محمدجواد نوروزي ‎فراني

گروه : علوم سياسي
norozimj@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

  • خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي:

  • كارشناسي علوم سياسي دانشگاه تهران
  • كارشناسي ارشد علوم سياسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
  • دكتراي علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)


فعاليت هاي اجرايي

1. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    هيأت علمي    بيش از 10  سال 
2.عضو شوراي سياستگذاري نشر كتاب.    موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    7
3.سردبير و مدير مسئول مجله علمي پژوهشي معرفت سياسي    موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

4. مدير پژوهش گروه علوم سياسي     موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    3 سال
5. عضو شوراي بازنگري و ارتقاء علوم سياسي     شوراي عالي انقلاب فرهنگي    
6. كميته حوزوي وزارت علوم و آموزش عالي    عضوكميته علوم اجتماعي    
 فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي

راهنمايي و مشاوره دهها پايان نامه در مقطع دكتري و ارشد در موسسه امام خميني و ساير مراكز آموزش عالي كشور 

   
كرسي هاي نظريه پردازي، نقد، نوآوري و كرسي هاي ترويجي: 
1. نقد و ارزيابي عرفي گرايي در جمهوري اسلامي ايران   كرسي ترويجي  دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي    16 بهمن 1395
2. دفاع از حقوق بشر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نقد  كرسي ترويجي  دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي    16 بهمن1396
3. نسبت كارامدي با مشروعيت نظام ولايي كرسي ترويجي  دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي   مهرماه 1393
 

     آثار و تاليفات

كتاب

1. فلسفه سياست     موسسه آموزشي و پِژوهشي امام خميني (ره)     1379
2. نظام سياسي اسلام        1380
3. درآمدي بر نظام سياسي اسلام        1381
4. دست در دست صبح        1390
5. درسنامه انقلاب اسلامي    موسسه امام خميني    1392
6. نقد و ارزيابي عرفي گرايي در جمهوري اسلامي ايران     بوستان كتاب     1393 
 

مقاله

1. شاخص كارامدي اسلام در بعد ساختاري نظام اسلامي    معرفت سياسي .ش : 13        
2. بررسي فقهي ديدگاه تلفيقي ولايت فقيه در قالب ثبوت الهي و اثبات مردمي    حكومت اسلامي    //    
3. تحليل تمدن اسلامي در رويكردهاي توصيفي و هنجاري    معرفت سياسي .ش : 17        
4. رويكردي مقايسه اي به  انديشه سياسي محقق‌كركي و آگوستين    حكومت اسلامي        
5. بررسي تطبيقي مبناي شهروندي در فلسفه سياسي    حكومت اسلامي        
6. تراز اسلام ناب در ارزيابي اسلام التقاطي در ساحت ارزش سياسي    مطالعات انقلاب اسلامي

