرايش در هندسه تعالي از نظر شيعه و كاتوليك(دكتري)

   مشاور

  حوزه علميه قم

  1400

   

   

   

   

   

   

   آثار و تاليفات

سوابق علمي:الف) سوابق پژوهشي:

1/الف: كتب:

 

 1. بازنگري كتاب درسي مباني انديشه سه( انسان و راه وراهنماشناسي)، تاليف گروهي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 2. درسنامه طليعه انديشه، تاليف، سازمان بسيج دانشجويي
 3. تاثير اومانيسم بر بزرگان نهضت پروتستان و پيشگامان الهيات ليبرال، تاليف، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 4. تاملي در مسيحيت، تاليف، انتشارات وثوق،
 5. اهل كتاب در حكومت هاي اسلامي، تاليف، انتشارات تراث
 6. باورهاي بنيادين در اسلام و مسيحيت، تاليف گروهي، انتشارات كانون انديشه جوان
 7. بررسي مكاتب جديد الهيات مسيحي انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 8. بي بهاء، انتشارات تراث، 1398.
 9. تبشير صليبي، انتشارات تراث، 1399

 

 

2/ مقالات

الف: علمي -پژوهشي

 1. دوري از تعصب در نظرات و رفتار علماي شيعه اثني عشريه، مجله شيعه شناسي، شماره17، سال 1386.
 2. بررسي تاريخ حوزه علميه حله، مجله شيعه شناسي، شماره،21، سال 1387.
 3. حقيقت ايمان، بررسي ايمان در قرآن و نقد نظريه شبستري، مجله معرفت كلامي، شماره دوم، 1389.
 4. تاثير اومانيسم بر نهضت اصلاح ديني، معرفت كلامي  شماره 7 سال 1390.
 5. الاهيات ليبرال،تلاشي جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن، مجله معرفت اديان، شمار 10، 1391.
 6. نقد و بررسي نظريه وحدت متعالي اديان با تكيه بر ديدگاه فريتيوف شوآن، مجله معرفت اديان، شماره 13، سال 1391.
 7. بررسي تطبيقي رابطه آموزه لطف با اختيار انسان از ديدگاه اماميه و كاتوليك، مجله معرفت كلامي، شماره 10، سال 1392.
 8. نقد وبررسي اومانيسم جديد، مجله معرفت فلسفي، شماره 39، سال 1392.
 9. چالش هاي فراروي آيين پروتستان، مجله معرفت اديان، شماره 1394.
 10. خشونت مذهبي در پناه نص گرايي(ظاهرگرايي) در اسلام و مسيحيت، مجله معرفت اديان، شماره 22، سال 1394.
 11. سرچشمه هاي يوناني- رومي محتوا و ساختار شاخص ترين آموزههاي مسيحي، شماره 28، 1395.
 12. نقد وبررسي قرائيت فمينيستي از الهيات مسيحي، مجله معرفت اديان، شماره 26.
 13. چالش هاي تصويرهاي جديد از كتاب مقدس با تصوير سنتي، مجله معرفت اديان، شماره 30.
 14. حكومت مهدوي برآيند كشتار وسيع يا فراهم شدن زمينه ها و ظهور حقيقت(بررسي تحليلي روايات مدعي كشتار وسيع)، مجله مشرق موعود، شماره 41، سال 1396.
 15. نقد و بررسي مدل هاي الهيات محيط زيست در مسيحيت نوين، مجله اديان و عرفان، شماره 2 سال 1396.
 16. تاملي بر آخرالزمان شناسي مسيحيت پنطيكاستي، مجله مشرق موعود، شماره 44، سال 1396.
 17. بررسي تاثير عصر روشنگري در الهيات جديد مسيحي ، معرفت اديان شماره 34 سال 1397.
 18. علل و زمينه هاي پذيرش ولادت امام مهدي عليه السلام از سوي عدهاي از دانشمندان اهل سنت، مشرق موعود، شماره 1/45 سال 1397.
 19. تاملي بر رويكردهاي فرهنگي- اجتماعي پنطيكاستي ها در حوزه تبشير معرفت اديان، شماره 36 پاييز 1397 .
 20. مولفه هاي حقيقت دعا از نظر شيعه و كاتوليك؛ وجوه شباهت و افتراق. معرفت اديان، شماره 38، بهار 1398.
 21.  

 

 

 

ب: مقالات علمي ترويجي

 

 1. جايگاه كعبه در نزد اقوام جاهلي و پيروان اديان مختلف، مجله معرفت، شماره95 سال 1384.
 2. فلسفه و زبان ديني( ترجمه) مجله معرفت، شماره111 سال 1385.
 3. شلاير ماخر و قرائت اومانيستي از الهيات مسيحي، معرفت شماره 242، سال 1396.

 

ج: مقالات علمي- تخصصي

 1. معرفي دو اثر كلامي از قرن ششم، مجله طلوع، شماره 16، سال 1384.
 2. مروري اجمالي بر آثار مهدوي از غيبت كبري تا قرن هفتم هجري، مجله طلوع، شماره 19، سال 1385.                           
 3. آثار مهدوي از نيمه دوم قرن پنجم تا نيمه دوم قرن هفتم هجري ، مجله انتظار موعود، شماره 20، سال 1386.
 4. سيره تبليغي پيامبر، مجله پيام مبلغ، شماره 6، سال..
 5.  تصوف و تشيع (علامه سيد حيدر آملي)، مجله خردنامه همشهري، سال 1383.
 6. تاريخ پيدايش تشيع، مجله خردنامه همشهري، 1373.
 7. تاويل از ديدگاه علامه(حكايت نامكرر)، مجله خردنامه همشهري، 1384.
 8. فلسفه دين در يك نگاه، مجله خردنامه همشهري، 1384.

 

3/ ارائه مقالات در كنفرانس هاي علمي

 1. ارائه مقاله با عنوان: حكومت مهدوي برآيند كشتار وسيع يا فراهم شدن زمينه ها و ظهور حقيقت، در همايش بين المللي دكترين مهدويت، در سال 1395.
 2. ارائه مقاله با عنوان وضعيت پيروان اديان ، مذاهب و مخالفان در حكومت جهاني امام مهدي عليه السلام، در همايش بين المللي دكترين مهدويت، سال 1396.
 3. ارائه مقاله با عنوان: حقيقت دعا از نگاه شيعه و كاتوليك وجوه اشتراق و افتراق آن، در همايش بين المللي علوم انساني اسلامي، سال 1396.
 4. ارائه مقاله با عنوان: علل و زمينه هاي پذيرش ولادت امام مهدي عليه السلام از سوي عدهاي از دانشمندان اهل سنت، در در همايش بين المللي دكترين مهدويت، در سال 1397.

 افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي