رضا محمدي

گروه : حقوق


زندگي نامه

در سال 1355 در خانواده اي مذهبي در شهرستان كرج به دنيا آمد. در سال 1370 وارد حوزه علميه قم مدرسه شهيدين(ره) شد. سال 1379 وارد مقطع درس خارج شده و از محضر اساتيد و آيات عظام تبريزي، وحيد خراساني، شب زنده دار، علي عندليبي، كعبي كسب فيض نمود و از همان سالها تدريس دروس حوزوي مخصوصاً اصول فقه را شروع نمود.

در رشته تخصصي فقه و اصول در مقطع درس خارج در مركز تخصصي فقه و اصول مدرسه شهيدين قم به مدت 5 سال با روش نوين و ويژه شاگرد محوري ادامه تحصيل داد.

در سالهاي تحصيل در مدرسه شهيدين دوره هاي مختلف زبان انگليسي و عربي را گذراند.

در سال 1389 در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي در مؤسسه امام خميني(ره) فارغ التحصيل شد، و در سال 1394 پايان نامه سطح 4 حوزه علميه قم را با عنوان «بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرمان» دفاع نمود.

در سال 1397 در مقطع دكتري حقوق عمومي با عنوان رساله «ظرفيت سنجي اصل 4 در تقنين شريعت و نسبت آن با اصول 71و 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»از موسسه امام خميني(ره) فارغ التحصيل شد.

از سال 1393 تا 1396 به عنوان مدير گروه حقوق مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم همكاري را آغاز نموده و مشغول نوشتن مقالات متعددي در فضاي پاسخ به شبهات شد. وي عضو هيئت علمي و عضو شوراي علمي گروه حقوق موسسه امام و عضو هيئت تحريريه مجله «انديشه هاي حقوق عمومي» مي باشد.سوابق تحصيلي

1. حوزوي  =   سطح چهار در سال1395

يازده سال حضور در درس خارج

دوره تخصصي خارج فقه و  اصول به مدت 5 سال به روش سامرائي(وابسته به مدرسه شهيدين)

عنوان پايان  نامه سطح چهار «بررسي استرداد مجرمين در فقه و حقوق» تاريخ دفاع 22/2/ 1395

 

2. دانشگاهي
كارشناسي ارشد  حقوق جزا
و دكتري حقوق عمومي
 

عنوان پايان نامه

كارشناسي ارشد: بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرمين
دكتري: ظرفيت سنجي اصل 4 در تقنين شريعت و نسبت آن با اصول 71و 72 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 فعاليت هاي اجرايي

1.    دبير آموزش گروه حقوق مؤسسه امام خميني(ره)1395 تا1397
2.    مدير گروه حقوق و فلسفه احكام مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم 1392 تا 1395
3.    مدير گروه تخصصي فقه و اصول مدرسه شهيدين(ره) 1383 تا 1385 و1389 تا1393
4.    روحاني كاروان عمره و عتبات
5    عضو مبلغين نهاد رهبري در دانشگاه ها

6- عضو انجمن حقوق حوزه علميه قم
 فعاليت هاي آموزشي

تدريس دروس

از سال 1379 ادامه دارد

1.    حقوق اساسي / دانشگاه معارف/ و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و... / 1396/ ادامه دارد.
2.    حقوق جزا /موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/1390/ ادامه دارد / همچنين به زبان عربي در جامعه المصطفي از 1393 ادامه دارد.
3.    كفايه و رسائل و مكاسب/آزاد سطوح عالي حوزه/1390/ادامه دارد.    
4.    فقه و اصول سطح يك/ جامعه الزهرا/1384تا 1393.
5.    قانون اساسي/ و مقدمه علم حقوق/ جامعه الزهرا/1384تا 1393    
6.    حقوق بشر(به زبان عربي)/ جامعة المصطفي/ مجتمع علوم انساني1397-98 .
7.    فلسفه حقوق/ ولايت فقيه و فلسفه سياسي اسلام/ موسسه امام خميني ره / و طرح ولايت/ 1390 ادامه دارد/ همچنين به زبان عربي در جامعه المصطفي.
8.متون حقوقي به زبان عربي معاصر / موسسه امام خميني ره 1397 ادامه دارد

9-ولايت فقيه 

10-حقوق زن

11- حقوق عمومي در اسلام

12- حقوق اساسي كشورهاي اسلامي

 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

1.    كارگاه پاسخ به شبهات فلسفه حقوق/1397 /ائمه جماعات دانشگاههاي يزد/
2.    كارگاه ولايت فقيه/1396/ حوزه علميه اراك/ و حوزه علميه قم/ حوزه علميه تفرش/1397/ و حوزه علميه يزد/ آذر 1397

 

شركت در كارگاه‌هاي آموزشي

 

1.    دوره آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه ها»/ سال 1395/ پژوهشكده شوراي نگهبان
2.    كارگاه دانش افزايي اساتيد فلسفه حقوق/ طرح ولايت /اسفند 1394 / به مدت يازده ساعت / موسسه امام خميني ره
3.    دوره تخصصي خارج فقه و  اصول(به روش سامرايي و مشاوره اي) به مدت 5 سال
4.    دوره آموزشي بررسي شبهات وهابيت 
5.    دوره مكالمه عربي و انگليسي به مدت 6سال در مدرسه شهيدين و ...(مكالمه و تدريس و نگارش به زبان عربي)
6.    كارگاه آزمون سازي/ موسسه امام خميني ره
7.    روش تدريس 

8. كارگاه مديريت سازمان دهي و اسناددهي منابع(پژوهيار)/ مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور/ اسفند 1395فعاليت هاي پژوهشي

 

1. راهنمايي بيش از 70 پايان نامه مقطع ارشد و دكتري در موضوعات حقوق اساسي/ حقوق جزا/ فقه و حقوق/ حقوق زن

2- داوري پايان نامه در موضوعات فوق

3- ارزيابي سه كتاب براي مراكز مختلف

4-ارزيابي مقالات علمي پژوهشي و علمي ترويجي 

5- عضو هيات تحريريه مجله انديشه هاي حقوق عمومي

6-  دبير اجرايي همايش بررسي ابعاد حقوقي FATF  موسسه امام خميني ره

7- كرسي هاي ترويجي و نشستها به عنوان ارائه كننده و ناقد و مديرآثار و تاليفات

كتاب : 

1- كتاب «استرداد مجرمان بررسي فقهي و حقوقي » / انتشارات مجد / بهار 1399

 

  مقاله:

  1-ضابطه مندي فهم، تطبيق و تفسير قانون اساسي با تاكيد بر ذيل اصل چهارم قانون اساسي/ فصلنامه دانش حقوق عمومي/ (علمي پژوهشي) پاييز 1395، سال پنجم - شماره 15

2- آيه نفي سبيل و استرداد مجرمين/ مجله قرآن فقه و حقوق / (علمي پژوهشي) بهار و تابستان 1395، سال دوم - شماره 4

3-الزام آوري شريعت قبل از تقنين يا تدوين و رابطه آن با اصل حاكميت قانون / فصلنامه مجلس و راهبرد، پياپي 104 زمستان 1399 (علمي پژوهشي) 

4- ضرورت و ماهيت قانون گذاري در اسلام / فصلنامه راهبرد حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام/ نشريه شماره3، بهار 1398

5-بررسي تطبيقي نظريه دولت از ديدگاه آكوئيناس و امام خميني قدس سره / فصلنامه انديشه هاي حقوق عمومي/ پاييز و زمستان 1396 - شماره 12

6-نقد رباي توليدي/ مجله فقه اهل بيت / تابستان و پاييز 1388 - شماره 58 و 59

7-مفهوم بيع در فقه اسلامي{سيد كاظم حائري} (ترجمه)/مجله فقه اهل بيت ش 65/ بهار 1390

8- كنيزداري و حفظ حقوق انساني / فصلنامه علمي تخصصي پاسخ / مركز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم، بهار 1396 /شماره 5

9-بررسي فقهي برخي ادله شوراي نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان ميان ايران و ساير دولتها / فصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي فقهي و اصولي دوره 5، شماره 1 - شماره پياپي 14، تابستان 1398

10- بررسي فقهي و حقوقي استراد مجرم غير مسلمان در صورت ارتكاب جرم عليه مسلمان / فصلنامه انديشه هاي حقوق عمومي/ سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، بهار و تابستان 1398

11- ماهيت مرگ مغزي و آثار فقهي و حقوقي آن / مجله فقه اهل بيت عليهم السلام تابستان 1389 - شماره 62

12-علت انحصار خبرگان در فقها

13- حدود 30 مقاله كوتاه در مكز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه

 

 افتخارات

1.    ممتاز حوزه علميه قم در سطح 3 
2.    ممتاز حوزه علميه در سطح 4

3-پايان نامه دكتري اثر برگزيده كتاب سال حكومت اسلامي/ قم مركز تحقيقات علمي حكومت اسلامي مجلس خبرگان رهبري 1399سفرهاي علمي


فعاليت هالي فرهنگي، تبليغي
  1. پاسخگويي به شبهات در مركز مطالعات حوزه
  2. عضو مبلغين نهاد رهبري در دانشگاهها
  3. روحاني كاروان عمره و عتبات
  4. تبليغ موسمي
  5. سخنراني