محمد حسين ‎زاده‎ يزدي

گروه : فلسفه
hosseinzade@iki.ac.ir


زندگي نامه

محمد حسين زاده در مرداد 1340 در شهر مقدس قم به دنيا آمد. پس از اتمام دوره راهنمايى، در سال 53 دروس حوزه را دنبال نموده و در طى پنج سال، در سال 1359، توانست به درس خارج فقه و اصول راه يابد. در دوره تحصيل سطح، علاوه بر دروس رايج، فلسفتنا، اقتصادنا، عربى جديد، انگليسى و نيز اخلاق و تفسير را در محضر اساتيدى فرهيخته آموخت. فقه واصول را در مقطع عالى سطح از محضر بزرگانى همچون آيت الله پايانى وآيت الله اعتمادى و آيت الله قافى فرا گرفت. از سال 59 تا 74 به مدت 15 سال در درس خارج فقه و اصول اساتيد برجسته اى چون حضرات آيات عظام مظاهرى، شبيرى زنجانى و أ مشاركت فعال داشت.

در طول تحصيل وپژوهش، به طور مستمر در دروس اخلاق، فلسفه وتفسير و عقايد استاد حضرت آيت الله مصباح شركت نموده و از آغاز تحصيلات حوزوى، از راهنمايى هاى معظم له بهره بسيارى برد. به علاوه، او دردرس هاى اسفار حضرت آيه الله جوادى نيزشركت كرده و از دروس عرفان ايشان نيز بهره برد. سال 1365 به عضويت در گروه تخصصى فلسفه باقرالعلوم( عليه السلام) به رياست استاد مصباح در آمد وبه تحق‏يق در حوزه فلسفه پرداخت. از جمله ثمرات اين تلاش گروهى، آماده ساختن درس‏هاى اسفار، ج 6 و نيز شناخت ‏شناسى آيت الله جوادى آملى بود.
در سال 1372 دكتراى فقه واصول( معادل) را از حوزه و پس از آن( مدرك داخلى) دكتراى فلسفه را از موسسه امام خمينى ‏و دكترا( در معرفت شناسى) را از حوزه دريافت نمود.
در سال 74، علاوه بر تحقيق در رشته فلسفه، در بنياد باقرالعلوم( ع(، تدريس خارج فقه و اصول را شروع كرد كه تا( 1389) ادامه داشت. در سال 1377 عضو هيئت علمى گروه فلسفه مؤسسه امام خمينى گرديد. او اكنون در سمت استاد به پژوهش و تدريس اشتغال دارد.
 سوابق تحصيلي
  • اجتهاد.
  • دكتري فلسفه مؤسسه امام خميني(ره).


فعاليت هاي اجرايي

1. عضو گروه معرفت‏ شناسي مركز دائره ‏المعارف علوم عقلي اسلامي

2. عضو انجمن معرفت‌شناسي حوزه علميه قم

3. عضو مجمع عالي حكمت اسلامي. فعاليت هاي آموزشي

تدريس

1. فلسفه اسلامى؛

2. معرفت شناسى؛

3. فلسفه دين؛

4. فلسفه اخلاق؛

5. زبان تخصصى( انگليسى و عربى)؛

6. كارورزى تحقيق؛

7. فقه؛

8. اصول؛

9. معرفت شناسى دينى.
 فعاليت هاي پژوهشي
  • تاكنون طرح ‏هاى بسيارى را در حوزه معرفت شناسى، فلسفه دين، معرفت شناسى دينى و ارائه كرده و به تحقيق پرداخته است. حاصل اين پژوهش‏ ها كتاب‏ ها و مقاله ‏هاى بسيارى است كه نگارش يافته يا ترجمه شده است.

 

  • مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي (نور) باهمكاري موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره 16 كتاب را در نرم افزاري جداگانه منتشر كرده است‏.


آثار و تاليفات

كتاب

 

معرفت ‏شناسى اسلامى‏
1. معرفت؛ چيستى، امكان و عقلانيت‏
2. منابع معرفت‏
3. معرفت بشرى؛ زيرساخت‏ها
4. مؤلفه‏ ها و ساختارهاى معرفت بشرى؛ تصديقات يا قضايا
5. معرفت‏ شناسى در قلمرو گزاره‏ هاى پسين‏


معرفت‏ شناسى تطبيقى‏
6. پژوهشى تطبيقى در معرفت‏شناسى معاصر
7. مفاهيم بنيادين در معرفت‏شناسى( ترجمه)
 

معرفت‏ شناسى دينى‏
8. معرفت لازم و كافى در دين‏
9. معرفت دينى؛ عقلانيت و منابع‏
10. نگاهى معرفت‏ شناختى به وحى، الهام، تجربه دينى و عرفانى و فطرت‏


معرفت ‏شناسى مقدماتى و متوسط
11. معرفت‏ شناسى‏
12. مبانى معرفت دينى‏
13. درآمدى بر معرفت ‏شناسى و مبانى معرفت دينى( اين كتاب به عربى نيز ترجمه شده است)
14. مبانى معرفت‏ شناختى علوم انسانى‏
15. جستارى فراگير در ژرفاى معرفت‏ شناسى‏


معرفت‏ شناسى عرفان‏
16. مكاشفه و تجربه دينى؛ معيار ارزيابى مكاشفات عرفانى‏


معرفت‏ شناسى ادله نقلى‏
17. مبانى معرفت‏ شناختى و روش‏شناختى پژوهش در تاريخ عاشورا
7. فلسفه دين‏
18. فلسفه دين‏
19. دين‏شناسى‏
20. عقيده و عمل، پژوهشى در باب نقش تكوينى عقايد و اعمال در هويت انسان‏


اصول فقه‏

21. قواعد يا منطق گفتمان عقلايى( ناتمام)
22. دراسات فى اصول الفقه( بخشى از آن در كنگره شيخ انصارى چاپ‏شده است.)

 

فقه‏
23. بررسى پيامدهاى سياسى اجتماعى قاعده لاضرر
24. روزه مريض؛ امتنان يا الزام( ناتمام)


فرا معرفت‏ شناسى‏
25. پارادايم؛ افسانه يا واقعيت؟
26. روش تحقيق و روش‏شناسى پژوهش در معرفت‏ شناسى‏


روش‌شناسي
27. عقل و روش‌ پژوهش عقلي؛ گستره و محدوديت


مقاله

1. امكان دستيابى به معرفت عقلى در حوزه دين، معرفت فلسفى‏
2. مفهوم شناسى وحى و الهام در لغت، قرآن و روايات، قرآن شناخت‏
3. طبقه بندى مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان، معرفت‏
4. شناخت خدا در الهيات اسلامى و فلسفه غربى 1- معرفت‏
5. شناخت خدا 2- معرفت‏
6. برهان امكان در الهيات اسلامى-معرفت‏
7. مبانى معرفت شناسى باورهاى دين 1- معرفت‏
8. مبانى معرفت شناسى باورهاى دين 2- معرفت‏
9. عقلانيت دين- معرفت‏
10. كاوشى در فقه سياسى 1 بررسى پيامدهاى سياسى‏اجتماعى قاعده لاضرر- ارائه به همايش و معرفت سياسى‏
11. صدق؛ حقيقت گستره و چگونگى مطابقت با تمركز بر ديدگاه برگزيده- معرفت فلسفى‏
12. شكّاكيت و نسبيت گرايى- معرفت فلسفى‏
13. مرورى بر تعريف و جايگاه زيرساخت هاى معرفت بشرى: محسوسات و وجدانيات- معرفت فلسفى‏
14. معرفت لازم و كافى در دين- معرفت فلسفى‏
15. معيار صدق گزاره هاى دينى- معرفت فلسفى‏
16. حواس يا ادراكات حسى از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
17. حواس باطنى از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
18. علم حضورى( پيشينه، حقيقت و ملاك تحقق- معرفت فلسفى‏
19. علم حضورى( ويژگى ها، اقسام و گستره- معرفت فلسفى‏
20. خطاناپذيرى شهود( نقض ها و پاسخ ها- معرفت فلسفى‏
21. عقل از منظر معرفت شناسى- معرفت فلسفى‏
22. تحليل معرفت و چالش هاى معاصر- معرفت فلسفى‏
23. معرفت حصولى؛ ويژگى ها، اقسام و تمايزها- معرفت فلسفى‏
24. مفاهيم بديهى و نظرى، معيار بداهت: مبناگروى ويژه متفكران مسلمان در حوزه مفاهيم- معرفت فلسفى‏
25. عقلانيت معرفت؛ نگاهى گذرا به پى‏آمد رويكرد قدما در معرفت‏شناسى- معارف عقلى‏
26. معرفت لازم و كافى در دين از منظر درون‏دينى- معارف عقلى‏
27. نگاه معرفت شناختى به گزاره‏هاى متواتر در انديشه اسلامى- معرفت كلامى‏
28. تحليلى بر مبانى معرفت شناختى مطالعه نهضت عاشورا- معرفت كلامى‏
29. گستره اعتبار عقل- معارف عقلى‏
30. چگونگى صعود معرفتى در محدوده تصديقات يا قضايا- معارف منطقى‏
31. واژه‏شناسى علم يا معرفت و امكان تحليل آن- معرفت فلسفى‏
32. استدلال از راه مغز در خمره؛ تبيين و ارزيابى، آيين حكمت، شماره 27
33. اعتبار عقل از راه عقل؛ تبيين و ارزيابى، پژوهش‏هاى عقلى نوين، شماره دوم‏
34. الگويى در باره چگونگى ارجاع معرفتى، آيين حكمت، شماره 16
35. مبانى نظريه تعدد قرائت‏ها، قبسات، شماره 23
36. حدسيات از نگاه منطق و فلسفه اسلامى، آيين حكمت، شماره 22
37. تبيين و نقد چيستى فضليت ...، با دكتر مهدى شكرى و دكتر محمد لگنهاوزن، فصلنامه انديشه دينى‏
و ... .
 

 افتخارات

كسب عنوان «اثر برگزيده» دهمين جشنواره جايزه كتاب سال حوزه براي كتاب «منابع معرفت».
 سفرهاي علمي


فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي