احمد سعيدي

گروه : عرفان
saeidi@iki.ac.ir


زندگي نامه

متولد 1350 در تهرانسوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:
1. مدرسة علميه شاه آبادي (ره) تهران: تابستان 1368 (به صورت آزاد و غير رسمي)
2. مدرسة علميه قائم (عج) چيذر: 1369.
3. مدرسة علميه مروي تهران: 1370-1373.
4. حوزة علميه قم: از سال 1373.
5. درس خارج از سال 1377.

 

تحصيلات دانشگاهي:
1. دوره عمومي (كارشناسي) با نام الهيات و معارف عمومي: 1373-1377(مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)).
2. دوره تخصصي (كارشناسي ارشد) فلسفه: 1377-1382 (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)).
3. دكتري فلسفه؛ گرايش حكمت متعاليه (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)).

 

عنوان پايان نامه:

1. پايان‌نامه ارشد با عنوان «مبناگروي از منظر انديشمندان مسلمان» به راهنمايي استاد محمد حسين‌زاده يزدي زيد عزه.
2. رسالة دكتري با عنوان «حركت جوهري نفس در حكمت متعاليه و كتاب و سنت» به راهنمايي استاد سيديدالله يزدان‌پناه زيد عزه
 فعاليت هاي اجرايي


فعاليت هاي آموزشي

1. تدريس كتاب‌هاي «رسائل»، «منطق مظفر»، «سيوطي»، «صمديه» و ... در حوزه علميه تهران و قم.
2. تدريس كتاب‌هاي «مباني معرفت ديني»، «خداشناسي فلسفي»، «بنياد اخلاق»، «انسان‌شناسي»، «غرب‌شناسي»، «منطق» از سال 1381 تاكنون (1395) در طرح‌ ولايت‌ براي دانشجويان، دبيران، پزشكان، مديران كل وزارت ارشاد، اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران، اعضاي هيئت علمي نيروي انتظامي و ... .
3. تدريس كتاب‌هاي «آموزش فلسفه»، «نهاية الحكمة»، «معارف قرآن (خداشناسي)»، «مباني معرفت ديني»، «فلسفة مقدماتي»، «تمهيد القواعد»، «شرح فصوص‌ الحكم (قيصري)»، در دوره‌هاي كارشناسي و ارشد در موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از سال 1382 تاكنون (1395).
4. تدريس درس‌هاي «فلسفة غرب (كانت و هگل)، تاريخ فلسفة اسلامي 2 و 3، براي دوره‌هاي كارشناسي و ارشد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني?
5. تدريس درس‌هاي «مباني عرفان عملي»، «حكمت متعاليه»، «علم‌النفس فلسفي»، «معرفت‌شناسي ديني» و ... براي گروه عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
6. تدريس كتاب «بداية الحكمة» در مركز جهاني علوم اسلامي (جامعة المصطفي العالمية).
7. تدريس كتاب «نهاية الحكمة» در مركز تربيت مدرس خواهران حوزه علمية قم.
8. تدريس درس «حكمت اشراق»‌ در مركز تخصصي فلسفه حوزه علميه قم.
9. تدريس درس «معرفت شناسي» در پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي قم.
 فعاليت هاي پژوهشي
 1. راهنمايي يك پايان نامه در مركز جهاني علوم اسلامي (جامعة المصطفي العالمية).
 2. مشاوره (سه پايان نامه) در مركز جهاني علوم اسلامي (جامعة المصطفي العالمية).
 3. راهنمايي يك پايان‌نامه سطح سه در حوزة علمية قم.
 4. راهنمايي و مشاوره چندين پايان‌نامه در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
 5. سخنران و ناقد چند نشست علمي و كرسي ترويجي در مراكز مختلف علمي حوزوي و دانشگاهي.

 آثار و تاليفات

كتاب‌ها

 1. حركت جوهري نفس در حكمت متعاليه و كتاب و سنت؛
 2. آشنايي با عرفان اسلامي.
 3. آشنايي با فلسفة كانت (در حال آماده‌سازي براي چاپ)

مقالات

الف. مقالات علمي ترويجي:

 1. «بررسي رابطه بداهت و صدق»، «معارف عقلي»، ش6.
 2. «ضرورت علي و معلولي و پيامدهاي پذيرش يا انكار آن»، معارف عقلي، ش14.
 3. «عرفان اسلامي و بقاي نفس»، معارف عقلي، ش16.
 4. «نحوه وجود نفس در حكمت متعاليه»، معرفت، ش190.
 5. «حواس باطني نفس؛ ماهيت،‌ كاركرد و جايگاه»، معرفت، ش220، (نويسنده اول).
 6. ««قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامي»، معرفت، ش221، (نويسنده دوم).
 7. «بررسي وجوه دلالت وحدت مفهومي وجود بر وحدت حقيقت آن»، معرفت، ش273، (نويسنده اول)
 8. «ادله صدرالمتألهين بر تشكيك با تقرير استاد فياضي»، معرفت، ش277 (دي 1399)، (نويسنده اول).
 9. «نقش سعادت در اركان علوم انساني از ديدگاه آيت‌الله مصباح»، معرفت، ش287، (نويسندة دوم).
 10. «كيفيت حيات پس از مرگ از ديدگاه صدرالمتألهين»، معرفت، ش288، (نويسندة اول).

ب. مقالات علمي پژوهشي:

 1. «حركت و زمان در مجردات (بر اساس مباني حكمت متعاليه)»، معرفت فلسفي، ش30.
 2. «تكامل برزخي در حكمت متعاليه و كتاب و سنت»، معرفت فلسفي، ش35.
 3. «دستاوردهاي نظريه حركت جوهري نفس در حل برخي مشكلات عقلي و نقلي»، معرفت فلسفي، ش44.
 4. «هستي عقلي نفس از منظر عقل و نقل»، معرفت فلسفي، ش38.
 5. «بررسي انقلاب كپرنيكي كانت»، معرفت فلسفي، ش58.
 6. «پيش‌بيني‌پذيري فعل اختياري»، معرفت فلسفي، تصويب شده.
 7. «بررسي اشكالات عقلي حركت جوهري نفس»، معرفت كلامي، ش10.
 8. «عصمت عقل و خطاي عقلا»، معرفت كلامي، ش17.
 9. «رابطة فلسفة استعلايي كانت با علوم طبيعي و رياضي»، آئين حكمت، ش35.
 10. «مباني عرفاني-صدرايي حقيقت مرگ با نگاهي به آيات و روايات»، آيين حكمت، ش47.
 11. «ارزيابي ادله و مباني نظرية حدوث نفس»، معرفت فلسفي، ش22، (نويسنده اول).
 12. «تبيين و بررسي نظريه اخلاق باور با تأكيد بر آموزه‌هاي قرآني»، حكمت اسلامي، ش20، (نويسندة اول).
 13. «تأويل رؤيا و مباني جهان شناختي و انسان شناختي آن»، حكمت اسراء، ش27، (نويسندة اول).
 14. «تبيين رابطه وجودي خداوند با مخلوقات؛ بررسي و نقد ادله تشكيك در حكمت صدرايي»، پژوهش‌هاي اعتقادي كلامي، ش36، (نويسندة اول).
 15. «بحثي تطبيقي در اقسام قيامت»، حكمت اسلامي، ش30، (نويسندة اول).
 16. «اهميت و اعتبار انسان‌شناسي عرفاني»، انوار معرفت، تصويب شده، (نويسندة اول).
 17. «بنيادهاي وجودشناختي برزخي انسان بر اساس فلسفه و عرفان اسلامي»، پژوهش‌هاي اعتقادي كلامي، ش30، (نويسندة دوم).
 18. «دستاوردهاي تبيين آموزة سريان انسان كامل در عالم از منظر عرفان اسلامي»، انوار معرفت، ش13، (نويسندة دوم).
 19. «بررسي اشكالات وارد شده بر نظرية آقاعلي مدرس زنوزي دربارة معاد عنصري»، حكمت اسلامي، ش12 (نويسنده دوم).
 20. «انسان‌شناسي عرفاني و پايه‌هاي هستي‌شناختي آن»، انوار معرفت، ش15، (نويسندة دوم)
 21. «تأملي در حقيقت ادراك حسي بر اساس ديدگاه‌هاي شيخ اشراق و صدرالمتألهين»، آيين حكمت، ش45، (نويسندة دوم).
 22. «مباني هستي‌شناختي و انسان‌شناختي سريان انسان كامل در مراتب هستي از منظر عرفان اسلامي»، حكمت اسلامي، ش27، (نويسندة دوم).
 23. «دو برهان صدرالمتألهين بر علم عام موجودات؛ اشكالات و پاسخ به آنها»، حكمت اسلامي، ش29، (نويسندة دوم).
 24. «وحدت يا تعدد نوعي نفوس»، تحقيقات بنيادين علوم اسلامي، ش24، (نويسندة دوم).
 25. «بررسي حقيقت اختيار انسان از منظر حضرت آيت‌الله فياضي دام ظله»، حكمت اسلامي، ش34، تصويب شده، (نويسندة دوم)


افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي

چند دوره حضور در خوابگاه‌هاي دانشجويي در ايام تبليغي از سوي نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها.