عليرضا كرماني

گروه : عرفان
kermani@iki.ac.ir


زندگي نامه


سوابق تحصيلي
 • خارج فقه و اصول.
 • دكتري فلسفه مؤسسه امام خميني(ره).


فعاليت هاي اجرايي

قائم مقام گروه عرفان مؤسسه امام خميني(ره)، عضو شوراي علمي گروه عرفان مؤسسه امام خميني(ره)، مديرمسول نشريه حكمت عرفاني.فعاليت هاي آموزشي


فعاليت هاي پژوهشي


آثار و تاليفات

كتاب

 

 • بررسي معاد جسماني از ديدگاه ابن‏ عربي و ملاصدرا؛
 • فلسفه دين؛
 • كلام جديد؛
 • مباني و فلسفه عرفان نظري؛
 • ايمان در سپهر اديان.
   

مقاله

 

 • زبان دين در عرفان؛
 • عقل و دين از ديدگاه غزالي؛
 • چينش نظام عالم از ديدگاه ابن عربي؛
 • تاريخ فلسفه دين؛
 • الوين پلنتينگا و باورهاي واقعا پايه؛
 • معاد صدرايي و ريشه‏هاي عرفاني آن؛
 • حقيقت و چگونگي سلوك در قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي(ره)؛
 • عناصر عرفاني كتاب مقدس؛
 • ساختار سلوكي و نظري عرفان آگوستين؛
 • بررسي تطبيقي معاد در عرفان، فلسفه و كلام.


افتخارات

كسب عنوان «اثر شايسته تقدير» جشنواره جايزه كتاب سال حوزه در سال 1391 براي كتاب «فلسفه دين».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي