محمدجواد توكلي

گروه : اقتصاد
tavakoli@iki.ac.ir


زندگينامه


سوابق تحصيلي

حوزوي 


1.    مقدمات                      1369-1365                 مدرسه مباركه رضويه، حجج اسلام طالقاني، زيبايي‌نژاد، حياتي، مقيسه
2.    سطح                           1376-1369                  آيات عظام حسيني بوشهري، محمدي، جوادي‌آملي، پاياني، اشتهاردي،عليدوست
3.    درس خارج                 1382- 1376                 آيات عظام سيد محسن خرازي، جوادي آملي، شبيري زنجاني، هادوي تهراني.


دانشگاهي 


•    ديپلم اقتصاد                      1370
•    كارشناسي الهيات و معارف اسلامي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  1373
•    كارشناسي ارشد الهيات و اقتصاد ؛موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1379؛
•    امفيل فلسفه اقتصاد، دانشگاه اراسموس هلند  1383(2004)؛ 
•    دكتري اقتصاد؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)؛ 1393.   فعاليت هاي اجرايي

مسئوليت هاي علمي- اجرايي


1.    مدير مسئول دوفصلنامه علمي-پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي، 1388 تا كنون.
2.    دبير ويژه نامه اقتصاد اسلامي مجله ترويجي معرفت، 1394-1397.
3.    معاون علمي مركز راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه علميه، 1396 -1397.
4.    عضو هيات مديره انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم ، از سال 1388 تا 1394؛ 1396-تا كنون (سه دوره)
5.    دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1380
6.    دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، از سال 1387 تا 1394.
7.    پژوهشگر برتر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1393، 1394، 1395.
8.    عضو انجمن اقتصاد اسلامي ايران، از سال 1390 تا كنون.
9.    عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1393 تا كنون.
10.    عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه المصطفي (ص)  از سال 1393 تا كنون.
11.    عضو شوراي علمي گروه اقتصاد و مديريت مركز مطالعات اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1394 -1395.
12.    عضو شوراي گروه اقتصاد دانشنامه زن مسلمان، قم، جامعه الزهراء، 1395.
13.    دبير علمي همايش نقش جمعيت در تحقق اقتصاد مقاومتي، 1395.
14.    دبير علمي همايش ملي اخلاق و اقتصاد اسلامي،1392.
15.    عضو كارگروه  كشاورزي و امنيت غذايي و كارگروه نيرو تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران(1387-1388).
16.    عضو گروه تدوين منشور (مانيفست) جمهوري اسلامي ايران، به سفارش نهاد رياست جمهوري (1387-1388).
17.    عضو شوراي علمي همايش هاي جهاد اقتصادي ، 1390، و تغييرات جمعيتي ، آبان 1392.
18.    مشاركت در تدوين سرفصل هاي مقطع دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي(1392)، و مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي  بانكداري و ماليه اسلامي و  توسعه اسلامي.
19.    طراحي سوالات  آمار و زبان تخصصي كنكور كارشناسي ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه.
20.    طراحي سوالات آزمون دكتري قرآن و اقتصاد، و اقتصاد نظري جامعه المصطفي العالميه قم،1391؛ 1392؛ 1394.
21.    طراحي سوالات آزمون دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي و اقتصاد اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391؛1393.
22.    طراحي سوالات ازمون جامع دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي، موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني، 1394، 1397.


سوابق اجرايي-فرهنگي


1.    حضور به عنوان كارشناس در برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني ( برنامه رويش/راديو معارف/1393؛ برنامه مرتبط با سال جهاد اقتصادي/شبكه اول سيما، برنامه فرصت/راديو معارف/1395؛ برنامه 1395/سيماي قرآن و معارف؛ برنامه فرصت/راديو معارف/1396)
2.    مشاركت در تدوين و انتشار بروشورهاي اخلاق كسب و كار با عنوان بازار خوبان
3.    انتشار سررسيدهاي بازار خوبان جهت ترويج اخلاق كسب و كار
4.    راه اندازي وبگاه بازار خوبان جهت انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم
5.    كارگاه اخلاق كسب و كار، كيش.
6.    كارگاه اخلاق كسب و كار، قم، شركت نفت، تيرماه 1394.
 فعاليت هاي آموزشي

سوابق آموزشي


1.  

 1. مباني اقتصاد اسلامي، هيات انديشه‌ورز استان خراسان، بهار 1400.
 2. معارف اقتصادي قرآن، كارشناسي، گروه‌هاي عمومي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول  سال تحصيلي 99-1400.
 3. زبان تخصصي،گروه‌ اقتصاد، ارشد،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ترم اول سال تحصيلي 99-1400.
 4. اقتصاد بخش عمومي، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 99-1400.
 5. زبان تخصصي،گروه‌ اقتصاد، دكتري،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ترم دوم سال تحصيلي 98-99.
 6. كليات اقتصاد، گروه‌هاي عمومي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ترم دوم سال تحصيلي 98-99.
 7. موضوعات انتخابي در بانكداري اسلامي، ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 98-99.
 8. تاريخ و سيره معيشتي معصومين (ع)، سطح 4، جامعه الزهراء، ترم دوم سال تحصيلي 98-99.
 9. تاريخ انديشه اقتصادي، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 98-99.
 10. اقتصاد اسلامي (به زبان انگليسي)، جامعه‌المصطفي العاميه شعبه آلمان، تدريس مجازي، ترم اول سال تحصيلي 98-99.
 11. موضوعات انتخابي: فلسفه اقتصاد اسلامي(به زبان عربي)، دكتري، موسسه آموزش معارف و علوم اسلامي، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 98-99.
 12. فقه اقتصادي، دكتري، گروه اقتصاد، ، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 98-99.
 13. الگوهاي بانكداري اسلامي، ارشد، گروه ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 98-99.
 14. اقتصاد در قرآن، كارشناسي، گروه‌هاي عمومي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول  سال تحصيلي 98-99.
 15. اقتصاد كلان با نگرش اسلامي (به زبان عربي)، دكتري، موسسه آموزش معارف و علوم اسلامي، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 98-99.
 16. فقه اقتصادي، دكتري، گروه اقتصاد، ، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم تابستاني تحصيلي 98-99.
 17. ساز و كار بانكداري اسلامي، ارشد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه‌المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 97-98.
 18. اقتصاد ايران، كارشناسي، گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 97-98.
 19. اقتصاد سياسي، ارشد، گروه علوم سياسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 97-98.
 20. اخلاق كاربردي اقتصادي، موسسه اخلاق و تربيت، ترم دوم سال تحصيلي 97-98.
 21. زبان تخصصي، ارشد؛ گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي97-98.
 22.  زبان تخصصي، ارشد؛ گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي97-98.
 23. موضوعات انتخابي، دكتري؛ گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي97-98 (همراه با دكتر جابري).
 24. جغرافيايي تاريخي ايران، دكتري؛ گروه تاريخ انديشه معاصر، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي97-98. 3.    
 25.  سير انديشه اقتصادي، ارشد؛ گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي97-98 (همراه با دكتر جابري).
 26. الگوهاي بانكداري اسلامي، ارشد، گروه ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 97-98.
 27. تامين مالي اسلامي، دكتري، گروه ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 97-98.
 28. فلسفه اقتصاد اسلامي، ارشد، گروه ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 97-98.
 29. اصول علم اقتصاد،كارشناسي؛ گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي96-97.
 30. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي، گروه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي96-97.
 31. اصول و مباني اقتصاد، دكتري؛ گروه فلسفه علوم اجتماعي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي96-97.
 32.  خدمات بانكي در بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 96-97.
 33. الخدمات المصرفيه في المصارف الاسلاميه (به زبان عربي)،موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 96-97.
 34. اقتصاد ايران و منابع طبيعي، كارشناسي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي96-97.
 35. پول و بانكداري، كارشناسي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 36. عقلانيت و اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 37. زبان تخصصي، دكتري اقتصاد نظري؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 38. زبان نيمه تخصصي، ارشد اقتصاد؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 39. اقتصاد توسعه، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 40. مباني پول ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 95-96.
 41. روش‌شناسي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ترم اول سال تحصيلي 95-96.
 42.  زبان نيمه‌تخصصي، ارشد اقتصاد؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ترم اول سال تحصيلي 95-96.
 43.  زبان تخصصي، دكتري اقتصاد نظري؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.
 44. موضوعات انتخابي بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 95-96.
 45. فقه معاملات2، كارشناسي ارشد، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.
 46.  اساليب التمويل و التمول في المصارف الاسلاميه، كارشناسي ارشد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 94-95(به زبان عربي)
 47. فرهنگ اقتصاد و سبك زندگي، موسسه سبك‌زندگي آل‌ياسين، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.
 48. مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.27.
 49. اقتصاد خرد، كارشناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، گروه مديريت، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.
 50.  تاريخ عقايد اقتصادي، كارشناسي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،ترم تابستاني، 1394.
 51. پول و بانكداري، كارشناسي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي 94-95.
 52. بانكداري اسلامي، كارشناسي؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي 94-95.
 53. زبان تخصصي 2، دكتري؛ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي 94-95.
 54. فقه معاملات1، كارشناسي ارشد ، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 94-95.
 55. The Economic System of Islam, Master Course, Al-Mustafa Open University, 1393-94.
 56. نقد مباني و نظريات توسعه، كارشناسي ارشد ، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي   1394-1393.
 57. اقتصاد ايران،كارشناسي ارشد اقتصاد ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي   1394-1393.
 58. اقتصاد خرد2،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي   1394-1393.
 59. نظريه‌هاي توسعه متعارف، كارشناسي ارشد ، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1394-1393.
 60. زبان تخصصي،دكتري اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي   1394-1393.
 61. موضوعات انتخابي فلسفه اقتصاد اسلامي،دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي   1394-1393.
 62. اقتصاد خرد 1،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي   1394-1393.
 63. عقلانيت و  اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي   1393-1392.
 64. زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي   1393-1392.
 65. موضوعات انتخابي در بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي   1393-1392.
 66. اقتصاد خرد 2، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1393-1392.
 67. خدمات بانكي در بانكداري اسلامي،، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1392.
 68.  فلسفه و روش شناسي اقتصاد اسلامي، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1393-1392.
 69.  مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم اول سال تحصيلي   1393-1392.
 70. خدمات بانكي در بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي  1392-1391.
 71. زبان تخصصي فلسفه اقتصاد، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي   1392-1391.
 72. زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي   1392-1391.
 73. زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 74. ماليه عمومي، كارشناسي مديريت، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  ترم اول سال تحصيلي   1392-1391. 53.
 75. توسعه و برنامه ريزي اقتصادي، كارشناسي مديريت، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 76. اقتصاد بخش عمومي 1، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 77. مباني معرفتي و اعتقادي اقتصاد در قرآن، دكتري قرآن و علوم، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 78. ساز وكار بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 79. فلسفه اقتصاد اسلامي، كارشناسي ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم اول سال تحصيلي   1392-1391.
 80. فلسفه اخلاق و اقتصاد، كارگاه اموزشي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 1391-1390.
 81. تجارت بين الملل، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 1391-1390.
 82. فلسفه اقتصاد اسلامي، كارشناسي ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي   1390-1391.
 83. تاريخ عقايد اقتصادي، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي   1390-1391.
 84.  ساز وكار بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1390-1389.
 85. آمار در اقتصاد و بازرگاني 1، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، سال تحصيلي 1389-1388.
 86. كليات اقتصاد، كارشناسي علوم تربيتي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 87. زبان تخصصي  ماليه و بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد ماليه و بانكداري اسلامي  ،موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 88. ساز وكار بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد بانكداري و ماليه اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 89. پول، ماليه و بانكداري اسلامي، كارشناسي ارشد ماليه و بانكداري اسلامي ،موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي  1389-1388.
 90. كليات اقتصاد،  مقطع كارشناسي  رشته معارف، دانشگاه  فرهنگ و معارف اسلامي، سال تحصيلي  1389-1388.
 91. كليات اقتصاد، مقطع كارشناسي  علوم تربيتي، مدرسه آموزش عالي  بنت الهدي، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.
 92. زبان تخصصي، مقطع كارشناسي، رشته اقتصاد، موسسه  آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.
 93. زبان تخصصي، مقطع كارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه  آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي  1389-1388.
 94. كليات اقتصاد، مقطع كارشناسي  علوم سياسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، تابستان 1388.
 95. كليات اقتصاد،  مقطع كارشناسي  رشته معارف، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي، سال تحصيلي 1388-1387.
 96. آمار و كاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني،  مقطع كارشناسي، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.
 97. زبان تخصصي ، مقطع كارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.
 98. ترجمه تطبيقي متون انگليسي به فارسي ، مقطع كارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، زمستان  1386.
 99. رياضيات، مقطع كارشناسي، رشته هاي فلسفه، معارف و جامعه شناسي، زمستان 1380.
 100. رياضيات، مقطع كارشناسي، رشته هاي مديريت، فلسفه، معارف، روانشناسي و جامعه شناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1380.
 101. دروس تخصصي رشته معارف و حقوق؛ مقطع كارشناسي ؛پاييز 1379، دانشگاه پيام نور گلپايگان.

 

برگزاري كارگاه هاي آموزشي


1.    كارگاه پايان‌نامه نويسي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، 1397.
2.    كارگاه پايان‌نامه نويسي، موسسه امام خميني، گروه اقتصاد، 1396.
3.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، سلسله نشست‌هاي همايش گفتمان انقلاب اسلامي، قم، سالن همايش‌هاي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 19/12/1395.
4.    كارگاه اقتصاد جمعيت، بجنورد، 11 اسفند 1395.
5.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، قم سازمان مركزي آبفا، 6-11 بهمن 1395.
6.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، قم، مجتمع ياروان مهدي، طرح ضيافت اساتيد دانشگاه هاي پيام نور استان هاي كرمانشاه، ايلام و هرمزگان، 2-4 آبان 1395
7.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، ابهر، دانشگاه آزاد اسلامي ابهر، طرح ضيافت اساتيد، 31 شهريور تا 3 مهرماه 1395 (دو دوره)
8.    كارگاه اقتصاد مقاومتي و رسانه، قم، سالن شهرداري قم، دوره طرح ولايت رسانه،25 شهريور 1395.
9.    كارگاه فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي، قم، مجتمع ياوران مهدي، برنامه جهت فرهنگيان زنجان، 16 شهريور .1395
10.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، زنجان، دانشگاه آزاد زنجان، طرح ضيافت اساتيد، 6-9 شهريور 1395 (دو دوره)
11.    كارگاه اقتصاد مقاومتي، قم، دانشگاه قم، در جمع اعضاي هيات علمي دانشگاه قم،  16 خرداد 1395.
12.    كارگاه فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، قم، مجتمع ياوران مهدي، دومين دوره سفيران آسماني، ائمه جماعات كشور، 29 ارديبهشت 1395.
13.    كارگاه تعليم وتربيت اقتصاد مقاومتي، آموزش و پروش ناحيه دو قم، 1394
14.    كارگاه اخلاق حرفه‌اي، شركت نفت قم، قم، تيرماه 1394.
15.    نظريه پيشرفت از منظر قرآن و حديث،تهران: حوزه علميه علامه علم‌الهدي، اسفندماه 1393.
16.    تمايز واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد، در :كارگاه رئاليسم علمي در علوم انساني تهران: انجمن پژوهشي حكمت و فلسفه، بهمن ماه 1393.
17.    فلسفه اقتصاد، طرح والفجر دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع)، بابل، تابستان 1393
18.    كارگاه ابعاد اقتصادي جمعيت، كارگاه تربيت كارشناس جمعيت، قم: سالن همايش هاي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، بهار 1393؛ فروردين و ارديبهشت 1394 (سه دوره).
19.    كارگاه شاخص هاي پيشرفت اقتصادي، يزد: شهرستان بهاباد ، 1391.
20.    اخلاق و اقتصاد، كارگاه آموزشي، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1390.
21.    ترجمه تطبيقي متون انگليسي به فارسي، مقطع كارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، زمستان  1386.


شركت در كارگاه‌هاي آموزشي


1.    كارگاه اسلامي سازي علوم انساني، قم، جمكران، مدرس دكتر علي مصباح.
2.     كارگاه روش تدريس زبان تخصصي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1397/6/12، مدرس دكتر سليماني (6 ساعت).

 فعاليت هاي پژوهشي

طرح هاي تحقيقي


1.    طرح تدوين كتاب مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد، به سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1397، اتمام يافته (مجري)
2.    طرح حمايت از كالاي ايراني به سفارش مركز راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه، 1397، اتمام يافته (مجري)
3.    طرح اقتصاد مقاومتي، به سفارش مركز پژوهش‌هاي جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1394، اتمام يافته(مجري).
4.    طرح مديريت بازگشت منابع در بانكداري اسلامي بدون استفاده از جريمه تاخير، به سفارش مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، 1393 (مجري)
5.    طرح اولويت‌هاي پژوهشي اقتصاد اسلامي، به سفارش معاونت پژوهش حوزه‌هاي علميه ، 1393، (مشاور علمي)
6.    طرح شاخص تجارت خارجي اسلامي، سفارش مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، 1392 (مجري).
7.    طرح مميزي فلسفه اقتصاد، سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،91-1390 (مجري).
8.    طرح تدوين كتاب شاخص توليد ملي طيب، به سفارش جامعه المصطفي العالميه 1392-1393 (مجري).
9.    طرح تدوين كتاب جهاد اقتصادي، به سفارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1390-1391 (مجري).
10.    طرح تحليل بيانيه اقتصادي شوراي پاپي واتيكان سفارش مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، خاتمه بهار 1391 (مجري).
11.    طرح مميزي اقتصاد اسلامي ،89-1388، به سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (همكار طرح)
12.    طرح تدوين مانيفست اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، 89-1388به سفارش دفتر رياست جمهوري ( همكار طرح)
13.    طرح تحقيقاتي موضوع شناسي ابزارهاي مالي در نظام اسلام، بهار 1380، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه (مجري)
14.    طرح معجم موضوعي اقتصادي قران مجيد ( همكار طرح)

 

راهنمايي/مشاوره/داوري پايان نامه


 ( عنوان پايان نامه/ سمت/مقطع/ سال / مركز علمي/سال) پرانتز : در حال تدوين
راهنمايي پايان‌نامه]كل:28{ 29(5)}[؛ ]دكتري(5)؛ ارشد: 22(1)، سطح 3 : 2[؛ ]موسسه امام13{10 ارشد؛ (3 دكتري)}؛ المصطفي:12{10 ارشد؛ (1 ارشد) (1 دكتري)} ؛ شهيد بهشتي: 1{1 ارشد}؛ حوزه علميه 2
.
1.    اصول حاكم بر صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتي/استاد راهنما/ارشد/ سعيد محمدبيگي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/در حال تدوين.
2.     الگوي فرهنگ اقتصادي مطلوب در پيشرفت اسلامي (با بررسي تطبيقي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) /استاد راهنما/دكتري/ اميد ايزانلو/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/در حال تدوين.
3.    ملاك ارزش‌گذاري از ديدگاه اسلام و تأثير آن بر استخراج اصول حاكم بر سياست‌گذاري‌ در اقتصاد اسلامي(مطالعه موردي برنامه‌هاي چهارم تا ششم توسعه ايران)/استاد راهنما/دكتري/ سيد‌محمد‌ علي موسوي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/در حال تدوين.
4.    نحوه ورود نظام‌مند ارزش‌ها در نظريات اقتصاد اسلامي (مطالعه موردي الگوي بانكداري اسلامي)/استاد راهنما/دكتري/ايمان رفيعي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/در حال تدوين.
5.    گزاره‌هاي اقتصادي قرآن/اخلاقي/استاد راهنما/دكتري/موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ در حال تدوين.
6.    تحليل نهادي بانكداري ربوي و غير ربوي/استاد راهنما/ارشد/ علمداد حيدري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ 1397.
7.    الضرائب و الاتاوات في الفكر اسلامي العراق نموذجا/ارشد/موسسه آموزش عالي علوم و معارف/جامعه المصطفي العالميه/ مصطفي علي/  1396.
8.    دور برمجه الائتمان المصرفي و التخطيط المحاسبي في تمويل المشاريع الصغيره (بحث تطبيقي في مصرف الرشيد)/ شفيق محمد منخي/ موسسه آموزش عالي علوم و معارف/ جامعه المصطفي العالميه/ 1396.
9.     قياس كلفة الجودة وآثره في تحقيق ميزة تنافسية/ ارشد/شاكــر حاتــم علــي السوداني/ موسسه آموزش عالي علوم و معارف/ جامعه المصطفي العالميه/ 1396.
10.    دراسه المصارف الاسلاميه علي الصعيد النظري و التطبيقي مقارنه بالمصارف التقليديه في العراق/ارشد/ هشام الربيعي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ 1396.
11.    الرقابه في المصارف الاسلاميه و دورها في تطوير القطعاع المصرفي العراقي مع اقتراح نموذج امثل لها/ارشد/ محمد الكريدي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ 1396.
12.    دور الاقتصاد المعرفي في تنميه القدره علي الابداع و التطوير في القطاع الصناعي العراقي الشركه العامه للصناعات النسيجيه في واسط انموذجا/ارشد /موسسه آموزش عالي علوم و معارف/ جامعه المصطفي العالميه/حمزه حكيم/ 1396.
13.    بررسي اصول موضوعه اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي – مطالعه موردي نظريه مصرف/ارشد/عباس حاجي‌حسيني/دانشگاه شهيد بهشتي/25 بهمن 1395.
14.    وجوه مميزه‌ي عقود مشاركتي در فقه معاملات اقتصادي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمدجمال شاكري/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/23 دي 1395.
15.    الگوي مطلوب تقدير معيشت خانواده در اقتصاد اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد مطلبي فشاركي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ 22دي‌ماه 1395.
16.    الگوي مصرف در اقتصاد مقاومتي و راهكارهاي اصلاح ان در اقتصاد ايران/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ صادق لطفي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/21 دي‌ماه 1395.
17.    بررسي نقش اقتصاد در امنيت اجتماعي از منظر آيات و روايات/استاد راهنما/سطح سه حوزه علميه قم/خداداد همتي مقدم/10 مهرماه 1395.
18.    بررسي روش‌هاي استمهال بدهي در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/آيت‌الله حيدري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ 1395.
19.    بررسي علل بوجود آمدن معوقات بانكي در پست بانك و راههاي مقابله با آن/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/عباس استواري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/مهرماه 1394.
20.    انسان اقتصادي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ ناصر علم‌الهدي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 28 شهريور 1394.
21.     اقتضائات سيستمي نظام بانكي اسلامي در تعامل با بخش توليد/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ مرتضي صالحي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، مرداد 1394.
22.    بررسي روند توسعه افغانستان  از ديدگاه اسلامي با تاكيد بر بخش كشاورزي/استاد راهنما/كارشناسي/ محمد احسان عرفاني، موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه،1393.
23.    راه كارهاي پيشگيري و حل مشكل تاخير بازپرداخت ها در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ اسحاق علي فهيمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ 1393.
24.    امكان سنجي طراحي و انتشار صكوك در بازار مالي افغانستان/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد احسان عرفاني/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/1393.
25.    الگوي بانكداري بانك اسلامي سنگال/استاد راهنما/ كارشناسي/داود سيدي تال/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ خرداد ماه 1393.
26.    معيارهاي مهندسي نظام مالي اسلامي /استاد راهنما/كارشناسي ارشد/سيد طالب علوي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، 1392.
27.    بررسي ضمانت نامه هاي بانكي در الگوي تفكيك/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ميرحسين ناصري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/1392.
28.    الگوي پيشرفت روستاها بر اساس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ عباس شفيعي نژاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390.
29.    شاخص هاي بانكداري اسلامي، /استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ عبدالخالق كريمي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.
30.    شاخص هاي تجارت خارجي مطلوب در اسلام/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/محمد رحماني ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.
31.    معيارها و شاخص هاي اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/سعيد كريمي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.
32.     تجارت بين الملل  از ديدگاه اسلام و بررسي تجارت خارجي افغانستان/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/  رسولي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390.
33.    بررسي فقهي و اقتصادي جريمه¬ي تأخيرتأديه  در نظام بانكي اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي/ اسدالله  كريمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، 1390.
34.    اقتضائات قرض الحسنه در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي/ افتخاري/ موسسه اموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/فروردين 1390.
35.    بي عدالتي اقتصادي، تبعات،پيامدها و راه هاي برون رفت از آن با نگرش قراني و با نگاه ويژه به افغانستان/استاد راهنما/ كارشناسي/ سيد حسين انوري/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه.

 

مشاوره پايان‌نامه

 

(كل:15؛ دكتري:6؛ ارشد:8؛ سطح 3 حوزه1 ؛ موسسه امام:11(شهيد بهشتي:1؛ المصطفي:2)

 

( عنوان پايان نامه/ سمت/مقطع/ سال / مركز علمي/سال) پرانتز : در حال تدوين
1.    بررسي تطبيقي ارزيابي سياست گذاري اقتصادي در اقتصاد متعارف و اسلامي/استاد مشاور/دكتري/محسن معارفي/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/  22-9-1397.
2.    تأثير ارزش هاي اخلاقي اسلام بر متغيرهاي تابع رفاه اجتماعي /استاد مشاور/دكتري/محمد كاظم صباغي / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/پيش‌دفاع 1397.
3.    بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/مصطفي ابوطالب / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.
4.    مقايسه تطبيقي مولفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/محمد سعيد پناهي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/20-2-1397.
5.    بررسي تاثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام/استاد مشاور/دكتري/ سيد حميد جوشقاني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/20-2-1397.
6.    ماهيت اقتصاد اسلامي(مكتب، نظام، علم)/استاد مشاور/دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي/ محمد بيدار/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/6-2-1397.
7.    نقش توكل بر خداوند متعال در پويايي اقتصاد مقاومتي/استاد مشاور/سطح سه حوزه علميه قم/ كرامت ملكيان قره‌قيه/در حال تدوين.
8.    بررسي شركت‌هاي ليزينگ/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/حيدري‌منش/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ 22دي‌ماه 1395.
9.    شاخص عدالت در بانكداري اسلامي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/معلي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/22 دي‌ماه 1395.
10.    بررسي فقهي و اقتصادي ماليات هاي حكومتي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ حسين بحريني يزدي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/ خرداد 1394.
11.    شاخص هاي توليد مطلوب در اقتصاد اسلامي(با تأكيد بر توليد كالاهاي اساسي)/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ نادر حقيقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  25 اسفند 1393.
12.    بررسي تاثير مباني انسان‌شناسي فلسفه اسلامي بر هدف توليد كننده مسلمان/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/زهرا فقيري/دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي/دي ماه 1393.
13.    ارزش ها و رفتار اقتصادي انسان مسلمان (مطالعه موردي ماه مبارك رمضان)، /استاد مشاور/كارشناسي ارشد/حسنعلي حسيني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1391.
14.    معيار و شاخص هاي نظام تدوين بودجه از ديدگاه اسلام/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ محمد كاظم صباغي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1391.
15.    كارايي در الگوي تفكيك، /استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ علي نقي موسوي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/1392.


داوري پايان نامه

 

(كل:24؛ دكتري3؛ ارشد15؛ كارشناسي5 ؛موسسه امام 5؛ المصطفي10؛ پرديس فارابي 1؛ سطح 3 حوزه5/سطح 4 حوزه 1)


1.    رانت‌خواري اقتصادي از ديدگاه فقه/ جعفري دولابي/استاد داور/سطح 3 حوزه علميه قم/1397/9/27.
2.    روش استنباط نظريه اقتصادي از كتاب و سنت/مهدي خطيبي/استاد داور/رساله دكتري فلسفه اقتصاد/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ 18-2-1397.
3.    تبيين «اعتباري» مساله خلق پول و ارزيابي كارايي آن با استفاده از نظريه بازي تكاملي/علي‌اصغر قائمي‌نيا/رساله دكتري/ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران/30-11-1396.
4.    تبيين مدل تحقيق و توسعه ويژه‌ي وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران/ علي اكبر وليزاده/استاد داور/سطح 4 حوزه علميه قم/11-10-1396.
5.    اصول روابط اقتصادي در سبك زندگي اسلامي،استاد داور/رساله سطح 3 حوزه علميه قم/محمدي/1396/2/14.
6.    اقتصاد مقاومتي در قرآن و سيره پيامبر (ص)،استاد داور/رساله سطح 3 حوزه علميه قم/ميرازيي/1395/12/19.
7.    امكان‌سنجي محاسبه كارمزد تسهيلات قرض‌الحسنه با استفاده از روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بانكداري بدون ربا (مورد مطالعه بانك توسعه تعاون)/استاد داور/ارشد/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/حسن تاجيك/بهمن‌ماه 1395.
8.    فساد بانكي/استاد داور/ارشد/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/علي هاتفي/بهمن‌ماه 1395.
9.    نسبت عدالت اقتصادي و كارآمدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/استاد داور/دكتري/ پرديس فارابي دانشگاه تهران/محبوبه عباسيان/زمستان 1394.
10.    بررسي تطبيقي متون مقدس اسلام و مسيحيت در رابطه با مسئله سبك زندگي در حوزه امور اقتصادي و مالي/استاد داور/سطح 3 حوزه علميه قم/صدرا مهربخش/4 شهريور 1394.
11.    شاخص لاضرر در بانكداري اسلامي/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد اسحاق فياض/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ مرداد ماه 1394.
12.    بررسي فقهي و اقتصادي مديريت نقدينگي جامعه اسلامي/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد جواد ميرزازاده/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/27 اسفند 1393.
13.    بررسي فقهي و اقتصادي بورس بازي در بازار سرمايه/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد محمد علي موسوي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/20 اسفند 1393.
14.    بررسي و تحليل روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد جواد قاسمي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/6 اسفند 1393.
15.    روش‌شناسي اقتصادي فارابي/استاد داور/كارشناسي ارشد/علي‌اصغر هاشم‌پور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/ 2 بهمن ماه 1393
16.    نقش وقف در تكامل اجتماعي (با مطالعه موقوفات شهرستان اصفهان) /استاد داور/كارشناسي ارشد/ مجتبي شيخي ده آبادي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/28 دي‌ماه 1393
17.    ارزيابي تحقق عدالت اقتصادي در الگوهاي بانكداري اسلامي با تأكيد بر الگوي تفكيك و الگوي بانكداري تجاري/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد محمد تقي هاشمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/دي ماه 1392.
18.    شاخص هاي توسعه اقتصادي با رويكرد اسلامي با نگاهي به افغانستان/ استاد داور/ كارشناسي ارشد/ محمد اسحاق مهدوي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ارديبهشت 1390.
19.    سبك زندگي اقتصاد خانواده با رويكرد عقل معاش/استاد داور/سطح سه/حوزه علميه قم/بهمن‌ماه 1393.
20.    آسيب‌شناسي ديني توسعه‌ي اقتصادي با نگاه ويژه به افغانستان/استاد داور/ كارشناسي/ محمد اسحاق فهيمي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، خرداد  1388.
21.    جايگاه بخش كشاورزي در توسعه‌ي اقتصادي عدالت محور و بررسي ظرفيت آن در افغانستان/استاد داور/ كارشناسي/ عزيز الله مفيد، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ فروردين  1388.
22.     علل سياسي و اقتصادي عقب ماندگي اقتصادي افغانستان و راه كارهاي خروج از آن با توجه به آموزه هاي اسلامي/استاد داور/ كارشناسي/ قنبر علي حسيني / موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ مهر 1388.
23.    بررسي شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام و ارزيابي آن در نظام اقتصادي اندونزي/استاد داور/ كارشناسي/ افريزا صلاح الدين ، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ آبان ماه 1388.
24.    جايگاه وقف در نظام اقتصادي اسلام و ارزيابي آن در افغانستان/استاد داور/ كارشناسي/ خدابخش محمدي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ بهمن ماه 1388.


داوري نشست‌هاي علمي


1.    تبيين و بررسي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، حسن يوسف‌زاده/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/10-10-1397.
2.    نقد كتاب ماهيت پول /محمد اسماعيل توسلي/انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم/28-10-1396.
3.    نظريه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامي با تكيه  بر مكتب اقتصادي شهيد‌ صدر/ از مجموعه نشست‌هاي ايده‌پردازي و نوآوري (نشان)/علي سعيدي/ دانشگاه قم/ 6-10-1396.
4.    ويژگي‌هاي بازار اسلامي/سيدكاظم رجايي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 28-10-1389.
5.    بررسي فقهي اقتصادي توزيع منابع يارانه دولتي/جعفر انصاري/موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 11-12-1394.
دبيري نشست‌هاي علمي
1.     بازار ارز در مواجهه با جنگ اقتصادي پيش رو، قم، انجمن علمي اقتصاد اسلامي حوزه، ارائه دكتر حسين صمصامي/ 13-4-1397.


 كرسي نظريه‌پردازي


ارائه كرسي

 1. چگونگي ورود ارزش‌ها در نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، موسسه امام خميني (ره)، 17/4/1400؛ ناقد علي جابري؛ دبيركرسي: مهدي خطيبي.
 2. هويت بين‌رشته‌اي اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، مجمع عالي علوم انساني اسلامي، دبيرخانه كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي، 22/3/1399، ناقد سيد هادي عربي؛ دبير كرسي: حميدرضا مقصودي.
 3. تأثير ساختار نظام سياسي بر عملكرد نظام اقتصادي، كرسي علمي ترويجي، قم، موسسه امام خميني (ره)، 2/10/1398، ناقدان: محمدتقي نوروزي، علي جابري؛ دبير كرسي: مهدي خطيبي)
 4. مباني اسلامي حمايت از كالاي ايراني، كرسي آزادانديشي، قم، پژوهشكده سبك زندگي، 30/11/1397، ناقد حسين روشن.
 5.  نسبت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي، كرسي ترويجي، مركز راهبري اقتصاد اسلامي حوزه و انجمن اقتصاد اسلامي حوزه، قم، سالن انجمن‌هاي علمي حوزه، ناقدان سيد حسين ميرمعزي و علي معصومي‌نيا، 6-2-1397.5.    آسيب‌هاي قوه مقننه از منظر اقتصاد سياسي، ميزگرد آزاد انديشي، قم، موسسه فقه نظام، 26/10/1397( با مشاركت ساير اساتيد: محمدتقي نوروزي، قاسم شبان‌نيا، محسن  رضواني، محمد مهدي نادري قمي، محمد مادرشاهي، مجيد رجبي، محمد رضا باقرزاده، محمد رجايي، محسن رحمتي‌نيا )
 6. بررسي امكان‌پذيري اقتصاد اسلامي اثباتي، هنجاري و تدبيري، كرسي ترويجي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 12-12-1396.
 7. ارزيابي جايگاه مبناگروي در نظريه پردازي در علوم انساني، كرسي ترويجي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 2-12-1395. 


داوري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

 1.  نقد كرسي الگوي پيشرفت اقتصادي از منظر رهبر معظم انقلاب/كرسي علمي ترويجي/مركز مطالعات پيشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/23/11/1398(ناقد دوم حميدرضا مقصودي).
 2. نقد كرسي خودگروي و علم اقتصاد اسلامي/علي جابري/كرسي علمي ترويجي/موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/21/11/1398 (ناقد دوم : محمود دهقاني)
 3. بررسي معيارهاي عدالت/حسين عيوضلو/قم/انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه/21-9-1397.
 4. رابطه اخلاق و اقتصاد  بر اساس الگوي پيشنهادي نظام‌مندي معرفت‌هاي اقتصادي/علي‌اصغر هادوي‌نيا/قم/پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/15/5/1397.
 5.   اقتصاد مقاومتي در انديشه و سيره علماي شيعه در تاريخ معاصر ايران/ مهدي ابوطالبي/قم/موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/23-10-1396.
 6. معيارها و شاخص‌هاي تامين و تخصيص بودجه دولت اسلامي/محمد جمال خليليان/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/4-10-1396.
 7. معناشناسي پيشرفت/محمد امين عابدي‌نژاد/قم/پژوهشگاه فقه نظام/4-2-1396.
 8. اقتصاد مقاومتي دانشگاه/تاكي/دانشگاه قم/25-10-1395.
 9. خاستگاه نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي با رويكرد نهادي/حسن‌آقا نظري/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/23-10-1395
 10.  مباني فقهي نظام بازار اسلامي، محمد مادرشاهي، پژوهشگاه فقه نظام، 24/9/1395.
 11. معناشناسي مكتب، نظام و علم در اقتصاد اسلامي، محمد بيدار، 16-8-1394.
 12. مباني معرفت شناختي نگرش الجمع للجميع مرحوم علامه طباطبايي/علي جابري/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1393/8/19.
 13. روش استنباط سياست‌هاي پيشرفت در انديشه شهيد صدر/ عابدي‌نژاد/ موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1393/11/14.
 14. شاخص عدالت اقتصادي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/سيدكاظم رجايي/ موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1394/2/14
 15. .    نقد مقاله الگوي انسان اقتصادي در قران كريم/علي اصغر هادوي‌نيا/كرسي علمي ترويجي/پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي/14/11/1398 (ناقد دوم: سيد محمد كاظم رجايي).
 16. نقد مقاله سياست‌هاي تامين اجتماعي در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي با رويكرد اسلامي/كرسي ترويجي/انجمن اقتصاد اسلامي حوزه/7-10-1398/(ناقد دوم: سيدمحمد كاظم رجايي، دبير علمي: مصطفي كاظمي)
 17. نقد كتاب رفتارشناسي اقتصادي از ديدگاه قرآن كريم/علي اصغر هادوي‌نيا/كرسي آزادانديشي/ انجمن اقتصاد اسلامي حوزه/6-6-1398 (ناقد دوم: محمد سعيد پناهي).
 18. نقد نظام بانكداري بدون ربا: تحليل نهادي، حقوقي و نظري، حسين عيوضلو/كرسي‌هاي همايش علوم انساني اسلامي، قم/پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/4/12/1397(ناقد اول سيد عباس موسويان)


آثار و تاليفات

 كتاب

 1. اقتصاد جمعيت در رويكرد اسلامي، قم، انتشارات حوزه علميه قم، 1403، در حال انتشار.
 2. نظام معاش؛ پاسخ به شبهات پيرامون اقتصاد اسلامي؛ قم، مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات حوزه‌هاي علميه، 1402 (نويسنده دوم همراه با سيد حسين ميرمعزي و ابوالقاسم عليدوست)، در حال انتشار.
 3. فلسفه اقتصاد تطبيقي 1 و 2، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1402.
 4. درآمدي بر فلسفه اقتصاد اسلامي؛ بررسي هويت دانش اقتصاد اسلامي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1402.
 5. اقتصاد سياسي امنيت جهاني؛ حكمراني جهاني در سده بيست و يكم، نويسنده هيكي پاتوماكي، ترجمه روح الله طالبي آراني، نقد محمد جواد توكلي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1402.
 6. دو و نيم، جمعيت و فرزندآوري (مجموعه گفتارها) درسنامه كنشگر جمعيت، تهران، انتشارات ادباء، 1401(يكي از نويسندگان).
 7. درس‌نامه مفاهيم و ابعاد جمعيت، قم، انتشارات موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1401 (يكي از نويسندگان).
 8. كتاب‌شناسي توصيفي پدافند اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي،(نويسنده دوم به همراه احمد ملكي)، 1401.
 9. سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي محققان اقتصاد اسلامي به دولت سيزدهم، تهران، انتشارات آفتاب توسعه، تابستان 1401 (يكي از نويسندگان
 10. The Economic System of Islam, Qom, Al-Mustafa International Publication and Translation Center, 208 P,  2022 M, 1400 Shamsi.
 11. سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي دولت سيزدهم از نگاه اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات آفتاب توسعه، تابستان 1400 (يكي از نويسندگان
 12. مباني فلسفي و روش‌شناسي اقتصاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پائيز 1398(اثر شايسته تقدير بيست و دومين دوره كتاب سال حوزه 1399).
 13. شاخص توليد طيب، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، پائيز 1398 (با همكاري عباس شفيعي‌نژاد)(رتبه دوم كتاب دومين دوره آثار پژوهشي بسيج اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم در سال 1398).
 14. شاخص تجارت خارجي با رويكرد اسلامي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، فروردين 1398.
 15. حمايت از كالاي ايراني(چيستي، چرايي، چگونگي)، قم، انتشارات حوزه علميه قم، شهريور 1397.
 16. نه‌فقط به‌خاطر پول؛ هزينه‌هاي مخفي پاداش و جريمه از روان‌شناسي تا اقتصاد، قم،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،مرداد1397(اثر شايسته تحسين بيست و يكمين دوره كتاب سال حوزه 1398).
 17. خاكريز اقتصادي: خوانشي بر اقتصاد مقاومتي، تهران، كانون انديشه جوان، 1396.
 18. اقتصاد جمعيت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتي، قم، انتشارات وثوق، ارديبهشت 1395.
 19. مجموعه مقالات  اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394.
 20. سازوكار بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي، 1392.
 21. نقد و نظر اقتصاد اسلامي، سلسله نشست‌هاي علمي انجمن اقتصاد اسلامي در سال 1389، قم: انتشارات رواق دانش، زمستان 1390.

مقالات 

الف) مقاله در مجلات علمي

 1. سياست‌گذاري مسكن نبوي و دلالت‌هاي آن براي حل مشكل مسكن در ايران، تاريخ اسلام در آيينه انديشه، پذيرفته شده براي انتشار(نويسنده دوم همراه سيدجواد ميرزازاده قصاب‌كلايي)
 2. نحوه اثرگذاري رشد جمعيت بر رشد اقتصادي از ديدگاه اسلام (مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران)، معرفت اقتصاد اسلامي، پذيرفته‌شده براي انتشار(نويسنده دوم همراه با محمد مطلبي فشاركي).
 3. بررسي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب اسلامي از زاويه راهبردهاي توسعه اقتصادي، مطالعات انقلاب اسلامي، پذيرفته‌شده براي انتشار، (نويسنده دوم همراه سيدجواد ميرزازاده قصاب‌كلايي)
 4. تجزيه و تحليل چگونگي ورود ارزش در نظريه‌هاي توسعه و پيشرفت، تحقيقات بنيادين علوم انساني، ش 30، 1402، ص 11-36.
 5. ساختار انگيزشي انسان اقتصادي با تاكيد بر انديشه‌هاي آيت‌الله مصباح يزدي، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 26، بهار و تابستان 1401، ص 25-42.
 6. تحليل سيستمي فرهنگ اقتصادي مطلوب در اقتصاد مقاومتي (دلالت هايي بر برنامه هفتم توسعه)، مطالعات انقلاب اسلامي، تابستان 1400، ش 65، ص 147-170 (نويسنده دوم همراه اميد ايزانلو).
 7. چگونگي ورود  ارزش‌ها در نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 24، بهار و تابستان 1400، ص 111-136.
 8. ارزيابي دستورا لعمل آمارهاي مالي دولت (GFS) در ساختار بودجه‌ريزي كشور با نگرش اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 24، بهار و تابستان 1400، ص 211-230 (نويسنده دوم به همراه سيدمحمد علي موسوي).
 9. بازخواني نگرش قرآن به فرض انتخاب عقلايي در رفتارشناسي اقتصادي؛ نقدي بر كتاب رفتارشناسي اقتصادي از ديدگاه قرآن كريم،  پژوهش‌نامه انتقادي متون و برنامه‌هاي علوم انساني،  ش 105,.
 10.  ساختار حكمراني بخش عمومي در اقتصاد سياسي اسلامي،  تحقيقات بنيادين علوم انساني، ش 22، بهار 1400، ص 41-67.
 11.  فرهنگ اقتصادي مطلوب در اقتصاد مقاومتي، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 23، پائيز و زمستان 1399 (نويسنده دوم همراه اميد ايزانلو)، ص 129-150.
 12.  چشم‌اندازهاي نظريه عقلانيت محدود در اقتصاد اسلامي، مطالعات اقتصاد اسلامي،ش26، بهار و تابستان 1400، ص.181-210 (انتشار آنلاين 15 اسفند 1399)
 13.  رويكردها و نشانه‌هاي معنويت در گفتمان اقتصادي با رويكرد اسلامي, اقتصاد و بانكدراي اسلامي، ش 33، زمستان 1399، ص 197-222 ( نويسنده سوم همراه جواب ارباب و سيد رضا حسيني)
 14.  ابزارهاي سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك ‌مركزي در اقتصاد ‌مقاومتي، جستارهاي اقتصادي، ش 34،  1399، ص 253-276.(نويسنده سوم به‌همراه عليرضا طلابي و سيدعباس موسويان)، DOI: 10.30471/IEE.2021.6756.1952
 15.  نگاهي نظام‌مند به ورود ارزش‌هاي اسلامي در نظريات اقتصاد اسلامي، اقتصاد اسلامي، ش 80،  زمستان 1399،  ص 5-24 (نويسنده دوم به همراه ايمان رفيعي پيشه‌وري)
 16.  بررسي تطبيقي هدف مصرف‌كننده در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، معرفت اقتصاد اسلامي؛ ش 22، بهار و تابستان 1399، ص 39-65 (نويسنده دوم همراه  محمدجمال خليليان اشكذري و مصطفي ابوطالب‌ دخت شوركي)
 17.  بررسي تطبيقي تأثير ملاك‌هاي مختلف ارزش‌داوري اخلاقي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و دلالت‌هاي آن براي اقتصاد اسلامي، روش‌شناسي علوم انساني، ش 103،  تير 1399، ص 85-100(نويسنده دوم همراه با سيدمحمد علي موسوي).  (DOI): 10.30471/MSSH.2020.5606.1905 
 18.  هويت بين‌رشته‌اي اقتصاد اسلامي، تحقيقات بنيادين علوم انساني، ش 16، پائيز 1398، ص 47-82.
 19.  بررسي نسبت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي، جستارهاي اقتصادي (علمي‌پژوهشي)، ش 32،  پاييز و زمستان 1398، ص 89-119.
 20.  شاخص تجارت  خارجي در رويكرد اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامي(علمي پژوهشي)، ش 19، بهار و تابستان 1398، ص 5-28.
 21. «مكتب»، «نظام» و «عل م » در ادبيات اقتصاد اسلامي ، معرفت اقتصاد اسلامي(علمي پژوهشي)، ش 19، پاييز و زمستان 1397، / (نويسنده دوم همراه با حسن آقانظري / محمد بيدار، ص 25-46
 22. الگوهاي حمايت از كالاي ايراني، فرهنگ پويا، زمستان 1397، ش 39، ص 99-111.

 23. بررسي مشروعيت شرط سپرده‌گذاري براي دريافت تسهيلات، معرفت، ش 281، ارديبهشت 1400، ص 45-54.

 24. مفهوم و مؤلفه‌هاي درون‌زايي در اقتصاد مقاومتي معرفت، ش 272، مرداد99، ص49-60( نويسنده اول،  همراه با  حبيب‌اله لطفي).

 25. ظرفيت‌ها و چالش‌هاي فرهنگ ملي‌گرايي مصرفي در حمايت از مصرف كالاي داخلي، معرفت، ش 270، خرداد99، (نويسنده دوم، همراه سعيد محمدبيگي)

 26. تمايز روش‌شناسي مكتب و علم اقتصاد اسلامي با تأكيد بر انديشة شهيد صدر، عيار پژوهش در علوم انساني (علمي ترويجي)، ش 14، پائيز و زمستان 1395، ص 49-68(منتشر شده در زمستان 1398).

 27. الگوي تقدير معيشت خانواده در اقتصاد اسلامي، معرفت، ش 272، مرداد99، ص 91-103( نويسنده دوم، همراه با  محمد مطلبي فشاركي)

 28. تحليل ماهيت عقود مشاركتي، معرفت (علمي‌ترويجي)، ش 253،  دي 1397، ص 51-71 (نويسنده دوم، همراه با محمد جمال شاكري شمسي).

 29. بررسي امكان‌پذيري تمايزاقتصاد اسلامي اثباتي و هنجاري، اقتصاد اسلامي (علمي‌پژوهشي)،  ش 72،  زمستان 1397، ص 5-33.

 30. تحليل انتقادي دوگان اثباتي و هنجاري در اقتصاد (بر اساس آراء شهيد صدر)، مطالعات اقتصاد اسلامي (علمي‌پژوهشي)، ش 21،  پاييز  و زمستان 1397، ص 141-168.

 31. عقلانيت طيفي اسلامي در مقابل نظريه انتخاب عقلايي اقتصاد متعارف، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي پژوهشي)، ش 17، پاييز و زمستان 1396، ص 67-84 (به همراه دكتر پرويز داودي و محمد سعيد پناهي؛ نويسنده دوم) (منتشر شده در تابستان 1397).

 32.  تطور مفهومي نهاد ودلالت‌هاي آن بر مطالعات نهادي اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، جستارهاي اقتصادي ايران (علمي-پژوهشي)، ش 28، پاييز و زمستان 1396، ص 97-120 (به همراه سيد حميد جوشقاني و دكتر پرويز داوودي، نويسنده دوم).

 33.  بررسي و نقد جايگاه‌ تسميه‌گرايي‌ در معرفت‌شناسي دانش اقتصاد؛ اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش 68، زمستان 1396، ص 5-31 (به همراه محمد جواد قاسمي اصل).

 34.  رويكرد اقتصاد مقاومتي در آسيب‌شناسي اقتصادي، پژوهش‌هاي اقتصاد مقاومتي(علمي-ترويجي)، ش 2، پاييز و زمستان 1395، ص 37-82 (منتشر شده در زمستان 1396)(به همراه اميد ايزانلو).

 35. بازخواني رويكرد شهيد صدر در مورد هويت علمي اقتصاد اسلامي، روش‌شناسي علوم انساني(علمي-پژوهشي)، ش 90، بهار 1396، ص 211-236.

 36. پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش15، پاييز و زمستان 1395، ص41-62(منتشر شده در پاييز1396).

 37. تفكيك قلمرو قانون و اخلاق تجاري در رويكرد اسلامي، فصلنامه دين و قانون، ش 13،ص 49-87، 1395(به همراه سعيد كريمي)

 38. انگيزش و تربيت اخلاقي در نظام مالياتي اسلام، پژوهش‌نامه ماليات (علمي-پژوهشي)، ش 80، زمستان 1395، ص 175(منتشر شده در بهار 1396).

 39.   Muhammad Baqir al-Sadr; The Founder of Islamic Economics, Horizon of Thought, No. 3,  2016, P. 103-128.

 40. اقتصاد مقاومتي به مثابه نظريه امنيت اقتصادي، مجله پدافند اقتصادي، ش 26، دي ماه 1395، ص 16

 41. چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش 13، پاييز و زمستان 1394، ص 77- 108(منتشر شده در پاييز 1395).

 42. اقتصاد مقاومتي به عنوان يك مفهوم اسلامي، پژوهش‌هاي اقتصاد مقاومتي(علمي-ترويجي)، ش 1، بهار و تابستان 1395، ص 15-53،(به‌همراه اميد ايزانلو).

 43. اقتصاد مقاومتي كليد برون‌رفت از موقعيت انفعال، فرهنگ پويا، ش 32، 1395، ص 96-106.

 44. جدايي اقتصاد از انقلاب؛ نسبت سنجي تئوريك اقتصاد انقلابي و اقتصاد پساانقلابي، خردنامه همشهري، ش 156، خرداد و تيرماه 1395، ص 165-170.

 45. مفهوم شناسي انصاف در اخلاق تجاري اسلامي، معرفت اخلاقي(علمي-ترويجي)، ش 17، بهار و تابستان 1394، ص 25-46. (منتشر شده در بهار 1395)

 46. تحليل كاركردي سبك زندگي اقتصادي مطلوب در اسلام، پژوهش‌نامه سبك زندگي(علمي-ترويجي)، ش 2، بهار و تابستان 1395، ص 47-78.

 47. نقد و بررسي سير تحول انديشه انسان اقتصادي در اقتصاد متعارف، معرفت (علمي-ترويجي)، ش 218، بهمن 1394، ص 29-46 (به همراه سيد ناصر علم‌الهدي)

 48. تحليل سيستمي نظام بانكي اسلامي، معرفت (علمي-ترويجي)، ش 218، بهمن 1394، ص 29-46 (به همراه مرتضي صالحي)

 49. تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي، معرفت (علمي-ترويجي)، 213، شهريور 1394، ص 63-74.

 50. تمايز ماليات‌هاي خدماتي و حمايتي در نظام مالياتي اسلام، پژوهش‌نامه ماليات (علمي-پژوهشي)، ش 73، بهار 1394،ص 201-230 (همراه با حسين بحريني).

 51. بررسي تطبيقي نظريه‌ها و مدل‎‌هاي رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامي، جستارهاي اقتصادي ايران(علمي-پژوهشي)،ش 22، پاييز و زمستان 1393، ص 67-94 .

 52. شاخص بانكداري اسلامي، معرفت  اقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش 11، ص71-94، پائيز و زمستان 1393 (همراه با عبدالخالق كريمي).

 53. شاخص اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام، همراه با سعيد كريمي، اقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش 53، ص5-30، بهار 1393.

 54. ضرورت ايجاد فرماندهي مركزي براي اقتصاد ايران، فصل‌نامه علوم انساني اسلامي،ص 293-309، زمستان 1393.

 55. تفاوت‌هاي سبك زندگي اقتصادي اسلام و غرب، خردنامه همشهري، سبك زندگي ،ش 134، زمستان، 1393.

 56. تقابل واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد، ترنم حكمت، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ش 4، زمستان 1393

 57. مفهوم جايگزين توسعه اقتصادي در بينش اسلامي، مجله نور انديشه، ش 21 و 22، 1393.

 58. سند چشم اندازو شاخصه هاي طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،مجله مدرسه اسلامي علوم سياسي، ش 1 و 2، 1393،ص 61-82.

 59. هزينه‌هاي مخفي سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش 9، 1392، ص 29-56 (همراه با دكتر پرويز داودي)

 60. شاخص توليد طيب ، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش 6، ص 29-53، بهار و تابستان 1391،( همراه با عباس شفيعي نژاد).

 61. تحليلي بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصلاحات كلان اقتصادي در جهان، مجله معرفت اديان(علمي-پژوهشي)، ش 11، 1391، ص86-65.

 62. روش شناسي تدوين شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، مجله معرفت اقتصادي(علمي-پژوهشي) ، ش 4، 1390، ص 56-31.

 63. توسعه در دو راهي آزادي و اخلاق،ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه ،ش 52 و 53،ص 103-100، مهر و آبان 1390.

 64. درآمدي بر چيستي ، قلمرو و چشم اندازهاي فلسفه اقتصاد اسلامي ، مجله معرفت اقتصادي(علمي-پژوهشي)، ش 3، 1389، ص 92-65.

 65. اصول و مباني مقايسه بين ترجمه اي به همراه مقايسه تطبيقي دو ترجمه از كتاب توسعه به مثابه آزادي اثر  آمارتيا سن، پژوهش، ش1، ص224-165، 1388.

 66. اقتصاد پژوهش؛آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش، پژوهش،ش 2،ص 191-149، 1388.

 67. درآمدي بر فلسفه اخلاق تجارت با رويكرد اسلامي، معرفت اقتصادي ،ش 1،ص 32-7، 1388.

 68. دو مدل براي ايده گرايي در اقتصاد، نويسنده:آلن نلسون، معرفت (علمي-ترويجي)،ش 66 ، ص 53-59 ،1382.

 69.  بررسي توزيع سود و زيان در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران  طي دوره ( 1363-1379 ) ، مجله معرفت (علمي-ترويجي)،ش 53 ، ص 66-83، 1381. 

 70. واسطه‌گري مالي  در اقتصاد اسلامي ، مجله معرفت ،ش 41 ، ص 47-61 ، 1380.

 71. مقايسه تجربه بانكداري  اسلامي در كشور  اردن  و  نظام بانك داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران ،  مجله معرفت (علمي-ترويجي)، ش 41  و 42 ، ص 77-82 و 93-105؛1380.   

 72. بانك داري اسلامي در اردن، خلاصه پايان نامه كارشناسي ارشد، پژوهش و حوزه، ش 2، ص 96-105،1379.

ب) مقاله در كتاب

 1. هويت بين‌رشته‌اي اقتصاد اسلامي، مجموعه مقالات پنجمين كنگره علوم اسناين اسلامي، تهران، مركز پژوهش‌هاي علوم انساني اسلامي صدرا، پائيز 1400، ص 35-70.
 2. اولويت‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي دولت سيزدهم از منظر اقتصاد اسلامي، سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي محققان اقتصاد اسلامي به دولت سيزدهم، تهران، انتشارات آفتاب توسعه، تابستان 1401، ص 153-166.
 3. ابعاد اقتصادي جمعيت، درس‌نامه مفاهيم و ابعاد جمعيت،  قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 160-215، 1401
 4. شخصيت‌ها و آثار علمي شيعه در علم اقتصاد، در كتاب: نقش شيعه در گسترش علوم انساني، ج 12، ص 274-329،  قم، انتشارات امام علي‌بن‌ابيطالب (ع)، 1400 (به همراه محسن رحمتي‌نيا)
 5.    The Role of Spirituality and Morality in the Islamic Model of Economic Education and Training, Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance (De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance & Business), edited by Abbas Mirakhor,  Zamir Iqbal and  Kazem Sadr, De Gruyter Oldenbourg, 2020.

 6. چيستي مفهوم مباني در مباني فلسفي علوم انساني اسلامي و كاركرد آن، جستارهايي در فلسفه‌هاي مضاف، تدوين ابوالحسن غفاري، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1398،  ص 433-475.

 7. اخلاق و اقتصاد، دانش‌نامه اخلاق كاربردي، جلد چهارم(اخلاق حاكميت و سياست)، نوشته احمد حسين شريفي و همكاران، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1396، ص 209-282.

 8.     نقد لايحه برنامه ششم توسعه از منظر اقتصاد مقاومتي، مجموعه مقالات همايش برنامه ششم توسعه از ديدگاه اقتصاد اسلامي، مهرماه 1395، ص 3-20.

 9.   اخلاق و اقتصاد اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394، ص 11-32.

 10.   درآمدي بر مفهوم اخلاق در بانكداري اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394، ص 327-352 (به همراه عبدالخالق كريمي)

 11.   بررسي ظرفيت بيمه تسهيلات جهت كاهش معوقات بانكي در بانكداري اسلامي، مجموعه مقالات بيست‌و ششمين همايش بانكداري اسلامي، تدوين مهدي رضوي، تهران، موسسه آموزش عالي بانكداري ايران، ج 1، ص 335-378، شهريور 1394.

 12.   راهبردهاي تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد مقاومتي، چكيده مقالات همايش ملي الزامات تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت بين‌المللي، مشهد مقدس،  26-28 مرداد 1394.

 13.   شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1394، ص 113-150.

 14.   شاخص توليد ملي طيب، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1394، ص 299-328.

 15.  چالش هاي اخلاقي در اقتصاد  حج، مجموعه مقالات اولين همايش ملي حج و اقتصاد، تهران: پژوهشكده حج و زيارت،163-119، 1391.

 16.  روش شناسي مهندسي نظام مالي اسلامي،مجموعه مقالات سومين همايش نوانديشي ديني،  تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 1390.

 17.  آسيب شناسي ساختار انگيزشي و اخلاقي پژوهش در ايران، مجموعه مقالات همايش پژوهش و فناوري، ج 2،ص 67-41،زمستان1390.

 18.   امكان پذيري الگوي متمايز اسلامي –ايراني پيشرفت، مجموعه مقالات همايش ملي الگوي اسلامي –ايراني پيشرفت، تهران،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1392.

 19.   مقاله در كتاب مدلي براي آينده اقتصاد ايران، تدوين مهدي مهرپور، تهران: انتشارات نور علم، 1392.

 20.   درآمدي بر امكان پذيري ارائه  مفهوم تركيبي از عدالت در  الگوي  اسلامي-ايراني پيشرفت، ارائه شده در دومين همايش ملي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت (عدالت و اقتضائات آن)، تهران: سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما، 19 ارديبهشت 1390.

 21.   شاخص هاي پيشرفت روستا بر اساس الگوي اسلامي –ايراني پيشرفت)، چكيده مقالات  در همايش ملي شاخص هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 8  ارديبهشت 1390، (همراه با اقاي سيد عبدالحميد ثابت و عباس شفيعي.

 22.   درآمدي بر  روش شناسي تدوين شاخص توسعه و پيشرفت بر اساس گفتمان قرآني، چكيده مقالات  در همايش ملي شاخص هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 8  ارديبهشت 1390.

 23.   سند چشم انداز و شاخصه هاي اساسي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، چكيده مقالات  همايش بين المللي علوم انساني در ايران، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1389.

 24.   رهيافتي روش شناسانه به امكان پذيري علم اقتصاد اسلامي، چكيده مقالات همايش ملي مباني فلسفي علوم انساني، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، اسفند ماه 1389.

 25.  روش شناسي مهندسي نظام مالي اسلامي،  چكيده مقالات  سومين همايش نوانديشي ديني،  تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 30 آذر 1389.

 26.  آسيب شناسي ساختار انگيزشي و اخلاقي پژوهش در ايران، چكيده مقالات همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 7 دي 1389.

 27.   بانك اسلامي اردن نمونه‌اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، مجموعه مقالات دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380.

 28.  بانك اسلامي اردن نمونه‌اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، خلاصه مقالات  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  ص 14-15،1380.

 

همايش‌ها و نشست‌هاي علمي


1) مقالات در همايش‌ها و نشست‌هاي علمي داخلي  و خارجي

 

 1. The Identity of Islamic Economics from the View Point of Nejatullah Siddiqi, International Conference on Contributions of Prof. M. Nejatullah Siddiqi in Islamic Economics,New Delhi, India, Institute of Objective Studies, April 28, 2024; 9-2-1403 (Online presentation).
 2. دستاوردهاي انقلاب اسلامي و انقلاب نبوي در حوزه چالش‌هاي مشابه اقتصادي و معيشتي، جشنواره جنات،  قم، سالن غدير دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 21-9-1397.
 3.    Sadr's View on Economic Freedom, Islam & Liberty Summer University, Qom, Mofid University (16-19 July 2018), 17 July 2018 (26 Tir 1397).
 4. اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، انديشكده اقتصاد مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ارائه به صورت ويديو كنفرانس، 9-4-1397 (به همراه محسن رحمتي‌نيا). 
 5.    شخصيت‌ها و آثار عالمان علمي شيعه در علم اقتصاد، كنگره بين‌المللي نقش شيعه در پيدايش و گسترش شيعه، قم، مركز همايش‌هاي بين المللي رسول اعظم(ص) /20-2-1397(به همراه محسن رحمتي‌نيا).
 6. سياست‌گذاري اخلاقي در نظام مالياتي اسلام، دهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران، تهران، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، 11 اسفند 1395.
 7.  نظريه اقتصاد مقاومتي با رويكرد اسلامي، همايش اقتصاد مقاومتي از نظريه تا عمل با رويكرد اسلامي، تهران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي، 8 اسفند 1395.
 8. جايگاه پوشاك در اقتصاد مقاومتي، سلسله نشست‌هاي بررسي مباني نظري و مفاهيم ديني حوزه مد و لباس اسلامي-ايراني، ششمين جشنواره بين‌المللي مد و لباس فجر، تهران خانه كتاب، 25 بهمن‌ماه 1395.
 9.  معرفت شناسي اقتصاد مسائل و رويكردها»، انجمن معرفت شناسي حوزه، 8 دي ماه 1395.
 10. معرفت‌شناسي اقتصاد مسائل و كاركردها، قم، انجمن معرفت‌شناسي مجمع عالي حكمت اسلامي، 20 آذرماه 1395.
 11. فساد، تبعيض و اشرافيگري مسئولان، دوره بصيرت افزايي، قم، سپاه علي ابن ابي طالب، 18 آذر 1395
 12.  مكتب اقتصادي امام ضامن پيشرفت و عدالت؛ يازدهمين ، نشست كشوري ستاد فرهنگي فجر انقلاب اسلامي، قم: مجمتع ياروان مهدي، 18 آذر ماه 1395.
 13.  از اقتصاد جمعيت تا اقتصاد مقاومتي، همايش نقش جمعيت در تحقق اقتصاد مقاومتي، قم، سالن همايش‌هاي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 30 ارديبهشت 1395.
 14. سياه و سفيد بازاريابي شبكه‌اي، همايش استاني و نشست تخصصي بازاريابي شبكه‌اي، فرصت‎ها و تهديد‌ها، قم، دانشگاه قم، 20 ارديبهشت، 1395.
 15. بررسي ظرفيت بيمه تسهيلات جهت كاهش معوقات بانكي در بانكداري اسلامي، بيست‌و ششمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، سالن همايش‌هاي صدا و سيما، 11 شهريور 1394.
 16. راهبردهاي تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد مقاومتي، همايش ملي الزامات تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت بين‌المللي، مشهد مقدس، سالن همايش مطالعات اسلامي،  27 مرداد 1394.
 17. تمايز ماليات‌هاي خدماتي و حمايتي در نظام مالياتي اسلام، تهران: ،دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، هشتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران ،26 آذر 1393.
 18. تقابل واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در علم اقتصاد، كارگاه رئاليسم معرفتي و علوم انساني، تهران:موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ، 9 بهمن1393.
 19.  ماهيت نظريه پيشرفت در رويكرد قرآني،همايش ملي پيشرفت از منظر قرآن و حديث، قم: سالن همايش مدرسه امام خميني (ره)، 21 اسفندماه 1393.
 20.  نشست فلسفه اقتصاد،قم، موسسه پژوهشي حكمت وفلسفه ايران شعبه قم، زمستان 1393.
 21. عدالت اقتصادي، نشست كشوري ستاد فرهنگي فجر انقلاب اسلامي، قم: مجمتع ياروان مهدي، 14 آذر 1392
 22.  مباني ارزش شناختي نظريه هاي اقتصادي رشد جمعيت، همايش تغييرات جمعيتي، موسسه امام خميني،  9 آبان 1392.
 23. مفهوم شناسي عدالت و انصاف در سياستگذاري اقتصادي با تاكيد بر تجارت خارجي منصفانه، قم: دفتر ستاد فرهنگي فجر انقلاب اسلامي، 28 اسفند 1392.
 24. مفهوم شناسي جهاد اقتصادي در قران و روايات،  همايش ملي جهاد اقتصادي با تاكيد بر بهره وري ملي، تهران : دانشگاه دفاع ملي ،اسفند 1390.
 25.  هزينه هاي مخفي سياست هاي تشويقي و تنبيهي در اقتصاد، قم: نشست علمي گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، بهمن ماه1392.
 26. بررسي ابعاد اقتصادي جنبش تسخير وال استريت، ارائه در ميزگرد علمي  همايش بررسي ابعاد جنبش وال استريت، ، قم: سالن همايش موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 26 بهمن
 27.  چالش هاي اخلاقي در اقتصاد  حج، اولين همايش ملي حج و اقتصاد، تهران: سالن سازمان حج و زيارت، 22 تير 1391.
 28.  درآمدي بر امكان پذيري ارائه  مفهوم تركيبي از عدالت در  الگوي  اسلامي-ايراني پيشرفت، ارائه شده در دومين همايش ملي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت (عدالت و اقتضائات آن)، تهران: سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما، 19 ارديبهشت 1390.
 29. جهاد اقتصادي به مثابه راهبرد  پيشرفت (به همراه سيد حميد جوشقاني)،  همايش ملي جهاد اقتصادي با تاكيد بر بهره وري ملي، تهران : دانشگاه دفاع ملي ،اسفند 1390.
 30. مباني فلسفي جهاد اقتصادي در گفتمان قرآني، نشست علمي ، قم: مدرسه حجتيه، دي ماه 1390.
 31. كنكاشي در رابطه اقتصاد و اخلاق پژوهش؛ آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش ايران، ارائه شده در نشست علمي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه،  ارديبهشت 1390.
 32. درآمدي بر  روش شناسي تدوين شاخص توسعه و پيشرفت بر اساس گفتمان قرآني، ارائه شده در همايش ملي شاخص هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 8  ارديبهشت 1390.
 33.  امكان پذيري الگوي متمايز اسلامي –ايراني پيشرفت، ارائه در همايش ملي الگوي اسلامي –ايراني پيشرفت، تهران،  ارديبهشت 1389.
 34. روش شناسي مهندسي نظام مالي اسلامي، ارائه در سومين همايش نوانديشي ديني،  تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 30 آذر 1389.
 35. پيشرفت و عدالت ، فرصت ها و تهديدها، پنجمين نشست كشوري ستاد فرهنگي فجر انقلاب اسلامي ، قم، مجتمع ياوران مهدي، 4 آذر  1389 
 36. سند چشم انداز و شاخصه هاي اساسي الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت، ارائه در همايش بين المللي علوم انساني در ايران، دانشگاه تهران، 27 و 28 شهريور 1389.
 37.  ضرورت و چشم اندازهاي فلسفه اقتصاد اسلامي، ارائه در نشست علمي گروه اقتصاد، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، اول دي ماه 1389.
 38.  آسيب شناسي ساختار انگيزشي و اخلاقي پژوهش در ايران، پذيرفته شده در همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري، تهران: سالن اجلاس سران، 7 دي 1389.
 39. اخلاق حرفه اي  تجارت ، جزيره كيش ، سالن همايش هاي سازمان توسعه تجارت كيش، آذر ماه 1388. 
 40. خانواده و اصلاح الگوي مصرف، نشست خانه خوبان، قم: آمفي تئاتر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 15 دي ماه 1388.
 41. بانك اسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان . ارايه شده در  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380.

2) مقالات كرسي نظريه‌پردازي

 1. نقد كتاب درآمدي بر فلسفه اقتصاد اسلامي؛ هويت دانش اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، ناقد سيد حسين ميرمعزي، دبير: مهدي عبداللهي، قم،  موسسه حكمت و فلسفه ايران، 24/2/1403.
 2. بازخواني سياست حذف يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي از منظر اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، ناقد اميد ايزانلو، دبير محمد بيدار، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 21/8/1402.
 3. ارزيابي هويت گزاره‌هاي اعتباري در اقتصاد اسلامي از منظر علاوه طباطبائي، كرسي علمي ترويجي، ناقد صادق گلستاني، مدير كرسي مختارعلي رضائي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 20/8/1402.
 4. الگوي تامين مالي بلندمدت مسكن با استفاده از ظرفيت اوراق مالي اسلامي، كرسي علمي ترويجي، ناقدان: روزبه بالونژاد، يارمحمديان، دبير مرتضي مرتضوي كاخكي، تهران، پژوهشكده امور اقتصادي، 31-4-1402.
 5. ساختار انگيزشي اسنان اقتصادي با تاكيد بر انديشه هاي اقتصادي ايت الله مصباح يزدي(ره)، كرسي علمي ترويجي، ناقد سيدمحمد كاظم رجايي، دبير كرسي، مهدي خطيبي، قم، موسسه امام خميني(ره)، 8/9/1400.
 6. چگونگي ورود ارزش‌ها در نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، موسسه امام خميني (ره)، 17/4/1400؛ ناقد علي جابري؛ دبيركرسي: مهدي خطيبي.
 7. هويت بين‌رشته‌اي اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، مجمع عالي علوم انساني اسلامي، دبيرخانه كنگره بين‌المللي علوم انساني اسلامي، 22/3/1399، ناقد سيد هادي عربي؛ دبير كرسي: حميدرضا مقصودي.
 8. تأثير ساختار نظام سياسي بر عملكرد نظام اقتصادي، كرسي علمي ترويجي، قم، موسسه امام خميني (ره)، 2/10/1398، ناقدان: محمدتقي نوروزي، علي جابري؛ دبير كرسي: مهدي خطيبي)
 9. مباني اسلامي حمايت از كالاي ايراني، كرسي آزادانديشي، قم، پژوهشكده سبك زندگي، 30/11/1397، ناقد حسين روشن.
 10. آسيب‌هاي قوه مقننه از منظر اقتصاد سياسي، ميزگرد آزاد انديشي، قم، موسسه فقه نظام، 26/10/1397( با مشاركت ساير اساتيد: محمدتقي نوروزي، قاسم شبان‌نيا، محسن  رضواني، محمد مهدي نادري قمي، محمد مادرشاهي، مجيد رجبي، محمد رضا باقرزاده، محمد رجايي، محسن رحمتي‌نيا )
 11. بررسي نسبت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه، 6/2/1397 (اساتيد داور:  سيد حسين ميرمعزي، معصومي‌نيا؛ دبير كرسي: عباس شفيعي‌نژاد)
 12. بررسي امكان‌پذيري اقتصاد اسلامي اثباتي، هنجاري و تدبيري، كرسي ترويجي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 12-12-1396.(اساتيد داور: علي جابري؛ دهقاني؛ دبير كرسي سيد محمد كاظم رجايي)
 13. ارزيابي جايگاه مبناگروي در نظريه‌پردازي در علوم انساني اسلامي، كرسي علمي ترويجي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 2/12/1395 (اساتيد داور: احمد ابوترابي؛  رضائي ؛ دبير كرسي:  علي جابري)

3) مقالات در همايش‌هاي  علمي خارجي

 Spirituality and Economics, The position of Spirituality in the Islamic Model of Economic education and training of youth, Dialogue #7 between Mennonite Theologians from North America and Muslim Theologians from Iran, Religion and yoth: Chalanges and solutions, Winnipeg, Canada, 18-22 March, 2018.

   Religion and the World Economy; A comparative Analysis of Christian and Islamic suggestions for reforming the International financial and monetary systems, Religion and Contemporary World Conference, 27-5-1393. 

 

 Multiple Commitments in Economics, Twelfth World Congress of Social Economics, University of Amsterdam, June 7-9,2007.

 

  An Introduction to the Moral Commitments of Economic Actors 2005, Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

 

  Morality as Commitment within the Theory of Structured Rationality, August 2005. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

 

  Morality and the Concept of Commitment in Economics, April 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

 

  Morality and social preferences; A review of recent literature on moral preferences   November 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

 

   Multiple commitments in Economics, April 2007. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005, commented by Profs. Mark Blaug. 

  Two Mechanisms of Motivation Crowding Effect April 2008. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي