احمد طاهري ‎نيا

گروه : تفسير و علوم قرآن
taheri@iki.ac.ir


زندگينامه

نام نام خانوادگي: احمد طاهري نيا

نام پدر : علي محمد

تاريخ تولد : 1341

رتبه علمي: استاديار

نشاني رايانامه:ataheriarani@yahoo.comسوابق تحصيلي
 1. خارج فقه و اصول حدود 10 سال
 2. كارشناسي معارف اسلامي مؤسسه امام خميني ره
 3. كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن 1372 مؤسسه امام خميني ره
 4. سطح چهار حوزه

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : احكام جنگ و جهاد در قرآن. استاد راهنما آية‌الله استادي و استاد‌ مشاور آيه‌الله رجبي دفاع در سال 1372

عنوان رساله سطح 4 حوزه:  تصدي مناصب ولايي توسط زنان از نگاه كتاب و سنت. استاد راهنما، حجت الاسلام و المسلمين حسين بستان و مشاور حجت الاسلام و المسلمين عندليبي دفاع در سال 1394فعاليت هاي اجرايي

1. دبير پژوهشي گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

2. دبير آموزشي گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

3. مدير گروه معارف آموزش نيمه حضوري

4. كارشناس آموزش نيمه حضوري

 فعاليت هاي آموزشي

1. متون تفسيري

الف. الكشاف/ زمخشري /مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

ب. الجامع لاحكام القرآن/ قرطبي /مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

ج. روح المعاني /آلوسي /مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

د. مجمع البيان في تفسير القرآن/مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

ه. الميزان في تفسير القرآن) / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و جامعه الزهراء

2. كاربرد علوم ادبي در تفسير/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

3. مفردات و اعلام قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

4.معارف قرآن( اخلاق در قرآن)/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

5. معارف قرآن (انسان شناسي)مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

6. معارف قرآن(راه و راهنماسناي) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

7. معارف قرآن (حقوق و سياست1 - 2 - 3)امؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

8. انسان راه و راهنما شناسي/ اردوي طرح ولايت دانشجويي/مشهد و اصفهان و آبعلي

9. منطق/اردوي طرح ولايت دانشجويي/اروميه، اصفهان و آبعلي

10. علوم قرآن/ جامعه المصطفي العالميه/قم

11. اعجاز قرآن/ مؤسسه رهپويان سيد الشهداء /قم

12. روش شناسي تفسير قرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

13.متون عربي(نهج البلاغه/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

14. فقه القرآن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

15. ادبيات عرب / مدارس حوزه علميه قم‌/ جامعه المصطفي العالميه/قم

16. فقه و اصول / مدارس حوزه علميه قم / جامعه المصطفي العالميه/قم

17. فرجام شناسي/ دروه‌هاي طرح بصيرت/ نيروي انتظاميفعاليت هاي پژوهشي

طرح تحقيقاتي 

1. طرح زن در فرهنگ و انديشه اسلامي(تفاوت زن و مرد- حضانت كودك) / محقق همكار/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

2. طرح حضور زن در اجتماع / مجري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

3. طرح كاربرد علوم ادبي در تفسير قرآن / مجري / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

4. طرح حجاب الزامي و قانوني /مجري/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

5. طرح مفردات و اعلام قرآن / مجري / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)(دانشگاه فرهنگ و معارف)

 

راهنما و مشاوره پايان نامه:

 

1. همزيستي با كافران غير كتابي/شوكت عباس عارفي/استاد راهنما/ارشد/مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي/1389

2. رهكارهاي درون خانوادگي استحكام خانواده از ديدگاه قرآن،‌حسين الوند/ارشد/ استاد راهنما/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

3. تأثير تفاوت‌هاي تكويني زن و مرد بر احكام شرعي آنان از نظر قرآن/اميني/استاد راهنما/ اطهر/سطح 3 حوزه/ مديريت حوزه علميه قم/1395

4.مقايسه سوگند‌هاي الهي در قرآن با سوگند‌هاي بشري/سهيلا كرمي/استاد راهنما/سطح 3 حوزه/مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران/1397

5. آثار فردي و اجتماعي ادب معاشرت اسلامي/زبيده ركني/ استاد راهنما/ سطح 3 حوزه/ مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران/1397

6. معنا شناسي تاريخي و توصيفي واژه كتاب در قرآن/زهرا راحتي/ استاد راهنما/ سطح 3 حوزه/ مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران/1397

7. بررسي كاربرد صرف و نحو در جزء سوم قرآن در تفاسير الميزان و المنير/عسكري/ استاد راهنما/سطح 3 حوزه/ در حال تدوين

8. عوامل انحراف جنسي جوانان و راهكارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن/پيرمرادي / استاد راهنما/سطح 3 حوزه. مديريت حوزه علميه قم/ در حال تدوين

9. عوامل انحراف اخلاقي زنان از ديدگاه قرآن  /ملكي وادقاني/ استاد راهنما/ سطح 3 حوزه/ مديريت حوزه علميه قم/ در حال تدوين

10. راهكارهاي جمع بين اشتغال زنان و وظايف خانوادگي از ديدگاه اسلام/ راضيه حسيني پور/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران/ در حال تدوين

11.همسران پيامبر در قرآن/نثار حسين/استاد مشاور/ارشد/ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي/1386

12.عذاب استيصال از منظر قرآن كريم/مرضيه خراساني/استاد مشاور،/سطح 3 حوزه/ جامعة‌الزهرا/1394

13. جهان شمولي قرآن كريم و ابعاد آن/نظري/سطح 3 حوزه/استاد مشاور/مديريت حوزه علميه قم/ 1396

14. مشتركات و تفاوت‌هاي زن و مرد در تكوين و تشريع از نگاه  الميزان/ركوفيان/ استاد مشاور/سطح 3 حوزه/1394

15. فرايند اغواگري شيطان از ديدگاه قرآن كريم/ صدوقي/ استاد داور/ارشد/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/1396

16. خانواده آرماني مؤثر در تربيت ديني/حسين رهبري/استاد داور/ارشد/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره/1391

17. ماجراي حضرت خضر در قرآن،‌پيام‌ها و آموزه‌هاي آن/محمد علي جعفري/سطح 3 حوزه/ استاد داور/مديريت حوزه علميه قم/1395

 

مقالات در همايش ها:

 1. زن و فرهنگ بسيجي، همايش زنان بسيجي قم.
 2. پژوهشي در ضبط كلمه«اُمامَه»، كنگره ملي امامزاده محمد هلال


آثار و تاليفات

كتاب

1. جستاري در هستي شناسي زن، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1382 و دوم 1385. / با همكاري آقايان جمشيدي، زارع و عزيزي كيا /

2. پژوهشي در حضانت كودك، قم، مؤسسه امام خميني، اول 1388

3. حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي - اقتصادي، قم، مؤسسه امام خميني، اول بهار1389 و دوم پاييز 1389

4. نقش علوم ادبي در تفسير قرآن، قم، مؤسسه امام خميني، 1393

5. نقش ادبيات عرب در تفسير، موسسه امام خميني (دانشگاه مجازي)

6.مفردات و اعلام قرآن،‌ موسسه امام خميني(دانشگاه مجازي)

7. تفسير سوره نور، موسسه امام خميني(دانشگاه مجازي)

8.نقش ادبيات عرب در قرائت و تفسير قرآن، انتشارات جمال،‌ 1398

9. تصدي مناصب ولايي توسط زنان از منظر كتاب و سنت.قم، مؤسسه امام خميني(ره) تابستان 1399

 
 

مقاله

 1. زن بر دو راهي خانه و بازار، پيام زن » (پياپي 160)، تير 1384 شماره4
 2. پژوهشي در حضانت كودك، فقه » پاييز 1383 شماره41
 3. فعاليت اقتصادي زنان از ديدگاه قرآن، معرفت » (پياپي 83)، آبان 1383 شماره8
 4. زن و استقلال اقتصادي ، معرفت » (پياپي 89)، ارديبهشت 1384 شماره2
 5. زن و كيفيت حضور در اجتماع از منظر قرآن، معرفت » (پياپي 107)، آبان 1385 شماره8
 6. ارتباط گفتاري زن و مرد نامحرم از ديدگاه كتاب و سنت، معرفت » (پياپي 122)، بهمن 1386 شماره11
 7. دست دادن با نامحرم از نگاه آيات و روايات، فقه » بهار و تابستان 1388 شماره59-60
 8. آرايش و آراستگي از ديدگاه اسلام، «طهورا» بهار 1387 شماره1
 9. نقش علم صرف در تفسير قرآن، قرآن شناخت » (پياپي 11)، بهار و تابستان 1392 شماره1
 10. نقش علم صرف در دست‌يابي به قرآئت صحيح، معرفت » (پياپي 187)، تير 1392 شماره4
 11. نقش علم لغت در دست يابي به قرائت صحيح، معرفت » (پياپي 152)، مرداد 1389 شماره5
 12. نقش علم نحو در دست يابي به قرائت صحيح ، قرآن شناخت » (پياپي 7)، بهار و تابستان 1390 شماره1
 13. ماهيت افتا در فقه سياسي شيعه، معرفت سياسي » بهار و تابستان 1396 شماره1
 14. خاستگاه و چيستي اصل عدم ولايت در فقه سياسي شيعه. حكومت اسلامي » زمستان 1394 شماره4
 15. كاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن، قرآن شناخت » بهار و تابستان 1395شماره16


افتخارات
 • لوح تقدير به عنوان استاد نمونه در مدارس حوزه علميه قم 1375
 • لوح تقدير و جايزه نقدي به عنوان استاد نمونه در طرح بصيرت
 • لوح تقدير و جايزه نقدي براي پژوهش‌گر برتر 1390
 • لوح تقدير براي مقاله برگزيده در همايش زنان بسيجي قم
 • لوح تقدير و جايزه نقدي براي مقاله برگزيده در گنگره ملي محمد هلال. 1393


سفرهاي علمي

ـ لبنان و سوريهفعاليت هاي فرهنگي،تبليغي