7. بررسي و نقد ديدگاه مستشرقان پيرامون نقش روحانيت در شكل گيري انقلبا اسلامي    معرفت سياسي .ش : 16        
8. مباني التقاط در حلقه كيان و بازتاب آن در جمهوري اسلامي ايران    فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج   
9. شاخص كارامدي نظام سياسي اسلام در ساحت مشروعيت    پژوهشهاي انقلاب اسلامي        
10. اسلام سياسي، ايدئولوژي انقلاب اسلامي    حكومت اسلامي        
11. بررسي و نقد ديدگاه مورگنتا در مورد مناسبات اخلاق و قدرت    مطالعات انقلاب اسلامي        
12. شاخص هاي فرهنگ سياسي مطلوب در اسلام            
13. Formation of The Social Harms In The Intellectual Field of Society From The View of Imam Ali (Peace Be Upon Him)     معرفت سياسي .ش : 13        
14. شاخص ولايتمداري در نظام اسلامي نشريه: » پاييز و زمستان - شماره 8- از 5 تا 24    معرفت سياسي    ش8    1391
15. تأملي در روش شناسي فلسفه سياسي » بهار و - شماره 5 (24 صفحه - از 111 تا 134)    معرفت سياسي    قرباني،مهدي    تابستان 1390
16. پژوهشي در خصوص جايگاه جنگ رواني در اسلام،  معرفت پاييز 1372 - شماره 6    ص: 59-66)
17. جايگاه حزب در اسلام; بررسي ديدگاه‌ها، ،     معرفت    ش 90خرداد 1384 - -     از 96 تا 103)
18. چالش انديشه ديني و سكولار در عصر رضا شاه، (11 صفحه - از 75 تا 85) معرفت  ش 79 تير 1383
19. مباني فكري سكولاريسم، معرفت ، ش 22، ص 22. 
20. نظريه‌سازي در علوم اجتماعي با تأكيد بر نقش پيش‌فرض و پارادايم، معرفت ، ش 72، ص 95. 
21. نقش اسلام در تكوين و پيروزي ايران، معرفت ،  ش 21، ص 28.            
22. نشان واره هاي سكولاريزاسيون، فصلنامه حكومت اسلامي، ش:49.
23. عرفي گرايي و مباني فكري جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه علمي ترويجي خط اول/ش:7،  1388.
24. انقلاب اسلامي و احياي تمدن اسلامي/ مجموعه مقالات/  همايش انقلاب اسلامي و احياي تمدن اسلامي/دانشگاه امام صادق(ع)، 1387            
24. نقش امپرياليسم خبري در شكل دهي افكار عمومي، همايش اخلاق رسانه/ وزارت ارشاد اسلامي/ 1375.
25. نظريه سازي در علوم اجتماعي با تأكيد بر نقش پيش فرض و پارادايم نشريه: معرفت » آذر 1382 - شماره 72 (6 صفحه - از 95 تا 100) 
26. نقش اسلام در تكوين و پيروزي انقلاب ايران نشريه: معرفت » تابستان 1376 - شماره 21 (7 صفحه - از 28 تا 34)            
27. چالش تمدني و نقش آن در ايجاد جريان روشنفكري در ايران  - (6 صفحه - از 43 تا 48) پژوهشهاي مديريت راهبردي    شماره هاي 17 و 18    » 1378
28. عرفي گرايي و مباني فكري جمهوري اسلامي ايران نشريه: رهيافت انقلاب اسلامي » تابستان 1388 - شماره 9 (16 صفحه - از 29 تا 44)            
29. مباني فكري سكولاريسم نشريه: معرفت » پاييز 1376 - شماره 22 (13 صفحه - از 22 تا 34)          
29 . مواجه با چهار گفتمان ليبراليستي/ تأملاتي در باب پويش نظريه ولايت فقيه نشريه: ضميمه خردنامه همشهري » 18  (2 صفحه - از 2 تا 2 از 16 تا 16) فروردين 1384 - شماره 45            
30. نشان واره هاي سكولاريزاسيون (عرفي شدن) نشريه: حكومت اسلامي » بهار 1388 - شماره 51 (33 صفحه - از 99 تا 131)            
31. نشانواره هاي جمهوري اسلامي ايران نشريه: » بهار - شماره 330 صفحه - از 27 تا 56    معرفت سياسي   تابستان 1389
32. جمهوري اسلامي ايران در پنج گفتمان نشريه: » (32 صفحه - از 85 تا 116)     مطالعات انقلاب اسلامي    تابستان 1387    - شماره 13
33. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور نشريه: معرفت فلسفي » زمستان 1388 - شماره 26            
34. انديشه ديني و سكولاريسم در عصر رضاخان،     مطالعات انقلاب اسلامي،    1387.    
35. ايدئولوژي حاكم بر رژيم پهلوي و عملكرد جريان مذهبي در برخورد با آن نشريه: » تابستان و (22 صفحه - از 11 تا 32)    مطالعات انقلاب اسلامي    پاييز 1386    - شماره 9 و 10
36. انقلاب اسلامي و چالش سنت و مدرنيته نشريه: » (24 صفحه - از 39 تا 62)    مطالعات انقلاب اسلامي    زمستان 1384    - شماره 3
37. اسلام، مدرنيته و حاكميت ديني در جمهوري اسلامي ايران » پاييز و ، (30 صفحه - از 135 تا 164)     معرفت سياسي    زمستان 1390    شماره 6  
38. چالش انقلاب اسلامي و مدرنيته، فصلنامه ،1385، ش:1.    مطالعات انقلاب اسلامي        
39. ولايت و عبور از فتنه نشريه: مربيان » زمستان 1390 - شماره 39 (9 صفحه - از 15 تا 23)            
40.   شاخص كارآمدي اسلام در بعد ساختاري نظام اسلامي    
41. بررسي و نقش رهبري نظام در تحولات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي .     نشريه: پژوهش هاي انقلاب اسلامي زمستان 1391     نوروزي ،محمد جواد و علي اكبر باقري.    افتخارات


سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي