حمزه‌علي وحيدي‌منش

گروه : علوم سياسي
vahidi@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

  • خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي:

  • كارشناسي ارشد علوم سياسي
  • دكتراي انقلاب اسلامي از موسسه امام خميني (ره)
  • دكتري  مؤسسه امام خميني(ره).

 

عنوان پايان نامه:

•    عنوان پايان نامه: "مقايسه مباني مردم‌سالاري ديني و ليبرال‌دموكراسي"، استاد راهنما: حجت الاسلام دكتر فيرحي؛ استاد مشاور: آيت الله عباس كعبي و استاد داور دكتر منوچهر محمدي؛ 

 

•    دفاع از تز دكترا با نام "جايگاه اخلاق در مردم‌سالاري و ليبرال دموكراسي"؛ استاد راهنما: حجت الاسلام دكتر احمد واعظي، استاد مشاور: حجت الاسلام دكتر شريفي؛ اساتيد داور: حجت الاسلام فتحعلي، دكتر جوادي و دكتر طباطبايي
 فعاليت هاي اجرايي

1. عضو گروه انقلاب اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،

3. عضويت در كارگروه پژوهشي مردم‌سالاري ديني كه در موسسه امام خميني با مديريت حجت الاسلام و المسلمين دكتر احمد واعظي.
4. دبير پژوهش گروه علوم سياسي مؤسسه امام خميني (ره)

5. عضو شوراي علمي گروه علوم سياسي موسسه امام خميني
6. عضوي شوراي علمي گروه فلسفه سياسي دايرة المعارف علوم عقلي
7. عضو گروه انقلاب اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
8. عضو شوراي علمي پايان‌نامه‌هاي موسسه امام خميني (ره)
 فعاليت هاي آموزشي

تدريس:

•    تاريخ تحولات سياسي ايران، مركز تخصصي تفسير حوزه، سفيران هدايت و موسسه امام خميني؛
•    حكومت و سياست در نهج البلاغه، درجامعه المصطفي العالميه؛
•    انقلاب اسلامي، در دانشگاه آزاد قم، مؤسسه امام خميني، دانشگاه اصفهان و حوزة علميه قم
•    انديشة سياسي امام خميني، در دانشگاه آزاد اسلامي قم؛
•     تئوري‌هاي انقلاب، در موسسه امام خميني جامعة المصطفي العالميه
•    مباني ارزشي و سياسي اسلام، دردوره‌هاي مختلف طرح ولايت از سال 87 ؛
•     فلسفه سياسي اسلام، در دوره‌هاي طرح ولايت، دورة كارشناسي، ارشد و دكتراي موسسه 
•    ولايت فقيه براي دانشجويان و دبيران آموزش و پرورش در دانشگاه‌مختلف: از جمله دانشگاه‌هاي تبريز، اصفهان، گرگان و  طلاب جامعة المصطفي؛
•    ارائة بحث انديشة سياسي اسلام و مباني انقلاب اسلامي براي اساتيد دانشگاه در طرح ضيافت اساتيد، در دانشگاه ولي‌عصر رفسنجان؛ دانشگاه  سيستان بلوچستان زاهدان؛ دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار، داشنگاه فردوسي مشهد. 
•    انديشه سياسي غرب، (ادوار مختلف)، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛
•    مكاتب سياسي معاصر در غرب، جامعة المصطفي العالميه، (مقطع كارشناسي ارشد)
•    حقوق اساسي، مؤسسة امام خميني.
•    مباني علم سياست، موسسه امام خميني (ره)، براي مقاطع كارشناسي و دكترا
•    مسائل نظامي و استراتژيم معاصر، موسسه امام خميني (ره)
•    مسائل سياسي جهان اسلام، كارشناسي ارشد موسسه امام خميني (ره)
•    جنبش‌هاي اسلامي معاصر، موسسه امام خميني (ره)
 فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب

• مقايسه مباني مردم‌سالاري ديني و ليبرال دموكراسي، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382.

• جايگاه اخلاق در مردم‌سالاري ديني و ليبرال‌دموكراسي، در دست چاپ از سوي انتشارات مؤسسه امام خميني (ره). 
• مباني علم سياست، (كتاب درسي، در حال تدوين )

 

مقاله
•    علل انحطاط مسلمانان، مقايسه ديدگاه‌‌هاي شهيد مطهري و شيخ محمد عبده، (معرفت، شمارة 68، مرداد 1382)
•    روزنه‌اي به جمهوريت، نگاهي به برخي‌ايده‌هاي سياسي افلاطون، (معرفت، شمارة 79، تير 1283)
•    مردم‌سالاري ديني از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي، (معرفت شمارة 90، خرداد 1384)
•    اسلام و دموكراسي، (علوم سياسي، شمارة 31، پاييز 1384)
•    نقدي بر كتاب نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه اثر آقاي كديور، ( حكومت اسلامي، شمارة 41، پاييز 1385)
•    اهداف جهاد در اسلام، (معرفت، شمارة 102، خرداد 1385)
•    عناصر تمدن‌ساز اسلام، (معرفت، شمارة 123، اسفند 1386)
•    راهبردهايي براي باز توليد علم بومي، (نامة دولت اسلامي، شمارة 2، بهار 1387)
•    اخلاق وسياست از منظر امام علي (ع)، (انقلاب اسلامي، شمارة پاييز 1388)؛ داراي درجة علمي ـ پژوهشي
•    جايگاه اخلاق در سياست خارجي ليبرالي، (معرفت سياسي، شمارة 6، 1390)؛ داراي درجة علمي ـ پژوهشي
•    دموكراسي و عقلانيت اسلامي، (معرفت سياسي،  شمارة 12، سال ششم، ش  دوم، پاييز و تابستان 1393)
•    دموكراسي و عقلانيت ليبرالي، (معرفت سياسي، ش 14، پاييز و زمستان 1394)
•    ماهيت فلسفة فلسفه سياسي اسلامي، (معرفت، ش 16، پاييز و زمستان 1396)
•    ماهيت فلسفه سياسي اسلامي، معرفت سياسي، مسلسل 17، سال نهم، شماره اول بهار و تابستان 1396،

 
ترجمه
•    ماهيت ضد تروريستي جهاد، ( معرفت شمارة 102، خرداد 1385)، ترجمه از عربي
•    دولت خود سر، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،(ره) 1383،) ترجمة كتاب از انگليسي به فارسي، (عضو گروه مترجمين)

اصطلاح‌نامه فلسفه سياسي، قم، موسسه امام خميني، 1396. (از همكاران تدوين)

 افتخارات


•    محقق برگزيده از سوي دبيرخانة دين‌پژوهان كشور، با رتبه عالي و دريافت لوح تقدير از رئيس جمهور،  آذرماه 1383. 
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي