عسكري سليماني‌اميري

گروه : فلسفه
soleymani@iki.ac.ir


زندگي نامه

اين جانب عسكري سليماني اميري به سال 1337 در شهر اميركلا - 5 كيلومتري بابل - در خانواده‎اي مذهبي ديده به جهان گشودم تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در همين شهر به پايان برده و تحصيلات دبيرستاني را در شهر بابل با اخذ ديپلم در هنرستان در رشتة «مدل‌سازي و ذوب فلز» به پايان بردم.  در سال 55 وارد حوزه علميه قم شدم و در سال 59 در كنار دروس حوزوي وارد مؤسسه در راه حق شدم و دروس معارف اسلامي و فلسفه را زير نظر استاد حضرت آية الله مصباح يزدي شروع كردم و در سال 66 در رشته فلسفه به صورت تخصصي ادامه تحصيل دادم. هم‎زمان با ورود به رشتة فلسفه به نوشتن مقالات در علوم عقلي روي آوردم كه بخشي از آن‎ها به چاپ رسيد. بلافاصله پس از اتمام تحصيلات فلسفي در بخس پژوهش مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به عنوان عضو هيأت علمي پذيرفته شدم و مديريت علمي بخش منطق دايرة المعارف علوم عقلي اسلامي به عهده‌دار شدم.
 سوابق تحصيلي

تحصيلات حوزوي:

سطح چهار.

 

تحصيلات دانشگاهي:

دكتري فلسفه مؤسسه امام خميني(ره).فعاليت هاي اجرايي

مديريت علمي بخش منطق دائرة‏المعارف علوم عقلي اسلامي. فعاليت هاي آموزشي

تدريس
ضمن تدريس دروس معارف و تاريخ اسلام در سه ترم متولي به ترتيب در سه دانشگاه تبريز، آزاد اسلامي اراك و علامه طباطبايي و شهيد بهشتي تهران، دروس تخصصي رادر مراكز زير داشته و دارم.
1.    تدرس فلسفه در مقطع كارشناسي در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مدرسه حجتيه از جامعة المصطفي العالميه.
2.    تدرس منطق قديم در مقطع كارشناسي در مدرسه حجتيه و مدرسه امام از جامعة المصطفي العالميه.  
3.    تدرس فلسفه در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه باقر العلوم عليه السلام.
4.    تدرس منطق قديم پيش‌رفته در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه باقر العلوم عليه السلام و در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
5.    تدريس علم النفس فلسفي در مقطع كارشناسي ارشد در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و مدرسه حجتيه از جامعة المصطفي العالميه. 
6.    تدرس منطق جديد در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني و دانشگاه باقر العلوم عليه السلام.
7.    تدرس فلسفه دين (ادلة اثبات وجود خدا نقد و بررسي) در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه باقر العلوم عليه السلام.
 فعاليت هاي پژوهشي

پايان‌نامه‌ها
راهنمايي دكتري و سطح 4

1.    بررسي تطبيقي وجود محمولي در حكمت متعاليه و فلسفه كانت و تحليلي: راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور اول محسن قمي، مشاور دوم: يارعلي كرد فيروزجايي، دانشجو: مسعود صادقي. باقر العلوم، 21/10/ 1392.
2.    علم الهي به جزئيات در فلسفه اسلامي (فارابي... ملاصدرا و تابعان) و مقايسه آن با نصوص ديني. راهنما: عسكري‌سليماني‌اميري، مشاوران: حسن معلمي، ابوالفضل كياشمشكي، دانشجو: ابراهيم رستمي‌: دانشگاه معارف تاريخ دفاع: 8/3/93. (مقطع دكتري)
3.    بررسي عقلاني معناي زندگي با تكيه بر قرآن كريم، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاوران: احمد اعظي، و علي شيرواني، دانشجو: محمد مهدي قائمي اميري؛ دانشگاه باقر العلوم، تاريخ دفاع: 15/6/1393. (مقطع دكتري)
4.    بررسي نحوة تركيب ماده و صورت در حكمت سينوي و صدرايي، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: يار علي كرد فيروزجايي، دانشجو: روح الله چراغي، 26/3/94.
5.     الگوي استدلال در قرآن، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: حميد آريان و احمد ابوترابي، دانشجو: محمد رضا محمد عليزاده، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، مهر 1394. (دكتري)
6.     معناي زندگي ..... راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور ... دانشجو: احمد محمدي احمدآبادي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1394، (دكتري)
7.    نقدو بررسي ديدگاه كانت در باره خداوند، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: يارعلي كرد فيروزجايي، دانشجو: علي سراقي، دي 1394 (سطح حوزه علميه قم)
8.    بررسي انتقادي ديدگاه غياث الدين منصور دشتكي در معاد، دانشجو: محمد رضا مدرسي، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور عليرضا كرماني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، خرداد 1395.


مشاوره دكتري
1.    بررسي و نقد نيهيليسم (هيچ‌انگاري) عبد الرضا مسلمي خوزاني (حوزة علمية قم، رسالة سطح چهار، 1388).
2.    از وحدت تشكيكي تا وحدت اطلاقي از ديدگاه علامه طباطبايي، رسالة سطح چهار حوزه علميه قم، دانشجو: محمد علي اردستاني، استاد راهنما حضرت اية الله عبادي شاهردودي.
3.    معاد جسماني در حكمت متعاليه و كتاب و سنت، رسالة سطح چهار حوزه علميه قم،  دانشجو: محمد جواد واعظي؛ استاد راهنما پارسا نيا
4.    بررسي تعارض ضرورت علي و اراده انساني از ديدگاه حكمت متعاليه و اصوليين معاصر، راهنمايان: سيد مصطفي محقق داماد، سر كار خانم منيره پلنگي، مشاور: عسكري سليماني اميري، دانشجو: مجيد احسن، 1395؛ دانشگاه شهيد مطهري.
5.    شعور موجودات در آينة آيات و روايات و تبيين آن بر اساس حكمت متعاليه، دانشجو: محمد علي محيطي اردكاني، راهنما: غلامرضا فياضي، مشاور: عسكري سليماني اميري، شهريور 1395.
6.    كاربست بعد هستي شناختي علم حضوري در الهيات بالمعني الاخص از منظر حكمت متعاليه، دانشجو: محمد جواد پاشايي، راهنما ابو الفضل كياشمشكي، مشاور: عسكري سليماني اميري، 14 مهر 1395.
7.    بررسي تناسخ ملكي در حكمت متعاليه و نسبت آن با معاد جسماني رجعت و زنده شدن مردگان، راهنما: محمد تقي يوسفي، مشاور: عسكري سليماني اميري، دانشجو: معصومه سادات سالك، خرداد 1395.
8.    وجود نامحدود خدا، چيستي، اثبات: راهنما: حسن معلمي، مشاور عسكري سليماني اميري، دانشجو: روح الله سوري، حوزه علميه قم: اسفند 95.
  
راهنمايي ارشد و سطح 3
1ـ يقين و يقينيات در منطق و فلسفه اسلامي، عبد الحميد شهيد زاده، (كارشناسي ارشد فلسفه، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1384).
2 ـ  راه‌ها و موانع شناخت از نظر قرآن، رمضانعلي فكرت (كارشناسي ارشد فلسفه، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1384).
3 ـ علم الهي از ديدگاه غزالي و علامه طباطبايي، ابراهيم شهاب (كارشناسي ارشد فلسفه، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1385).
4ـ بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در بارة تجرد نفس در فلسفة اسلامي، محمد تقي شهاب (كارشناسي ارشد فلسفه، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1385).
5ـ مقايسه بين براهين وجودي و صديقين، خانم صادقي (كارشناسي ارشد فلسفه، دانشگاه باقر العلوم، 1385)
6ـ حقيقت و مراتب علم الهي در حكمت متعاليه، سيد محمد جواد نبوي (كارشناسي ارشد گرايش فلسفة اسلامي، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1386)
7ـ محسوسات از نظر ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا و علامه طباطبائي (كارشناسي ارشد گرايش فلسفة اسلامي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي 1386)
8ـ اتحاد عاقل و معقول از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري، (كارشناسي ارشد گرايش فلسفة اسلامي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي 1385).
9- حقيقت نفس انساني و ويژگي‌هاي آن از ديدگاه علامه طباطبايي و استاد مصباح؛ (كارشناسي ارشد گرايش فلسفة اسلامي مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي 1385).
10- مقايسه ميان برهان وجودي و برهان صديقين،  (كارشناسي ارشد، باقر العلوم،) طاهره صادقي كيا، 1385.
11- چگونگي علم به محسوسات (حضوري يا حصولي از ديدگاه فيلسوفان اسلامي؛ (كارشناسي ارشد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) رحيم بابانژاد؛ 1386).
12ـ ا رزش منطقي استقراء از منظر شهيد صدر با توجه به انتقادات جديد بر آن (كارشناسي ارشد فلسفه، دانشگاه باقر العلوم (ع) دانش‌پژوه اقدس چهل تنان.
13ـ رابطة نفس و بدن از ديدگاه شيخ الرئيس و ملاصدرا و آقا علي زنوزي، (كارشناسي ارشد فلسفه، جامعة المصطفي العالمية، مدرسة عالي امام خميني (ره) 1388)
14ـ معناي زندگي در كلام امام علي عليه السلام، جواد مبلغ، (كارشناسي ارشد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ش(ره) 1388)
15ـ ديدگاههاي منطقي علامه طباطبايي، حسام الدين شريفي، (كارشناسي ارشد باقر العلوم عليه السلام) 1389.
16ـ آراء منطقي مير داماد، سعيد احمدي، مشاور يار علي كرد فيروز جايي، دانشگاه باقر العلوم، شهريور 1390.
17. تحليل و تبيين روش شناسي صدر المتألهين در استفاده از آيات و روايات، مشاور عليرضا قائمي نيا، ريحانه عاشور پور چمنداني، دانشگاه باقر العلوم، 1390.
18. تبيين فلسفي تجسم اعمال از ديدگاه حكمت متعاليه، دانشجو آقاي عالم، استاد مشاور محمد باقر ملكيان، 1390. 
19. بررسي برهان صديقين از ديدگاه علامه طباطبايي و ناقدان، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور محمد مهدي گرجيان، دانشجو: غلامرضا رضوي، 1390: دانشگاه باقر العلوم عليه السلام.
20ـ تأثيرات اعتقاد به امامت در سلوك صراط مستقيم، دانشجو عبد الرضا ابراهيمي فر، مشاور حميد كريمي، سطح 3 حوزة علميه قم 1391.
21.ـ معقول ثاني فلسفي و رابطه آن با وجود ربطي از ديدگاه علامه طباطباي، شهيد مطهري و آيت الله مصباح يزدي، دانشجو: ابوالقاسم حسيني، راهنما: عسكري سليماني اميري؛ مشاور: محمد باقر ملكيان، حوزة علميه قم، 1/11/ 1391.
22ـ هستي شناسي و معرفت شناسي قضايا در انديشه منطق دانان و فيلسوفان مسلمان، دانشجو، سيد قطب هاشمي نژاد، استاد راهنما: عسكري سليماني اميري، استاد مشاور: عبد الله فتحي، مدرسه عالي امام خميني، 4/ 11/ 1391. 
23.   بررسي دو قاعده ما لاسبب و ذوات الاسباب و نسبت آن دو با ادله‌ي اثبات وجود خدا: دانشجو: مريم رنجبر، راهنمايي عسكري سليماني اميري مشاور: محمد تقي يوسفي. دانشگاه باقر العلوم، 26/3/1392.
24. نقد و بررسي نظريات فيزيكي ادراك حسي، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: سربخشي، دانشجو: محمد حسن فاطمي نيا مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 8/7/93.
25. بررسي چگونگي تأثير متقابل عقل و صفات نفساني در كتاب و سنت، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: محمد باقر تحريري، دانشجو: محمد علي خسروي. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره). 26/7/93.
26ـ دين و معناي زندگي، راهنما: عسكري سليماني اميري، دانشجو: سيد حسن حسيني، جامعة المصطفي العالمية، تير 1393.
27ـ اصل امتناع تناقض و پاسخ به برخي شبهات، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: آيه الله فياضي، داور: محمد فنايي اشكوري، دانشجو: جوان فكر. مؤسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 29/10/93.
28ـ نقد و بررسي نظريه اعتباريات شيخ اشراق از ديدگاه صدرا، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: يار علي كرد فيروزجايي، دانشجو: زهرا باغبانان، 11/10/1392 برگزار شده در آبان 93.
29. مباني معرفت شناختي و روش شناختي علم ديني از منظر آية الله مصباح يزدي، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: علي مصباح، دانشجو: خانم گنج خاني، دانشگاه باقر العلوم، 23/3/94.
30. بررسي عقلي آيات و روايات دال بر شناخت خدا به خدا و تطبيق آن بر براهين فلاسفه و عرفان اسلامي (ابن سينا، ملاصدرا،‌علامه طباطبايي و ابن تركه) راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: محمد باقر ملكيان، داور خسروپناه، دانشجو: حامد شاد. حوزه علميه قم: 20/10/94.
37ـ حقيقة علم الانسان بالواقع الخارجي المادي الجسماني، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: حسن معلمي، دانشجو: جاسم كاظم الموسوي، جامعة المصطفي العالمية، خرداد 1395.
38ـ تعليم نوين منطق 2با استفاده از پاورپينت: راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور محمد باقر ملكيان، دانشجو: عطاء الله احمد خاني، 1395.
39ـ بررسي هستي شناختي و معرفت شناختي قوه واهمه از منظر ابن سينا و ملاصدرا، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: يارعلي كرد فيروزجايي، دانشجو: حسين پژوهنده.
40ـ بررسي تطبيقي ايمان از منظر آيت الله جوادي آملي و آگوستين: راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: يوسفي، دانشجو: باقر ياقوتي، پائيز 1395.
41- معنا بخشي مرگ به زندگي و تأثير آن بر سبك زندگي با تأكيد بر آيات و روايات، راهنما: عسكري سليماني اميري، مشاور: سليماني بهبهاني، دانشجو: مليحه نقي‌ئي، دانشگاه معارف، 1395.

 

مشاوره ارشد
1ـ علم الهي از منظر شيخ الرئيس و صدر المتألهين، رضوانه نجفي (كارشناسي ارشد فلسفه، باقر العلوم، 1382).
2ـ يقين از منظر برهان و قرآن، مرتضي رضايي (كارشناسي ارشد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1383).
3 ـ تأثير فلسفه در آثار تفسيري ملاصدرا، عليرضا دهقان‌پور (كارشناسي ارشد فلسفه، باقر العلوم، 1383).
4ـ مباني اخلاق در دين، محمد رسول روزبه (كار شناسي ارشدفلسفه، باقر العلوم، 1383).
5ـ فلسفة اسلامي در كلام شيعه، ابراهيم افتخاري (كارشناسي ارشد مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1384).
6ـ معرفت شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري، عليرضا رفعت (كارشناسي ارشد، مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي، 1385).
7ـ انسان شناسي عرفاني از منظر ابن عربي و امام خميني، حسين مقدس (كارشناسي ارشد دانشگاه باقر العلوم زمستان 1385).
8ـ بررسي تطبيقي برهان وجودي از منظر آية الله محمد حسين غروي اصفهاني و آنسلم( كارشناسي ارشد مدرسة عالي فقه و معارف اسلامي، 1368).
9ـ ماهيت فلسفة اسلامي، رسول نادري، (كارشناسي ارشد دانشگاه باقر العلوم، 1387).
10ـ عالم مثال از منظر شيخ شهاب الدين سهروردي و ملاصدراي شيرازي و كار كردهاي فلسفي آن، نرجس كرمي، (كارشناسي ارشد دانشگاه باقر العلوم، 1387).
11ـ دور العبادة في السعادة عند العقل و الشرع، عبد الجبار الموسوي (جامعة المصطفي، 1388)
14ـ منطق فازي و پيامدهاي فلسفي آن، سيد امير سخاوتيان، (دانشگاه باقر العلوم عليه السلام، 1388)
15-چيستي معجزه، اسماعيل نيك پور، مركز مديريت، 1388.
16- ادلة حركت جوهري و نتايج آن، علي سپهري، مركز مديريت، سطح چهار، 1389.
17- بررسي ديدگاهها در باب معناي زندگي، محمد محبي، مركز مديريت، 1389.
18ـ حركت و تكامل نفس در حكمت صدرا و آيات و روايات، ناصر الرضا ضيائي نيا، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، در دانشگاهها، 1389.
19ـ  بديهيات اوليه زير ساخت ‌هاي معرفت بشري، مهدري رحيمي، سطخ سه حوزه، 1389. 
20ـ منطق استقراء از نظر شهيد صدر و  تأثير آن بر اعتقادات اسلام، كارشناسي ارشد از دانشگاه معارف اسلامي گروه مدرسي معارف اسلامي گرايش مباني نظري اسلام استاد راهنما عبد الحسين خسرو پناه، مشاور عسكري سليماني اميري، دانشجو: احمد پور اكبر. 1390.
21. نظرية عينيت وجود و ماهيت چالش‌ها و خيزش‌ها (راهنما علي شيرواني، مخقق روح الله چراغي) مشاور عسكري سليماني اميري، 1390.
22. معناي زندگي از ديدگاه ملاصدرا، راهنما، امير ديواني، دانشجو، عليرضا دهقانپور، 1390.
23. حقيقت ادراك حسي از منظر شيخ اشراق و ملاصدرا، داشجو، بهرام جهان ديده، راهنما حسن معلمي. مشاور عسكري سليماني اميري، دانشگاه باقر العلوم، 1390.

 

داوري سال 90
1. معرفت شناسي ادراكات اعتباري از نظر علامه طباطبايي و شهيد مطهري، دانشجو، زهرا حسيني مهرآبادي، راهنما عليرضا قائمي نيا، مشاور: يارعلي كرد فيروزجايي، 1390.
2. چيستي و ارزش معرفت شناختي علم حضوري از منظر حكمت متعاليه، دانشجو: محمد سربخشي، راهنما: محمد فنائي اشكوري، مشاور حسين شريفي، 1390.
3. تلازم وجود رابط معلول و وحدت شخصي وجود، دانشجو: مهدي احمد خان بيگي، راهنما: مجتبي مصباح، مشاور: عبد الرسول عبوديت، 1390. مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 

 

داوري سال 91 
4. حقيقت آفرينش از ديدگاه ملاصدرا و نقد و بررسي دلايل عقلي و نقلي وي بر آن. دانشجو، مرتضي رضايي، راهنما غلامرضا فياضي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1391.
5. عقل عملي و كاركرد آن در حكمت عملي از ديدگاه ملاصدرا، دانشجو، جمال سروش، راهنما محمد فنايي اشكوري، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1391.
6. بررسي كارايي نظرية طراحي هوشمند در اثبات خالق، دانشجو محسن انبيايي، راهنما، حميد رضا حسني، مشاور يوسف دانشور نيلو، داور عسكري سليماني اميري، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1391 تاريخ دفاع  10/ 6/  1391 .
7. نقد و بررسي ديگاه متكلمين اهل سنت در موضوع حيات برزخي، راهنما، عزالدين رضا نژاد، مشاور رسول رضوي دانشجو، عباسعلي صالحي، داور عسكري سليماني اميري، حوزة علمية قم 1391. مقطع سطح 3.
8. بررسي چگونگي سازگاري تجرد نفس با  حركت تكاملي آن، راهنما، حسن معلمي، مشاور اول غلامرضا فياضي، مشاور دوم امير ديواني، داور عسكري سليماني اميري، محمد مهدي گرجيان و يار علي كرد فيروزجايي، دانشگاه باقر العلوم، مقطع دكتري. سال 91.


داوري سال 92
9.. نقد و بررسي نظريه انسجام گروي در حوزه موجه سازي معرفت بشري با تأكيد بر آراي كيث لرر. دانشجو: مهدي بعداللهي، راهنما: حسن معلمي، مشاور: محمد حسين زاده، آية الله فياضي. داور عسكري سليماني اميري، قائمي نيا، يار علي كرد فيروزجايي. دانشگاه باقر العلوم: سال 92.
10. بررسي تأثير اعمال انسان د ر خير و شر تكويني، دانشجو: مصطفي ده‌باشي، راهنما: مجتبي گودرزي، مشاور: بهروز محمدي منفرد. دانشگاه معارف، سال 92.
11. برهان صديقين از ديدگاه ابن سينا، ملاصدرا و علامه طباطبايي، دانشجو: عبد العلي حسيني، راهنما: ابو الحسن غفاري، مشاور: محمد مهدي احمدي اصفهاني. مردسه عالي فقيه و معارف اسلامي، جامعة المصطفي، سال 92.
12. علم خدا بررسي تحليلي ديدگاه علاه مجلسي و ملاصدرا، دانشجو: جاسم موسوي، راهنما علي عباسي، مشاور: حسن معلمي، داوران: آية الله فياضي، برنجكار و عسكري سليماني اميري. مدرسه امام جامعة المصطفي.
13. بررسي مسئله شر از ديدگاه مرتضي مطهري، و آلوين پلنتينگا، دانشجو: مدينه صديقة رهنما: حميد محموديان، مشاور: محمد هادي طلعتي. مركز مديريت خوزه‌هاي علميه خواهران، سال 1391. 
14. جايگاه اخلاقي احتياط با تأكيد بر آموزهةاي اسلامي، راهنما: اكبر ميرسپاه، مشاور: هدايتي، دانشجو: سعيد امامي ليقوان، 18/7/92 دانشگاه معارف قم.
15. مباني عقلي تجسم اعمال از ديدگاه حكمت متعاليه، راهنما، محمد مهدي گرجيان، مشاوران: حسن معلمي، سيد محمود موسوي، داوران: عسكري سليماني اميري، يوسفي، دانشگاه باقر العلوم: 11/7/92.
16. نقش بندگي در اخلاق اجتماعي، راهنما: رمضاني، مشاور: هدايتي دانشجو: مهدي ابراهيم پور داور: عسكري سليماني اميري. دانشگاه معارف 12/9/1392.
بررسي اختلافات ابن رشد و ابن سينا در حوزة فلسفه اولي، راهنما: يار علي كرد فيروزجايي، مشاور: حسن عبدي، دانشجو: سيد علي هاشمي، داور: عسكري سليماني اميري، دانشگاه باقر العلوم: 1/11/1392.
18. بررسي تطبيقي آراي فلسفي علامه طباطبايي و آية الله مصباح يزدي در امور عامه، راهنما: يارعلي كرد فيروزجايي، مشاور: حسن عبدي، دانشجو: اكبر اسدپور فلكدهي، 6/11/92. دانشگاه باقرا لعلوم
19. مباني هستي شناختي معرفت، و انسان شناختي آيت الله جوادي آملي در توليد علم ديني، دانشجو: عباس نصيري فرد، راهنما: عبد الحسين خسرو پناه، مشاور محمد مهدي گرجيان، داور: عسكري سليماني اميري، حوزة علميه قم. بهمن 1392.
بررسي انتقادي ناواقع گرايي ديني در كتاب درياي ايمان با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي، دانشجو: حبيب الله پاكدامن، راهنما: حسن عبدي، مشاور: محسن قمي. داور: عسكري سليماني اميري، دانشگاه باقر العلوم،17/12/ 1392.


داوري 93
20ـ بررسي از خود بيگانگي از نظر صدر المتألهين و جلال الدين مولوي، راهنما: ابوالفضل كياشمشكي، مشاور عبد الحسين خسرو پناه، دانشجو: انسيه ماهيني. دانشگاه معارف اسلامي (مقطع دكتري)
21ـ عقل و نقل به مثابة معيار سنجش گزاره‌هاي عرفان نظري، راهنما: آية الله علي عابدي شاهرودي، مشاوران: دكتر امير ديواني و دكتر الهي منش، داوران دكتر محمد فنايي اشكوري، دكتر كلباسي و عسكري سليماني اميري، دانشجو: علي فضلي، دانشگاه اديان و مذاهب. 25/10/93.
22ـ بررسي و نقد ادله عقلي نفي و اثبات ضرورت علي، راهنما: آية الله غلامرضا فياضي، مشاوران علي عباسي، رضا برنجكار، داوران: اكبر ميرسپاه، ابو الفضل كيا شمشكي و عسكري سليماني اميري، دانشجو: حيات الله ناطقي، جامعة المصطفي العالمية،  23/10/93.
23ـ تأثير ايمان بر عقل از منظر آيات و روايات با تأكيد بر اصول كافي، راهنما: هادي صادق، مشاوران: سيد محمد مهدي ميرباقري و سيد محمود موسوي، داوران، محمد مهدي گرجيان، عسكري سليماني اميري، دانشجو: محمد حسين رجايي، باقر العلوم، 25/10/ 93.
24ـ تحليل و نقد ديدگاه جان دوئي، در منطق: تئوري تحقيق، با رويكر اسلامي، راهنما: محمد فنايي اشكوري، مشاور: علي مصباح، داور: عسكري سليماني اميري، شهريور 1395.
 آثار و تاليفات

كتاب


1. كتاب سرشت كليت و ضرورت 
(پژوهشي در فلسفة منطق)  
اين كتاب در سال 1378 در 375 صفه از مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم به چاپ رسيد. 
اين كتاب در سال 1379 به عنوان كتاب سال 1378 از سوي حوزه علميه قم  برگزيده شد. 
2. كتاب معيار انديشه 
و از سوي مركز انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در 208 صفحه در سال 1381 به چاپ رسيد.
اين كتاب توسط كتب درسي آموزش و پرورش كشور بخش كتب درسي به عنوان كتاب كمك آموزشي شناخته شد و برنده جايزه شده است.
3.نقد برهان‎ناپذيري وجود خدا
اين كتاب در سال 1380 در 360 صفحه از سوي مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم به چاپ رسيد. 
اين كتاب از سوي كنگره دين پژوهان و نيز از سوي حوزه علميه قم در سال 1380 اثر برگزيدة شناخته شد. و نيز در ميان كتب به طبع رسيده انتشارات دفتر تبليغات برگزيده شد.
4. فارابي
تاريخ فلسفه اسلامي، قم، انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي، 1385.
5. ابن‌سينا
تاريخ فلسفه اسلامي، قم، انتشارات مركز جهاني علوم اسلامي، 1385.
6. منطق و شناخت‌شناسي 
از نظر  حضرت آيةالله مصباح يزدي به ضميمة روش‌شناسي علوم، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1388.
7. منطق پيشرفته، 
مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي صلي الله عليه و آله، قم 1389.
8. معيار دانش، ج1،
 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1390.
9. معيار دانش، ج2، 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1391.
10. منطق و منطق دانان مسلمان، در «درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي ج2» تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1392. 
11. منطق صدرايي
قم انتشارات حكمت اسلامي، 1393.
12. اصول و قواعد برهان ج1 (شرح مقالة اولي برهان شفا)
قم انتشارات حكمت اسلامي، 1395/
13. برهان صديقين علامه طباطبايي
قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1395.
14. اصول و قواعد برهان ج2 (شرح مقالة ثانية برهان شفا)
قم انتشارات حكمت اسلامي، 1395/
15. اصول و قواعد برهان ج3، شرح مقالة ثالثه برهان شفا)

مقاله

مقالات علمي  تخصصي
1. قضايا كلي و جزيي در منطق قديم و جديد (مجلة معرفت 6 پاييز 1372)
2. قضاياي حقيقيّه خارجيّه و لابتّيّه (مجلة معرفت 8  بهار 1373)
3. وجود كامل مطلق (مجلة معرفت 16 بهار 1375)
4. قضاياي شرطي در منطق قديم و جديد (مجلة معرفت 16 بهار 1375)
5. قاعده فرعيه و ثبوت الثابت (مجلة معرفت 29 تابستان 1378)
6. وجود كامل مطلق (مجلة معرفت 29 تابستان 1378)
7. ذات و صفات الهي در كلام امام علي عليه السلام (معرفت 39 اسفند 1379)
8. قاعدة فرعيه و وجود محمولي يا (اتصاف ماهيت به وجود) ( خردنامة صدرا، شماره 23، بهار 80).
9. تصور و تصديق از ديدگاه صدر المتألهين (مجلة معرفت 42 خرداد 1380)
10. يك كتاب در يك مقاله (مجلة معرفت 42 خرداد 1380
11. نقش حد وسط در قياس‎هاي اقتراني (مجلة خرد نامة صدرا 24 تابستان 80)
12. صفات الهي در كلمات امير المؤمنين علي عليه السلام (مجلة معرفت 47 آبان 1380) 
13. انسان شناسي‎اخلاقي و سياسي نزد فارابي (معرفت 54،1381)
14. پوچي ِ پوچي نقدي بر مقالة ”پوچي“ (نقد و نظر، سال هشتم، شمارة سوم و چهارم، پائيز و زمستان 1382) 
15. خدا و معناي زندگي نقد و بررسي مقالة «آيا هدف خداوند مي‌تواند سرچشمة معناي زندگي باشد؟» (نقد و نظر، سال هشتم، شمارة سوم و چهارم، پائيز و زمستان 1382 ) 
16. ژرف‌نگران در حديث امام سجاد عليه السلام (نقد و نظر سال نهم، شمارة اول و دوم بهار و تابستان 1383) 
17. ژرف‌نگران يا فرونگران در حديث امام سجاد عليه السلام. (نقد و نظر سال نهم شمارة سوم و چهارم، پائيز و زمستان 1383). 
18. قصة سرگرداني (نقد و نظر سال نهم شمارة اول و دوم بهار و تابستان 1383)  
19. كانت و برهان وجودي (مقالات همايش بين المللي ”دويست سال پس از كانت) .
20. تقابل حكومت اسلامي و حكومت سكولار، (علوم سياسي، سال هشتم، زمستان 84، شمارة  32). 
21. بررسي و تكميل مدخل «منطق» در دايرة المعارف اسلام، (معارف عقلي، سال اول، سال 1385، شمارة 1). 
22. معرفي اصطلاح‌نامه منطق و تأملي در آن، (معارف عقلي، سال اول، شمارة 1). 
23. ضرورت بازنگري در منطق، در مجموعه مقالات همايش بررسي متون و منابع حوزه‌هاي فلسفه، كلام، اديان و عرفان (اسماء) ج 3، به كوشش دكتر حسين كلباسي اشتري، (تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385).
24.  گذر از ذهن به عين در براهين عرفا و براهين وجودي (معارف عقلي، شمارة 4، زمستان 1385) 
25. پيراستگي برهان صديقين علامة طباطبايي (نقد و نظر، شمارة 47-48، 1386)
26. تصور، در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
27تصديق در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388. 
28.معناي زندگي در نظر و عمل، مجموعه مقالات همايش بين المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه 2010، ج 2. 
29. احكام قضايا در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
30. قسمت در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
31. قسمت طبيعي در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
32. قسمت منطقي در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
33. اوليات در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
34. اولي در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1388.
35. قاعدة فرعيه در گنجينة معرفت (مجموعه مقالات منطقي و فلسفي) ج1، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1388.
36. پارادوكس مواد ثلاث در منطق و فلسفه، (در رفعت حكمت انديشه نامة علامه ابو الحسن رفيعي قزويني (ره) به كوشش محمد علي اردستاني، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، تهران 1388.)
37. وجود رابط و رابطي، (در رفعت حكمت انديشه نامة علامه ابو الحسنن رفيعي قزويني (ره) به كوشش محمد علي اردستاني، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، تهران 1388)
38ـ معيار برهان صديقين (تطبيق بر برهان ابن  سينا، ملاصدار وعلامه طباطبايي)، حكمت اسلامي، شماره 1، تابستان 93.
39- فلسفه و منطق، عسكري سليماني اميري، رهنامه پژوهش، شماره 17-18، نشرية علمي فرهنگي، بهار و تابستان 1393.
40- نظرية تعريف ارسطويي، عسكري سليماني اميري، در ره يافت‌ها و ره‌آوردها ديدگاهي حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي منطق، معرفت شناسي، فلسفة اسلامي و فلسفة  علم. قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1395.
41- قضيه احكام و اقسام آن، عسكري سليماني اميري، در ره يافت‌ها و ره‌آوردها ديدگاهي حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي منطق، معرفت شناسي، فلسفة اسلامي و فلسفة  علم. قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1395.
42 ـروش شناسي علوم، عسكري سليماني اميري، در ره يافت‌ها و ره‌آوردها ديدگاهي حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي منطق، معرفت شناسي، فلسفة اسلامي و فلسفة  علم. قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1395.
43- برهان، عسكري سليماني اميري، در ره يافت‌ها و ره‌آوردها ديدگاهي حضرت آيت الله محمد تقي مصباح يزدي منطق، معرفت شناسي، فلسفة اسلامي و فلسفة  علم. قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1395.
44ـ نقد شهيد مطهري در تقسيم حمل به ذاتي اولي و شايع صناعي، عسكري سليماني اميري، تماشا‌گه‌راز، بهار 92.


علمي پژوهشي
1. مبنا گروي در فلسفة اسلامي (مجلة ذهن 2)
2. وجود محمولي (مقايسه بين محمول بودن وجود و نظريه كانت، فرگه و راسل مبني محمول نبودن وجود) (مجلة پژوهش‎هاي فلسفي‌ـ‌كلامي 11-12؛ 1381)
3. كلي و جزئي (معرفت فلسفي، سال اول شمارة اول و دوم، پائيز و زمستان 1382). 
4. صعوبت يا سهولت حد (معرفت فلسفي، سال اول شمارة 4، تابستان 1383).
5. اصالت وجود سازگار با كثرت تشكيكي (معرفت فلسفي، سال دوم شماره دوم زمستان 1383).
6. حضوري بودن محسوسات (معرفت فلسفي، شمارة 7، سال دوم، بهار 1384).
7. چرا چهار شكل؟ يا سه شكل يا شش شكل. (معرفت فلسفي، سال دوم شماره 8، تابستان 1384).
8. كثرت تشكيكي سازگار با وحدت شخصي (معرفت فلسفي، سال سوم شماره 9، 1384پاييز).
9. دور نمايي از منطق، فرامنطق و فلسفة منطق، (قبسات، سال يازدهم، شمارة 39و 40، 1385).
10. جايگاه ام القضايا (اصل امتناع تناقض) در ميان معارف بشري (معرفت فلسفي، سال سوم شمارة 11، 1385).
11. امكان يا امتناع برهان لمي و اني بر وجود خداي متعالي (قبسات، سال يازدهم، سال 1385 شماره 41).
12. شهود خدا برهان خدا، (معرفت فلسفي 14، سال چهارم، شمارة دوم، زمستان 1385).
13. برهان‌هاي وجوب و امكان و قاعدة «ذوات الاسباب لاتعرف إلا باسبابها» (معرفت فلسفي 16، سال چهارم شمارة چهارم، تابستان 1386). 
14. قاعدة ذوات الاسباب در منطق در يك نگاه (معرفت فلسفي، شمارة 18 زمستان 1386).
15. رابطة نفس و بدن در انسان شناسي ملاصدرا (معرفت فلسفي، شمارة 23، 1388)
16. توجيه شرايط مقدمات برهان (آيين حكمت، شماره 1، 1388).
17. دشواري زبان حكمت و رمز گشودن آن، (آيين حكمت شماره 3، بهار 1389)
18. اثبات عقلي كامل مطلق و نقد و بررسي بعضي ادلة ناكافي (آئين حكمت، شمارة 5 پائيز 1389)
19. منطق در قرآن؛ ذهن زمستان 89، شماره 44.
20. تقرير برهان صديقين سينوي به روش منطق صوري جديد (معرفت كلامي، 5، ساتل دوم بهار 1390)
21. برهان وجودي، (مجلة تخصصي كلام اسلامي، شماره 80، زمستان 1390)
22. آراء ملاصدرا در حوزة منطق تعريف، آئين حكمت، 7-8؛ 1390 
23. تبيين معاد جسماني و يگانگي نفس و بدن (نقد و نظر) پائيز 1390، شماره 63 ارائه شده در همايش جهاني نفس و بدن.
24. نقد نظريه تحويل قضايا به موجبه كليه بتاته در منطق اشراقي، جاويدان خرد، دو فصل نامه علمي پژوهشي در حكمت، شماره 20؛ پائيز و زمستان 1390.
25. حقيقت وجود و ظهورات آن در حكمت متعاليه، معرفت فلسفي، شماره 38، سال دهم، 1391.
26. حقيقت قضية حقيقيه و نسبت آن با وجود موضوع، آئين حكمت، تابستان 1391، شماره 12.
27. اتصاف ماهيت به وجود در پرتو قاعدة فرعيت در انديشه صدر المتألهين، عسكري سليماني اميري و محمد علي اسماعيلي، آئين حكمت، پائيز 91،شماره 13. 
28. وجوب سابق (نقدي بر ادلة استاد فياضي در نفي قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد)، آيين حكمت سال پنجم، پائيز 1392.
29. كارآمدي روايات در كشف معارف اعتقادي دين، عسكري سليماني اميري،/ سيد علي ملكيان، قرآن شناخت، دو فصلنامة علمي پژوهشي شماره 13، بهار و تابستان 1393.
30. يگانه انگاري نفس و بدن در عين دو ساحتي بودن آن دو و تبيين معاد جسماني بر اساس آن. در نفس و بدن و مسئله معاد، مجموعه مقالت همايش بين المللي آموزه‌هاي ديني و مسئله نفس و بدن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1393.
31. وجوب سابق معلول با حفظ اختيار، معرفت كلامي، شماره 13: زمستان 1393.
32. تقرير برهان آقا علي مدرس زنوزي (سيري در رسالة في طريقة‌الطريقين آقا علي مدرس) حكمت اسلامي، سال دوم شماره 5 تابستان 1394.
33. ماهيت اصل امتناع تناقض و فروع سه‌گانة آن، مصطفي جهان فكر، عسكري سليماني اميري، معرفت فلسفي، سال سيزدهم، شماره 50، زمستان 1394. 
34. نقد و بررسي مجرد يا مادي بودن ادراك حسي، محمد حسن فاطمي نيا، عسكري سليماني اميري، معرفت فلسفي، سال سيزدهم، بهار 1395، شمارة 51.
35. بررسي انتقادي ديدگاه فرگه در باب وجود محمولي در پرتو حكمت صدرايي، عسكري سليماني اميري/مسعود صادقي/ مجيد احسن. دو فصلنامه حكمت صدرايي(علمي‌-‌پژوهشي)، بهار و تابستان 1395. 
36. وجود رابط و وجود محمولي از نظر آقا علي مدرس طهراني و علامه طباطبايي، عسكري سليماني اميري، فصل نامه حكمت اسلامي، سال سوم شماره 10، پائيز 1395.
37. نقد و بررسي برهان بودن استدلال بروسن در تربيع دايره از نظر ارسطو، ابن سينا و محقق طوسي، عسكري سليماني اميري، دو فصلنامه علمي علمي پژوهي معارف منطقي شماره 5، پائيز و زمستان 1395.
38. بررسي ابعاد هستي شناختي قوه واهمه از منظر ابن سينا و ملاصدرا. حسين پژوهنده، عسكري سليماني اميري، حكمت اسلامي، شماره 12، بهار 1396.
39. بررسي چيستي علوم انساني اسلامي از ديدگاه آيت الله مصباح يزدي، آسيه گنج خاني، عسكري سليماني اميري، آيين حكمت، شماره //، پاييز 96.
40. معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي و تأثير آن در هويت وجودي قوه واهمه انسان از منظر ابن سينا و ملاصدرا، حسين پژوهنده، عسكري سليماني اميري، حكمت اسلامي، تابستان 97.

 

علمي ترويجي 
1. معرفي فلسفة منطق، (معارف عقلي، شمارة 5، بهار 1386).
2. صدرالمتألهين منطق دان ناشناخته (معارف عقلي، شمارة 5، بهار 1386).
3. نقش منطق‌دانان اسلامي در پيشرفت علم منطق، به صورت ميز گرد (معارف عقلي، شمارة 5، بهار 1386). 
4. چيستي قاعدة فرعيه (معارف عقلي شمارة 6، بهار 1386)
5. حملية مرددة المحمول و كاربرد آن در استدلال‌هاي مباشر و قياس‌هاي اقتراني (معارف عقلي، شمارة 9، بهار 1387).
6. اثبات علم و نفي سفسطه در معرفت (باز سازي برهان ابن سينا و آثار آن) (معارف عقلي، شمارة 9، بهار 1387).
7. تقريري بديع از برهان صديقين علامه (ره) (معارف عقلي، شماره10،تابستان  1387)
8. روشي جديد در استنتاج صوري با كمترين قاعده (معارف عقلي، شماره 13، اسفند 1388).
9. شرح رساله «چهارده مغالطه به زبان فارسي» معارف عقلي شماره 17زمستان 1389. 
10. بازنگري در حملية مرددة المحمول و بررسي پاره‌اي نقدها (معارف عقلي، سال ششم، شماره 21، زمستان 1390)
11. همايش بين المللي خلاصه مقالة «نقد شهيد مطهري بر تقسيم حمل به ذاتي اولي و شايع صناعي» فصل نامة علمي تخصصي تماشاگه راز، بهار  1392 سال دوم شمارة پنجم، انتشار يافته در خرداد 1393. ارائه شده در همايش بين المللي انديشه‌هاي فلسفي استاد شهيد مرتضي مطهري بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري،
12. بداهت و اكتساب در صورت تفكر، محمد عليزاده و عسكري سليماني, معارف منطقي شماره2 بهار و تابستان 94.
13. منطق گزاره‌هاي ارزشي، مصطفي صادقيان، عسكري سليماني اميري، معارف منطقي، شماره 3 پاييز و زمستان 94.افتخارات

كسب عنوان «اثر برگزيده» جشنواره جايزه كتاب سال حوزه در سال 1380 براي كتاب «نقد برهان‎ناپذيري وجود خدا».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي